Gabriela Apostu: Din nou, mesaj pentru domnul consilier al municipiului Mangalia, Sorin Mihai

0
360
Booking.com

Dom­nu­le pro­fe­sor, îl dis­tri­bui și eu pen­tru că sunt total de acord cu cole­ga mea, pen­tru că este un mesaj decent. 

La între­ba­rea mea adre­sa­tă deja de cîte­va ori, nu ați vrut să răs­pun­deți. Poa­te citiți și luați amin­te acum. NU sun­tem sin­guri în toa­tă aceas­tă poves­te, Iar d‑voastră îmi repre­zen­tați MIE ȘI CETĂȚENILOR ORAȘULUI MANGALIA INTERESELE. INTERESUL MEU, AL COLEGILOR MEI, AL ELEVILOR NOȘTRI ȘI PĂRINȚILOR ELEVILOR NOȘTRI ESTE DE A RĂMÎNE ÎN CLĂDIREA CARE NE REPREZINTĂ DIN NĂSCARE ȘI CARE MORALMENTE VORBIND, NE APARȚINE. 

Cînd veți reu­și să obți­neți finan­ta­rea și veți con­strui cam­pu­sul de care vor­beați, vă rog să ne bateți la ușa pen­tru muta­re. Atunci pro­pu­ne­rea va fi nor­ma­lă, iar eu per­so­nal vă voi mul­țimi pen­tru impli­ca­re în sănă­ta­tea învă­ță­mîn­tu­lui, în des­ti­nul ora­șu­lui. 

Iden­ti­fi­cați, vă rog, căi sănă­toa­se la cap, prin care să rezol­vați decent situ­a­ția șco­lii 5, care are aceas­tă pro­ble­mă și care meri­tă să locu­ias­că într‑o casă mai bună, dacă cea de azi spu­neți că nu o mai poa­te găz­dui. 

Dar nu uitați, noi sun­tem 1000 de sufle­te și mai bine, o par­te masi­vă locu­ind în Man­ga­lia de o via­ță. Eu sunt aici de 45 de ani, iar în școa­la asta am 26 de ani de cînd ”MĂ PORT”, deschizîndu‑i ușa. Deo­cam­da­tă, atît spun. SĂ AUZIM DOAR DE BINE, DOMNULE PROFESOR!


Mesaj Delia Casi­a­na:

”Inde­cent inseam­na tri­vi­al, vul­gar, obs­cen, neru­si­nat. Am fost acu­za­ta in aceas­ta sea­ra de inde­cen­ta ver­ba­la, intr‑o dis­cu­tie publi­ca, pe care va invit sa o citi­ti pen­tru ca: 
-am indraz­nit sa gan­desc sin­gu­ra,
-am indraz­nit sa intreb in baza carei legi o insti­tu­tie de inva­ta­mant cum este Cole­gi­ul Eco­no­mic poa­te fi trans­mu­ta­ta intr-un camin, 
-am indraz­nit sa intreb daca acea cla­di­re insa­lu­bra si impro­pi­rie pen­tru a func­tio­na o Insti­tu­tie de inva­ta­mant aco­lo, si nu pen­tru a tine nis­te ore aco­lo, are avi­ze­le nece­sa­re de la minis­ter, ISU, sane­pid (mi s a spus ca avi­ze­le se iau dupa!),
-am indranz­nit sa fiu pati­ma­sa, cand cer ca ele­vii mei, in baza legii edu­ca­ti­ei, sa fie tra­tati egal,
-am indraz­nit sa amin­tesc ca legea edu­ca­ti­ei da drep­tul bene­fi­ci­a­ri­lor edu­ca­ti­ei (elevi si parin­ti) la opi­nie si la con­sul­tari,
-am indranz­nit sa mi apar scoa­la, care func­tio­nea­za in cla­di­rea de pe stra­da Oituz din 1940 si sa spun ca este nedrept sa disloci 900 de elevi asa…
-am indraz­nit sa sus­tin ca vreau ca ele­vii mei, cole­gii mei si eu sa ne facem trea­ba in casa noas­tra,
- am indraz­nit sa sus­tin drep­tu­ri­le celor nedrep­ta­ti­ti si dis­cri­mi­nati.

P.s: dis­cu­tia este una publi­ca!!! 

Dra­gii mei elevi si colegi, raul poa­te sa tri­um­fe, cand oame­nii buni stau deo­par­te! INDECENT este sa vezi cum se incear­ca dis­tru­ge­rea unei scoli cu tra­di­tie in care pre­dau cu drag, inde­cent inseam­na sa mi tra­dez prin­ci­pi­i­le des­pre care zil­nic vor­besc ele­vi­lor — cura­jul de a gan­di, de a fi liber, de a lua ati­tu­di­ne, de a te impo­tri­vi cu toa­ta fiin­ta ta rau­lui. Inde­cent este sa spun ele­vi­lor mei des­pre cura­jul de a fi tu insuti, iar eu sa fac opu­sul!!! Inde­cent inseam­na sa-ti con­stru­ies­ti bine­le cu raul altu­ia!!!” (Fb).


UPDATE:

Gabrie­la Apos­tu: Citiți voi oameni cu sca­un la cap ce repli­că îmi da și mie dom­nul con­si­li­er Sorin Mihai, ca de alt­fel și cole­gei mele Delia Casi­a­na, cu altă oca­zie:

Apos­tu Gabrie­la: In ceea ce ne pri­veș­te, din nou insis­tați cu infor­ma­tii (mă abțin să le numesc cum meri­ta, din res­pect pt cei care citesc) lua­te din car­tea de citi­re.

Sorin Mihai: M‑am lămu­rit că vă este indi­fe­ren­tă soar­ta unor copii de școa­lă gene­ra­lă și nu veți fi dis­pu­să la a renun­ța la con­for­tul per­so­nal nici măcar pen­tru o peri­oa­dă de timp.
.…..
Din acest moment, pen­tru mize­ra­bi­la d‑voastră afir­ma­ție făcu­tă aici, închei ori­ce fel de dia­log. Cînd eu am pro­mo­vat decen­ța în gîn­di­re, scri­e­re, vor­bi­re și găsi­rea de solu­ții via­bi­le pen­tru ele­vii șco­lii 5, iar d‑voastră scri­eți o mize­rie ca asta.…


Man­ga­lia News, 21.04.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele