Gala Premiilor UNITER unește Teatrul!

0
202

Gala Pre­mi­i­lor UNITER, edi­ția a 26‑a, 7 mai, Alba Iulia

În An Cen­te­nar, Gala Pre­mi­i­lor UNITER ajun­ge la Alba Iulia. Un loc isto­ric în care pre­zen­tăm tea­trul româ­nesc de azi.

Spec­ta­co­lul Galei are loc în data de 7 mai, cu înce­pe­re de la ora 20.00, într-un decor isto­ric, patri­mo­ni­ul-sim­bol al Cetă­ţii Alba Caro­li­na.

Până atunci, vă invi­tăm să‑i cunoa­ş­tem pe arti­ş­tii par­ti­ci­panţi. Pe www.uniter.ro şi pe pagi­na de face­bo­ok, vă aştep­tăm cu infor­ma­ții noi, ştiri, inter­viuri, tes­ti­mo­ni­a­le video, mesa­je­le de sus­ți­ne­re pen­tru nomi­na­li­zați, votul publi­cu­lui, gân­duri des­pre Cen­te­nar.

Am lan­sat cam­pa­nia de pro­mo­va­re a arti­ş­ti­lor afla­ţi în com­pe­ti­ţie la Gala Pre­mi­i­lor UNITER. O cam­pa­nie inte­rac­ti­vă ce ofe­ră posi­bi­li­ta­tea publi­cu­lui să fie mai aproa­pe de con­cu­renţi şi să‑i susţi­nă cu un sim­plu cli­ck.

Vă invi­tăm să par­ti­ci­pa­ţi activ la toa­te eta­pe­le cam­pa­niei:

-        Arti­ş­tii în com­pe­ti­ţie!

-        Pen­tru tine cine e câş­ti­gă­to­rul? Susţi­ne-ţi favo­ri­tul, din 23 apri­lie, pe site-ul www.uniter.ro

-        În 7 mai află câş­ti­gă­to­rul.

Lan­săm astăzi pre­zen­tă­ri­le video pen­tru fie­ca­re din­tre cele 11 cate­go­rii de pre­mii – „Arti­ş­tii în com­pe­ti­ţie!”. Din 23 apri­lie con­cu­ren­ții din acest an ai Galei bene­fi­ci­a­ză de sus­ți­ne­rea cole­gi­lor lor în tes­ti­mo­ni­a­le video și vă invi­tăm să le fiți ală­tu­ri susținându‑i până în 7 mai, când vom afla cu toții câști­gă­to­rii în direct.

Tot din 23 apri­lie pagi­na de face­bo­ok şi site-ul UNITER vor răs­pân­di mesa­je prin care arti­ş­tii îi încu­ra­jea­ză pe cei afla­ţi în com­pe­ti­ţie pen­tru tro­fe­ul UNITER.

*

13 pre­mi­anţi, 31 de nomi­na­li­za­ţi şi pes­te 300 de invi­ta­ţi din Bucu­reşti şi din ţară sunt aştep­ta­ţi în data de 7 mai în Ceta­tea Alba Caro­li­na pen­tru a săr­bă­tori per­for­manţa în Tea­trul româ­nesc.

Spec­ta­co­lul-eve­ni­ment va înce­pe la ore­le 20.00 şi va fi trans­mis în direct pe TVR1 și Radio Româ­nia Cul­tu­ral, lives­trea­ming pe www.tvr.ro și www.uniter.ro, și pre­lu­at de pagi­na de face­bo­ok a UNITER.

UNITER, 11 apri­lie 2018.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele