Inspirație pentru Primăria Cluj: zeci de mii de constănțeni implicați în deciziile orașului, prin simple chestionare online

0
222
Booking.com

Buge­ta­rea par­ti­ci­pa­ti­vă de la Cluj a fost un suc­ces răsu­nă­tor, când vine vor­ba de PR (mul­te alte ora­șe au înce­put efor­turi simi­la­re sau con­si­de­ră o ast­fel de abor­da­re) și noi, cetă­țe­nii Clu­ju­lui, spe­răm că pro­iec­te­le ce au ajuns în selec­ția fina­lă, vor fi și imple­men­ta­te.

Impli­ca­rea cetă­țe­ni­lor în bunul mers al lucru­ri­lor nu ar tre­bui însă să fie un exer­ci­țiu făcut oda­tă pe an, ci un exer­ci­țiu per­ma­nent. Apli­ca­ții pre­cum MyCluj sunt minu­na­te și per­mit oame­ni­lor sesi­za­rea pro­ble­me­lor întâm­pi­na­te în oraș, dar ar tre­bui ca cetă­țe­nii să fie impli­cați și în deci­zi­i­le mari ce se iau pen­tru urbe.

Și aici avem un exem­plu de la Con­stan­ța – un exem­plu ce nu este numai demn de urmat, ci și ușor de imple­men­tat. În urma unor dis­cu­ții des­tul de aprin­se, cu acto­rii locali, pri­vind eli­mi­na­rea par­că­ri­lor din zona isto­ri­că a Con­stan­ței, Pri­mă­ria de aco­lo a ela­bo­rat un sim­plu ches­tio­nar onli­ne, cu aju­to­rul Goo­gle Forms. Acest ches­tio­nar a fost tri­mis cetă­țe­ni­lor din Con­stan­ța, pen­tru a afla punc­tul lor de vede­re în legă­tu­ră cu pro­ble­ma par­că­ri­lor. Pes­te 30.000 con­stăn­țeni au răs­puns, și opțiu­ni­le lor au fost dis­pro­por­țio­nat în favoa­rea eli­mi­nă­rii par­că­ri­lor.

Ches­tio­na­re­le onli­ne rea­li­za­te de Pri­mă­ria Con­stan­ța au pri­mit zeci de mii de răs­pun­suri.

Cei de la Pri­mă­ria Con­stan­ța au rămas înmăr­mu­ri­ții când au văzut numă­rul de răs­pun­suri pri­mi­te și au încer­cat să vadă dacă nive­lul de inte­res al cetă­țe­ni­lor e la fel de mare și pe alte pro­ble­me (de ex. rea­bi­li­ta­rea cazi­no­u­lui, sau nive­lul de per­for­man­ță al poli­ți­ei loca­le). Și, sur­pri­ză, sur­pri­ză, cetă­țe­nii chiar vor să fie impli­cați în deci­zi­i­le majo­re din urbea lor.

Solu­ția celor de la Con­stan­ța este atât de sim­plă și de ele­gan­tă încât ar putea să devi­nă nor­mă în mai toa­te ora­șe­le din Româ­nia, pes­te noap­te. Bine­în­țe­les, ar fi minu­nat ca și Pri­mă­ria Cluj, care s‑a obiș­nu­it să fie copi­ată, nu să copi­e­ze de la alții, să pre­ia acest instru­ment de la Pri­mă­ria Con­stan­ța și să intre într-un dia­log per­ma­nent cu cetă­țe­nii pe pro­ble­me de dezvol­ta­re mari, și mici, ale ora­șu­lui. Este un pas ce nu numai că va adu­ce admi­nis­tra­ția mai aproa­pe de cetă­țeni, ci îi va per­mi­te și să sim­tă mereu pul­sul urbei. (sur­sa: www.cluj.info).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele