FOTO Cea mai „deşteaptă“ casă din România aparţine unui jurnalist. Este controlată prin telefon, produce căldură, dar şi „benzină“ pentru maşină

0
1239

 

Din­tre cele nouă case pasi­ve pre­mi­um care exis­tă în lume una a fost con­stru­i­tă în Româ­nia, în apro­pi­e­re de Bucu­reşti, şi este visul deve­nit rea­li­ta­te al jur­na­lis­tu­lui Geor­ge Buh­nici de la Pro TV. „Wee­kend Ade­vă­rul“ vă poves­teş­te cum a fost con­stru­i­tă, cât cos­tă şi cum este să tră­ieşti în casa super-teh­no­lo­gi­za­tă, care-şi pro­du­ce sin­gu­ră ener­gia nece­sa­ră.

Sun­tem gene­ra­ţia care fuge din ora­şe­le aglo­me­ra­te spre subu­r­bii. După sute de ore în cău­ta­rea unei case noi, mi-am dat sea­ma că am trei opţiuni în buge­tul unui român de con­di­ţie medie: ceva nou dar de sla­bă cali­ta­te, ceva vechi ori o casă nouă, con­stru­i­tă de mine de la zero“, expli­că jur­na­lis­tul Geor­ge Buh­nici cum a luat naş­te­re pro­iec­tul #casa­bu­h­nici.   

Pre­zen­ta­to­rul emi­siu­nii „I like IT“ nu s‑a mulţu­mit cu o casă obi­ş­nu­i­tă, ci a dorit ca aceas­ta să fie: smart (con­tro­la­bi­lă de la dis­tanţă şi cu ino­va­ţii de ulti­mă oră), efi­cien­tă ener­ge­tic (o locu­inţă fără fac­turi luna­re), mate­ri­a­le sus­te­na­bi­le (echi­pa­men­te­le şi mate­ri­a­le­le au o ener­gie înglo­ba­tă mică şi sunt pri­e­te­noa­se cu medi­ul), sigu­ră (struc­tu­ra din lemn este mai soli­dă decât una din blo­curi cera­mi­ce şi stâlpi de beton şi mult mai efi­cien­tă la toa­te capi­to­le­le), con­for­ta­bi­lă (tem­pe­ra­tu­ră, umi­di­ta­te, nive­lul de oxi­gen, CO2, ilu­mi­nat natu­ral opti­me) şi auto­ma­ti­za­tă (sis­te­mul inte­li­gent de auto­ma­ti­za­re îţi per­mi­te să con­tro­lezi şi să moni­to­ri­zezi casa de la dis­tanţă).

O ast­fel de casă poţi să ai numai dacă ţi‑o con­stru­ieşti sin­gur. Şi este exact ceea ce a făcut Geor­ge Buh­nici ală­tu­ri de cola­bo­ra­to­rii săi, arhi­te­cţi, ingi­neri şi con­struc­tori care au con­tri­bu­it fie­ca­re la ambi­ţi­o­sul pro­iect.   

Visul fami­li­ei Buh­nici s‑a împli­nit în aju­nul Anu­lui Nou, iar anul aces­ta în luna febru­a­rie casa a pri­mit cer­ti­fi­ca­tul de „Casă pasi­vă pre­mi­um“, pri­ma din Româ­nia şi din Estul Euro­pei res­pec­tiv a 9‑a ast­fel de casă din lume. Con­stru­cţia se află în satul Tăma­şi, din comu­na Cor­bean­ca, la cir­ca 20 de kilo­me­tri de Bucu­reşti. 

Cites­te mai mult: adev.ro/p7xkp2


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply