Elevii Liceului “Ion Bănescu” din Mangalia, în elita roboticii!

0
1019

Cuget Liber: Ele­vii Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” s‑au întors tri­um­fă­tori de la cel mai impor­tant con­curs de robo­ti­că pen­tru elevi pe plan mondi­al, BRD Fir­st Tech Cha­l­len­ge. Potri­vit direc­to­ru­lui insti­tu­ţi­ei de învă­ţământ, Vir­gi­ni­ca Bara­baş, aces­ta a fost al doi­lea sezon în Româ­nia, iar în fie­ca­re sezon are loc un alt joc. 

Jocul din acest an s‑a numit „Relic Reco­ve­ry”. La acest con­curs, pes­te 1.200 elevi par­ti­ci­panţi din 90 licee, plus două echi­pe inter­na­ţio­na­le au tre­cut de pre­se­le­cţie, care le‑a dat aripi ele­vi­lor Lice­u­lui Teh­no­lo­gic din Man­ga­lia. 

Să par­ti­cipi la o juri­za­re inter­na­ţio­na­lă a unui pro­iect şi să treci de ea (când în ora­şul tău eşti cre­di­tat cu lip­sa de per­for­manţă sau de şan­să) este un sem­nal că eşti per­for­mant, că pre­ju­de­că­ţi­le pot fi dărâ­ma­te”, a sub­li­ni­at direc­to­rul. 

Au urmat jocu­ri­le ami­ca­le eli­mi­na­to­rii, din mar­tie 2018, în patru mari ora­şe ale ţării. Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal s‑a desfă­şu­rat pe 23–25 mar­tie, la Sala Poli­va­len­tă din Bucu­reşti. Miza era uri­a­şă: par­ti­ci­pa­rea la Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de la Detro­it, SUA, din apri­lie.

Echi­pa man­ga­li­o­tă a fost for­ma­tă din Andrei Pur­ce­lea, Vic­tor Cli­pici, Robert Duca, Mir­cea Peteu, Radu Opri­că, Ioa­na Cos­ma, Lau­ra Ione­ciu, Mihai Dedi­ţă, Mioa­ra Lupu şi Dia­na Pos­moşa­nu, îndru­ma­ţi de pro­fe­so­rii Eugen Teren­te, Iuli­an Cio­ro­ia­nu şi Vir­gi­ni­ca Bara­baş. 

În acest fel, Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” din Man­ga­lia s‑a aşe­zat cura­jos la masa cole­gi­i­lor naţio­na­le, a lice­e­lor de infor­ma­ti­că naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le şi şi‑a apă­rat şanse­le de a apă­rea în topul cer­cu­ri­lor de robo­ti­că naţio­na­le. 

Este unul din puţi­ne­le licee teh­no­lo­gi­ce din ţară care a pătruns în eli­ta naţio­na­lă pre­u­ni­ver­si­ta­ră a robo­ti­cii. Din cele nouă licee par­ti­ci­pan­te din judeţul Con­stanţa, doar două licee teh­no­lo­gi­ce au reu­şit per­for­manţa de a se cla­sa pe locuri frun­ta­şe, în Top 10”, a mai spus Vir­gi­ni­ca Bara­baş. 

Mai mult, în cugetliber.ro, 04.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply