Gesturi de mare omenie! Mai multe familii din zona Limanu – Hagieni – Vama Veche au primit echipamente medicale din partea unei românce stabilită în Germania

0
650

Edi­tia de Sud: De câte­va zile, 13 per­soa­ne vâr­st­ni­ce cu afec­țiuni loco­mo­to­rii au șan­sa să se depla­se­ze din nou, gra­ție unor dona­ții con­stând în echi­pa­men­te medi­ca­le per­for­man­te adu­se din Ger­ma­nia.

Acțiu­nea uma­ni­ta­ră a fost ini­ția­tă de către Agnes Stre­i­nu, o român­că sta­bi­li­tă în Mun­chen (Ger­ma­nia) care deți­ne și coor­do­nea­ză Aso­ci­a­ția ”Vision-Hope for Life”.

Ini­țial, acțiu­nea era pla­ni­fi­ca­tă să se des­fă­șoa­re în Man­ga­lia, la Cămi­nul de Bătrâni. Dar cum aco­lo, mai nou, au răsă­rit deci­zii pe cât de fer­me, pe atât de sur­prin­ză­toa­re, prin­tre care inter­zi­ce­rea foto­gra­fi­i­lor, s‑a decis spri­ji­ni­rea per­soa­ne­lor cu pro­ble­me din zona Lima­nu – Hagieni – Vama Veche.

Agnes Stre­i­nu ne‑a decla­rat că la Lima­nu s‑a bucu­rat de spri­ji­nul pre­o­tu­lui paroh, Geor­ge Cris­ti­an Beș­lea­gă, dar și de cel al unor femei gene­roa­se (doam­na Sava și doam­na Mușat) care au cum­pă­rat ali­men­te pen­tru per­soa­ne­le cu posi­bi­li­tăți finan­ci­a­re redu­se. 

”M‑am bucu­rat de sus­ți­ne­rea pre­o­tu­lui Geor­ge, un om tare bun, des­chis, care îi aju­tă pe nevo­iași. Am con­sta­tat cu regret că mul­te per­soa­ne, atât tine­re, cât și vâr­st­ni­ce au nevo­ie de căru­cioa­re, cadre și câr­je fără de care nu se pot depla­sa sau care merg cu difi­cul­ta­te. Sufe­rin­ță mare pe pes­te tot. De ace­ea, voi con­ti­nua să-mi ofer spri­ji­nul atât cât voi putea. Pe lân­gă echi­pa­men­te­le medi­ca­le, toți bene­fi­ci­a­rii au mai pri­mit ali­men­te și alte lucruri uti­le.

Toa­te dona­ți­i­le au fost adu­se din Ger­ma­nia cu aju­to­rul dom­nu­lui Andi Stan care deți­ne fir­ma  Rom­fo­ur SRL. Dacă domnia sa nu m‑ar fi sus­ți­nut, nu aveam șanse să aduc dona­ți­i­le în Româ­nia. Mi-am pro­pus să înfi­in­țez o aso­ci­a­ție și în Româ­nia, ast­fel că am înce­put for­ma­li­tă­ți­le, am depus acte­le nece­sa­re și aștept să devi­nă func­țio­na­lă. În acel moment, eu am con­vin­ge­rea că voi putea aju­ta mult mai mult, a spus Agnes Ste­ri­nu, orga­ni­za­toa­rea aces­tui pro­iect uma­ni­tar. (edi­ti­a­de­sud, 17.04.2018).


Oster­fest für hil­fs­be­dürfti­ge Fami­li­en in Rumä­nien, Man­ga­lia!

Paş­te pen­tru fami­lii nevo­ia­şe din Româ­nia, Man­ga­lia!

Eigen­tli­ch soll­te es ein unver­ges­sli­ches Oster­fest für die Seni­o­ren im Altenhe­im in Man­ga­lia wer­den, aber lei­der kam alles ganz ande­res. Zuer­st erhiel­ten wir eine Zusa­ge, und zwei Tage vor der Oster­fe­ier-Aktion kam dann die une­rwar­te­te Absa­ge, von der Hei­m­le­it­ung. Die Begrün­dung ist zu lächer­li­ch, um die­se hier zu erwäh­nen.

Ein neu­er Plan muss­te her und ein paar Tage spä­ter stand schon alles fest. Mit Hil­fe von Pas­tor Geor­ge aus Lima­nu, ein Dorf neben Man­ga­lia, wur­den dann die Hil­fs­gü­ter an hil­fs­be­dürfti­ge Fami­li­en ver­te­ilt.

Außer den Gehil­fen wur­den auch Han­d­tü­cher, war­me Dec­ken, Bet­twäs­che, Anzi­e­h­sa­chen und ein Essen­s­pa­ket an alle über­rei­cht. Den Men­schen konn­ten wir eine enor­me Fre­u­de mit den Hil­fs­gü­ter machen. Man muss die Not der Men­schen dort gese­hen haben, um sie zu begrei­fen. Trotz ihrer Armut sind die Men­schen fröh­li­ch und gast­fre­un­d­li­ch. Deswe­gen ist unse­re Hil­fe heu­te und sicher auch in Zuku­nft unab­din­gbar.

Ein her­z­li­ches Dan­kes­chön an alle Spen­de­r/-innen, an all die­je­ni­gen die gesam­melt haben und kei­nen Weg ges­che­ut haben mir die Hil­fs­gü­ter zu brin­gen.

An die­ser Ste­l­le möch­te ich mich zusät­z­li­ch bei Mägi, Eli­sa­be­th, und Iris für die großar­ti­ge Unter­stüt­zung bedan­ken. Mägi war mehre­re Tage damit bes­chäfti­gt alle Spen­den ein­zu­sam­meln und die­se so zu ver­pa­c­ken, damit sie unbes­cha­det den lan­gen Weg aus der Schweiz nach Man­glia über­ste­hen.

Ein großes Lob und ein rie­sen­großer Dank geht natür­li­ch auch an Pas­tor Geor­ge, Vio­le­ta, Gina und Danie­la für den außer­gewöh­n­li­chen Ein­satz..

Trotz weni­ger Frei­ze­it stemm­ten die Tierschüt­ze­rin­nen auch die­ses Pro­je­kt und geme­in­sam ste­ll­ten sie fest, dass es eine in jeder Hin­si­cht gelun­ge­ne Aktion war und sich die Mühen der Vor­be­re­it­ung und der Dur­ch­führung mehr als gelohnt haben. (Agnes Stre­i­nu, facebook.com).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele