Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române: Numele de România trebuie să ajungă din nou pe buzele tuturor

0
699

Aca­de­mia Româ­nă, cea mai impor­tan­tă insti­tu­ţie de eru­di­ţie, de con­sa­cra­re, de cer­ce­ta­re şi de cre­a­ţie din aceas­tă ţară, tre­bu­ie să rein­sta­u­re­ze încre­de­rea în ea şi în cele­lal­te insti­tu­ţii ale sta­tu­lui pen­tru ca nume­le de Româ­nia să ajun­gă din nou pe buze­le tutu­ror, cum s‑a întâm­plat acum 100 de ani, a decla­rat joi noul preşe­din­te al aces­tui for, Ioan-Aurel Pop.

Pen­tru mine, Aca­de­mia Româ­nă, cea mai impor­tan­tă insti­tu­ţie de eru­di­ţie, de con­sa­cra­re, de cer­ce­ta­re şi de cre­a­ţie din aceas­tă ţară, tre­bu­ie să rein­sta­u­re­ze încre­de­rea în ea şi în cele­lal­te insti­tu­ţii ale sta­tu­lui pen­tru ca nume­le de Româ­nia să ajun­gă din nou pe buze­le tutu­ror, cum s‑a întâm­plat acum 100 de ani, când mira­co­lul nos­tru româ­nesc a uimit Euro­pa prin Uni­rea cea Mare”, a spus Pop, după ale­ge­rea în noua fun­cţie.

În opi­nia aces­tu­ia, ”acum pro­ble­ma este de prag­ma­tism, de mun­că, de apli­ca­re a pro­gra­mu­lui din aproa­pe în aproa­pe, de res­ta­u­ra­re a rolu­lui secţi­i­lor şi fili­a­le­lor”.

Aca­de­mia Româ­nă are sedi­ul în Bucu­reşti, dar este o insti­tu­ţie naţio­na­lă, 90% din români tră­iesc în afa­ra Capi­ta­lei. Ea tre­bu­ie să trans­mi­tă din Capi­ta­lă mesa­je pen­tru întreg popo­rul român. Mesa­je, sigur, în pri­mul rând de şti­inţă, de cer­ce­ta­re, de cre­a­ţie, dar şi mesa­je care să adu­că răb­da­re, încre­de­re şi spe­ranţă. Ţara asta are nevo­ie de foar­te, foar­te mul­tă răb­da­re, de foar­te mul­tă spe­ranţă, de încre­de­re în cre­a­ţia spi­ri­tu­a­lă, în edu­ca­ţie, de pro­gra­me care să limi­te­ze numă­rul de anal­fa­beţi şi de anal­fa­beţi fun­cţio­nali şi care să rea­şe­ze edu­ca­ţia pe un pie­des­tal în care stră­moşii mei au cre­zut pen­tru că apli­cau for­mu­la ‘Ai car­te, ai par­te’. Eru­di­ţia, car­tea, cunoa­ş­te­rea tre­bu­ie să ne carac­te­ri­ze­ze ca popor şi să încer­căm să ducem acest mesaj mai depar­te”, a ară­tat Pop.

În noua fun­cţie “de repre­zen­ta­re”, Ioan-Aurel Pop se anga­jea­ză să fie un “comu­ni­ca­tor” şi să trans­mi­tă “mesa­je­le potri­vi­te” ale Aca­de­mi­ei, în lim­ba româ­nă, dar şi în lim­bi­le de cir­cu­la­ţie inter­na­ţio­na­lă.

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui aici. (Foto: AGERPRES).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele