Lista localităţilor din România care vor avea internet gratuit

0
628

Pes­te 10.000 de muni­ci­pa­li­tă­ţi vor bene­fi­cia gra­tu­it de inter­net prin inter­me­di­ul unui pro­gram al Uniu­nii Euro­pe­ne de imple­men­ta­re a reţe­le­lor Wi-Fi gra­tu­it, ara­tă repre­zen­tanţa Comi­si­ei Euro­pe­ne în Româ­nia. Con­cret, Uniu­nea Euro­pea­nă va alo­ca 120 mili­oa­ne euro pen­tru acest pro­iect.

Potri­vit comu­ni­ca­tu­lui de pre­să, pro­gra­mul, al cărui prin­ci­piu a fost anu­nţat în 2016 de preşe­din­te­le Comi­si­ei Euro­pe­ne, Jean-Cla­u­de Jun­c­ker, în dis­cur­sul său des­pre „sta­rea Uniu­nii”, vizea­ză să dis­tri­bu­ie în 6.000, până la 8.000 de ora­şe şi sate, din toa­te sta­te­le mem­bre, „bonuri de cum­pă­ră­turi” în valoa­re de 20.000 de euro, care să per­mi­tă rea­li­za­rea lucră­ri­lor de insta­la­re a inter­ne­tu­lui wire­less.

Puteţi con­sul­ta lis­ta loca­li­tă­ţi­lor AICI.  

Ide­ea este sim­pli­fi­ca­rea la maxim a pro­ce­du­ri­lor pen­tru a face acest ser­vi­ciu acce­si­bil inclu­siv pen­tru pri­ma­rii de sătu­curi, care nu sunt la curent cu for­ma­li­tă­ţi­le euro­pe­ne, une­ori com­ple­xe. Pen­tru a cere aces­te bonuri, repre­zen­tanţii colec­ti­vi­tă­ţi­lor loca­le vor putea să se conec­te­ze la site-ul dedi­cat, unde vor găsi şi o lis­tă cu fir­me­le auto­ri­za­te să facă lucră­ri­le de insta­la­re.

Cum vor fi dis­tri­bu­i­te bonu­ri­le

Cites­te mai mult în ADEVĂRUL.RO, 06.04.2018.


Aceas­ta este Lis­ta loca­li­tă­ți­lor din jude­țul Con­stan­ța, înre­gis­tra­te până astăzi, Vineri, 6 apri­lie 2018:

Albeşti,
Cio­ba­nu,
Cor­bu,
Cos­ti­neşti,
Cum­pă­na,
Lima­nu,
Lip­ni­ţa,
Lumi­na,
Mir­cea Vodă (Con­stanţa),
Muni­ci­pi­ul Con­stanţa,
Muni­ci­pi­ul Med­gi­dia,
Nico­lae Băl­ces­cu,
Oraş Cer­na­vo­da,
Oraş Mur­fa­tlar,
Oraş Năvo­dari,
Oraş Negru Vodă,
Pan­te­li­mon,
Peş­te­ra,
Săce­le,
Salig­ny,
Sara­iu,
Valu Lui Tra­ian,
Vul­tu­ru.


UPDATE, Luni, 09.04.2018:

E bine că pri­mim sem­na­le de la citi­to­rii noș­tri… Iată, s‑a înscris și Man­ga­lia pe lis­tă…


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele