FOARTE IMPORTANT! Dezechilibrul pH-ului intern este cauza diverselor afecțiuni și boli grave!

0
962
https://www.mangalianews.ro/

Deze­chi­li­brul pH-ului intern al orga­nis­mu­lui afec­tea­za insa­si via­ta.

Mai multi medici si cer­ce­ta­to­rii au ajuns la con­clu­zia ca acest deze­chi­li­bru este cau­za prin­ci­pa­la a mai mul­tor afec­tiuni si boli gra­ve.

Dia­be­tul, can­ce­rul, obe­zi­ta­tea, oste­o­po­ro­za si mul­te alte boli ale zile­lor noas­tre au o sin­gu­ra cau­za: aci­di­ta­tea lichi­de­lor orga­nis­mu­lui, in spe­cial cea a san­ge­lui.

Aci­do­za este o situ­a­tie in care deze­chi­li­brul pH al cor­pu­lui face ca aces­ta sa devi­na acid.

Aci­do­za este si ea de doua tipuri: res­pi­ra­to­rie si meta­bo­li­ca. Des­pre acest subiect vom deta­lia intr-un arti­col vii­tor.

Ce este deze­chi­li­brul ph acid / alca­lin?
Aci­di­ta­tea si alca­li­ni­ta­tea se masoa­ra in func­tie de sca­ra pH-ului (poten­ti­al de hidro­gen). Ori­ce sub­stan­ta cu pH < 7,0 este aci­da, in timp ce ori­ce sub­stan­ta care are pH > 7,0 este alca­li­na (bazi­ca).

Apa cu pH de 7,0 este con­si­de­ra­ta neu­tra, adi­ca nici aci­da, nici alca­li­na.
pH-ul ide­al pen­tru cor­pul uman este cuprins intre 6,0 si 6,8 (in mod natu­ral)*:

valo­ri­le sub 6,3 sunt con­si­de­ra­te aci­de,
valo­ri­le pes­te 6,8 sunt alca­li­ne.

*con­form nutri­ti­o­nis­tu­lui ame­ri­can Phy­l­lis A. Bal­ch, Vin­de­ca­rea prin nutri­tie.

Aci­do­za inseam­na boa­la!

Pri­me­le simp­to­me aso­ci­a­te cu aci­do­za includ:

-sughi­tul frec­vent, insomnie, reten­tie de apa, ochi adan­ci­ti, artri­ta, migre­ne, dureri de cap, pre­siu­nea san­ge­lui anor­mal de sca­zu­ta, transpi­ra­tie aci­da sau puter­ni­ca, sca­u­ne dure si seci, sca­u­ne miro­si­toa­re, inso­ti­te de sen­za­tia de arsu­ra in anus, difi­cul­tati de inghi­ti­re, hali­to­za (res­pi­ra­tie urat miro­si­toa­re), sen­za­tia de arsu­ra in gura si/sau pe lim­ba, sen­si­bi­li­ta­tea din­ti­lor la otet si fruc­te aci­de, afta pe lim­ba sau pe cerul gurii.

sur­sa foto: http://www.activ-balance.com/

Simp­to­me­le diver­se­lor boli si lega­tu­ra cu deze­chi­li­brul pH-ului orga­nis­mu­lui

In func­tie de fie­ca­re orga­nism, noi sto­cam rezi­duu­ri­le aci­de in mod dife­rit. Simp­to­me­le boli­lor se mani­fes­ta in func­tie de locul unde sunt sto­ca­te rezi­duu­ri­le.

Pro­ce­se­le meta­bo­li­ce depind de enzi­me

Acti­vi­ta­ti­le meta­bo­li­ce din orga­nism depind in mare masu­ra de para­me­trul pH al mediu­lui intern. Aceas­ta deo­a­re­ce majo­ri­ta­tea enzi­me­lor care inter­vin in meta­bo­lism au un pH optim de actiu­ne.

Cand el se deze­chi­li­brea­za chiar si putin, ajun­gand la o valoa­re de 7,2, acti­vi­ta­ti­le meta­bo­li­ce nu se mai pot des­fa­su­ra in con­di­tii bune, ceea ce afec­tea­za toa­te orga­ne­le si tesu­tu­ri­le.

In opi­nia unor spe­cia­listi pre­cum dr. Robert O. Young, renu­mit cer­ce­ta­tor ame­ri­can in dome­ni­ul bio­lo­gi­ei mole­cu­la­re, mul­te din­tre boli­le civi­li­za­ti­ei moder­ne au o sin­gu­ra cau­za: deze­chi­li­brul pH-ului din orga­nism si in spe­cial al pH-ului san­ge­lui, pen­tru ca el hra­ne­ste toa­te celu­le­le cor­pu­lui.

Aci­di­ta­tea favo­ri­zea­za obe­zi­ta­tea…

Citiți mai mult aici.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele