Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” şi‑a prezentat Oferta Educaţională pentru anul şcolar 2018–2019

0
1032

În zile­le de 19 — 20 apri­lie 2018, Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu” şi‑a pre­zen­tat Ofer­ta Edu­ca­ţio­na­lă pen­tru anul şco­lar 2018–2019, în Sala de Fes­ti­vi­tă­ţi a Lice­u­lui ”Cal­la­tis” Man­ga­lia, care a fost gaz­da Târ­gu­lui de Ofer­te Edu­ca­ţio­na­le.

Fes­ti­vi­ta­tea de des­chi­de­re a avut loc joi, 19.04.2018, la eve­ni­ment fiind pre­zenţi repre­zen­tanţi ai ISJ Con­stanţa, ai Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, direc­to­rii Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu”, Lice­u­lui ”Cal­la­tis”, Lice­u­lui Teo­re­tic Negru Vodă, Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, Șco­li­lor Posli­cea­lă ”Dia­da”, ”Feg Edu­ca­tion” Man­ga­lia cât şi par­te­neri edu­ca­țio­nali.

Sub slo­ga­nul „Ale­ge Edu­ca­ţia! Este calea către vii­to­rul tău”, Târ­gul ofer­te­lor edu­ca­ţio­na­le, adre­sat ele­vi­lor din cla­sa a VIII‑a, părinţi­lor aces­to­ra dar şi ele­vi­lor de liceu inte­re­sa­ţi de tra­se­ul edu­ca­țio­nal și al for­mă­rii pro­fe­sio­na­le după absol­vi­rea celor 12 cla­se, a avut ca meni­re schim­bul de infor­ma­ții între vii­tori absol­venţi ai şco­li­lor gim­na­zi­a­le și licea­le şi repre­zen­tanţi ai lice­e­lor din zonă, elevi şi cadre didac­ti­ce.

Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu”, repre­zen­tat de echi­pa de pro­mo­va­re a ofer­tei edu­ca­țio­na­le pen­tru anul șco­lar 2018–2019, a fost pre­zent cu un stand de pre­zen­ta­re foar­te bine pre­gă­tit. Unul din­tre punc­te­le de atrac­ție a stan­du­lui a fost impri­man­ta 3D și robo­tul con­stru­it de echi­pa de robo­ti­că a lice­u­lui.

Echi­pa Man­ga­lia TV pre­zen­tă şi ea la eve­ni­ment, a stat de vor­bă cu ele­vii noş­tri. Unul din­tre ei între­bat cum ar des­crie lice­ul într-un sin­gur cuvânt, a răs­puns fără ezi­ta­re: ”Deo­se­bit!”. Da, sun­tem ”deo­se­bi­ţi” şi îi aştep­tăm pe urmă­to­rii absol­venţi, pen­tru a reu­şi şi alte per­for­manţe.

Direc­tor: Bara­baş Vir­gi­ni­ca,                                     Con­si­li­er ima­gi­ne: Şemşe­din Danie­la.


Man­ga­lia News, Marti, 24 apri­lie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele