Nemții de la Rheinmetall, la doar o semnătură de Reșița! Plătesc salarii de 1.000 de euro, net, pe lună!

0
583

Nelu Popa a dez­vă­lu­it, în exclu­si­vi­ta­te pen­tru Express de Banat, care este sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor cu cel mai mare pro­du­că­tor de arma­ment din Euro­pa care inten­țio­nea­ză să pro­du­că blin­da­te în Româ­nia, la Moreni și Reși­ța!

Pre­zent în Redac­ția Express de Banat pen­tru inter­vi­ul live din fie­ca­re sea­ră de marți, pri­ma­rul Reși­ței a con­fir­mat că Arse­na­lul e foar­te aproa­pe să-și des­chi­dă por­ți­le. Pen­tru 600 de anga­jați! 

Este un pro­iect la care lucrăm împre­u­nă, eu, con­du­ce­rea Arse­na­lu­lui, Rhe­in­me­ta­ll, câți­va oameni care fac lob­by, deși lob­by-ul nu e încă regle­men­tat în Româ­nia. Ar tre­bui să exis­te regle­men­tări în dome­niu pen­tru că ori­ce lob­by făcut astăzi în Româ­nia e inter­pre­tat ca tra­fic de influ­en­ță și e total depla­sat. Ăsta e unul din punc­te­le sla­be ale aces­tei țări. Am ape­lat inclu­siv la Ion Mocioal­că, la Mar­cel Vela, pe tema asta, unul din­tre ei fost pre­șe­din­te al Comi­si­ei de Apă­ra­re din Came­ra Depu­ta­ți­lor, celă­lalt actu­al pre­șe­din­te al Comi­si­ei de Apă­ra­re din Senat. Chiar săp­tămâ­na tre­cu­tă am par­ti­ci­pat la un forum pe apă­ra­re și situ­a­ții de urgen­ță de urgen­ță, m‑am întâl­nit aco­lo cu Ion Mocioal­că, cu Mar­cel Vela, cu cele­brul vii­tor fost minis­tru Andru­ș­că (n.r. – Dănuț Andru­ș­că – minis­trul Eco­no­mi­ei). A fost și Călin Popes­cu Tări­cea­nu. Am abor­dat și aco­lo aceas­tă pro­ble­ma­ti­că, a fost amba­sa­do­rul SUA și al Ger­ma­niei”, a afir­mat Popa. […]

 

Nem­ții îi chea­mă pe reși­țeni aca­să!

Legat de for­ța de mun­că, de care se plâng tot mai mulți inves­ti­tori din Caraș-Seve­rin, Nelu Popa spu­ne că nu tre­bu­ie să-și facă nimeni griji pen­tru că ora­șul are în con­ti­nu­a­re des­tui spe­cia­liști. În plus, Rhe­in­me­ta­ll le-ar da sufi­cien­te moti­ve și mul­to­ra din­tre cei care au ple­cat din Reși­ța să revi­nă aca­să.

Eu încerc să trans­mit un mesaj corect, că Reși­ța are încă resur­se și capa­ci­ta­tea nece­sa­ră de a reporni aceas­tă fabri­că. E vor­ba de 600 de locuri de mun­că. Am fost în Aus­tria, la Lienz, unde sunt cel puțin 60 de reși­țeni care lucrea­ză pe meca­ni­că fină. Eu sunt con­vins că aceștia vor reve­ni aca­să, la fami­li­i­le lor, dacă vor pri­mi aici un sala­riu one­st. În cazul Rhe­in­me­ta­ll vor­bim de sala­rii care se duc la 1.000 de euro net pe lună! Acești oameni vor veni aca­să. În plus, școa­la dua­lă, care e în dezvol­ta­re, poa­te pre­găti tineri care să pre­ia șta­fe­ta aces­tor spe­cia­liști”, a mai spus Nelu Popa.

Citiți arti­co­lul inte­gral aici.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele