Obiceiuri și tradiții de Florii. De ce se mănâncă pește

0
420

De Flo­rii, creș­ti­nii orto­do­cși săr­bă­to­resc intra­rea lui Iisus în Ieru­sa­lim. Tot atunci sunt săr­bă­to­riți cei care poar­tă nume de flori. În acest an, săr­bă­toa­rea este pe 1 apri­lie și se cele­brea­ză în dumi­ni­ca dina­in­tea Paș­te­lui. Româ­nii urmea­ză mai mul­te tra­di­ții și obi­ce­iuri.

De Flo­rii se mănân­că peş­te, aceas­ta fiind a doua dez­le­ga­re din pos­tul Paş­te­lui, după cea din ziua Bunei Ves­tiri. Bise­ri­ca orto­do­xă dă dez­le­ga­re la peș­te, pen­tru că se spu­ne că în aceas­tă zi Iisus ar fi cerut să mănân­ce peș­te. În popor se spu­ne că peș­te­le con­su­mat în aceas­tă zi are puteri tămă­du­i­toa­re și cine mănân­că se va lecui de ori­ce boa­lă.

În ziua de Flo­rii, oame­nii duc la bise­ri­ca ramuri de sal­cie, care sunt sfin­ți­te și puse apoi la icoa­ne, la pomii fruc­ti­feri pen­tru a‑i aju­ta să rodeas­că sau la ușa casei pen­tru a fi pro­te­ja­tă tot anul. Con­form cre­din­ței, ramu­ri­le aju­tă la tămă­du­i­rea boli­lor, la bel­șug în gos­po­dă­rie și sunt păs­tra­te pe tot par­cur­sul anu­lui, până la urmă­toa­rea săr­bă­toa­re de Flo­rii.

În jur de 1, 5 mili­oa­ne de români își săr­bă­to­resc ono­mas­ti­ca. Din­tre cei săr­bă­to­ri­ţi, aproa­pe 900.000 sunt femei, ara­tă sta­tis­ti­ci­le. Cele mai întâl­ni­te nume la femei sunt Viori­ca, Flo­ren­ti­na, Flori­ca. Sunt și român­ce cu nume mai rare, pre­cum Garo­fi­ţa, Micşu­ni­ca, Panse­lu­ţa sau Cri­zan­te­ma.

La băr­bați sunt săr­bă­to­riți cei care poar­tă nume­le de Flo­rin, Vio­rel, Flo­ri­an, cel mai des întâl­ni­te, pre­cum și cei bote­zați Tran­da­fir, Bujor, Măr­gă­rit sau Crin.

Tra­di­ția spu­ne că așa cum va fi vre­mea de Flo­rii, tot așa va fi și în pri­ma zi de Paș­te.

Sem­ni­fi­ca­ția bibli­că a săr­bă­to­rii

Marea Săr­bă­toa­re a Intră­rii Dom­nu­lui în Ieru­sa­lim are loc în dumi­ni­ca dina­in­tea Învi­e­rii Dom­nu­lui (a Sfin­te­lor Paşti), ziua fiind cunos­cu­tă şi sub nume­le de Dumi­ni­ca Flo­ri­i­lor sau Dumi­ni­ca Stâl­pă­ri­lor.

În aceas­tă zi cre­ş­ti­nii săr­bă­to­resc intra­rea Mân­tu­i­to­ru­lui Iisus Hris­tos în Ieru­sa­lim, îna­in­te de pati­mi­le şi Învi­e­rea Sa.

Con­ti­nu­a­rea, aici.

LA MULȚI ANI, CU SĂNĂTATE ȘI BUCURII, TUTUROR CELOR CARE POARTĂ NUME DE FLORI!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply