Localitatea Ovidiu va avea o şcoală nouă, printr-un proiect finanțat de MDRAP, în cadrul PNDL 2017–2020

0
153
Booking.com

Pri­mă­ria oraș­lui Ovi­diu anun­ță dema­ra­rea lucră­ri­lor afe­ren­te pro­iec­tu­lui „Con­stru­i­re imo­bil gră­di­ni­ță și școa­lă gene­ra­lă în loca­li­ta­tea Poia­na”.

Acest obiec­tiv este finan­țat de către MDRAP în cadrul PNDL 2017–2020, eta­pă II, con­tract de finan­ța­re nr. 4365/ 14.03.2018.

Pro­iec­tul a fost depus în cur­sul anu­lui 2017. Având în vede­re că vechea școa­lă din satul Poia­na nu mai cores­pun­dea nor­me­lor în vigoa­re pen­tru des­fă­șu­ra­rea unui act instruc­tiv-edu­ca­tiv optim, s‑a con­si­de­rat oport­u­nă dema­ra­rea aces­tui pro­iect.

Noua școa­lă va fi con­stru­i­tă pe tere­nul din fața Cen­tru­lui Cul­tu­ral ”Gabriel Cota­bi­tă”, unde în acest moment, de la înce­pu­tul anu­lui, ele­vii își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea.

Se pro­pu­ne con­stru­i­rea unui corp de clă­di­re, în care urmea­ză a se ame­na­ja spa­ții cu func­ții de învă­țământ, la nivel de gră­di­ni­ță și școa­lă gene­ra­lă. Imo­bi­lul va avea o supra­fa­ță des­fă­șu­ra­tă de 379 mp.

Tot­o­da­tă va fi con­stru­it în cadrul pro­iec­tu­lui un teren de sport cu supra­fa­ță sin­te­ti­că și dotat cu noc­tur­nă.

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro.


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele