După cinci ani de reabilitări, Centrul Cultural „Jean Constantin” a fost inaugurat! Ce evenimente vor avea loc aici

0
257
Booking.com

TELEGRAF Onli­ne: A fost nevo­ie de cinci ani pen­tru ca fos­tul cine­ma­to­graf-emble­mă „Repu­bli­ca” să fie rea­bi­li­tat și trans­for­mat într-un cen­tru cul­tu­ral mul­ti­func­țio­nal dedi­cat în spe­cial tine­ri­lor. După nume­roa­se amâ­nări, Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean „Jean Con­stan­tin” a fost inau­gu­rat vineri, 20 apri­lie, în cadrul unui eve­ni­ment fas­tu­os la care au par­ti­ci­pat o mul­ți­me de per­so­na­li­tăți din lumea artis­ti­că și poli­ti­că deo­po­tri­vă.

Eve­ni­men­tul a debu­tat cu dis­cur­sul pre­șe­din­te­lui Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Horia Țuțu­ia­nu, care s‑a ară­tat emo­țio­nat de fap­tul că, în sfâr­șit, acest cen­tru a putut fi inau­gu­rat.

Acest pro­iect a fost por­nit acum câți­va ani de zile, dar din cau­za unor pro­ble­me teh­ni­ce a fost blo­cat o vre­me. Am reu­șit în ulti­mul an să rea­li­zăm toa­te obiec­ti­ve­le pen­tru acest pro­iect, ast­fel încât mici­le ina­d­ver­ten­țe să le putem depăși pen­tru ca acum să fim la inau­gu­ra­re. Par­tea CJC a fost de apro­xi­ma­tiv de două mili­oa­ne de lei, res­tul de nouă mili­oa­ne lei au fost fon­duri euro­pe­ne. În cadrul cen­tru­lui se vor des­fă­șu­ra nume­roa­se acti­vi­tăți. Exis­tă un pro­gram de acti­vi­tăți adre­sa­te în spe­cial tine­ri­lor. Vor fi spec­ta­co­le, sce­ne de tea­tru, pro­iec­ții de fil­me, un cata­log întreg de eve­ni­men­te. La urmă­toa­rea ședin­ță de CJC îl vom pre­da Cen­tru­lui „Theo­dor Bura­da”, abi­li­tat să se ocu­pe de el. Mă bucur și sunt emo­țio­nat că am reu­șit să rea­bi­li­tăm un obiec­tiv repre­zen­ta­tiv pen­tru județ și pen­tru oraș, care are o vechi­me de 40 de ani. Puțini știu că cine­ma­to­gra­ful Repu­bli­ca este al doi­lea din țară, după cine­ma „Patria”, din Bucu­rești. Jean Con­stan­tin a fost, este și va rămâ­ne un per­so­naj mar­cant al vie­ții cul­tu­ra­le româ­nești și dorim să îi adu­cem un oma­giu mare­lui actor care nu a ezi­tat nici­o­da­tă să pro­mo­veze Con­stan­ța. Doar aici, la Con­stan­ța, putem spu­ne că este casa lui”, a spus Țuțu­ia­nu.

La eve­ni­men­tul de inau­gu­ra­re a luat cuvân­tul și acto­rul Vir­gil Andries­cu. El a evo­cat memo­ria mare­lui actor Jean Con­stan­tin și a vor­bit des­pre peri­oa­da în care au lucrat împre­u­nă. „Tea­trul de estra­dă a exis­tat cât a exis­tat și Jean Con­stan­tin. Din cli­pa în care a ple­cat Jean Con­stan­tin, tea­trul de estra­dă din Con­stan­ța a înce­tat să mai exis­te”, a spus Vir­gil Andries­cu.

Eve­ni­men­te­le dedi­ca­te inau­gu­ră­rii con­ti­nuă sâm­bă­tă, 21 apri­lie, de la ora 11.00, cu o întâl­ni­re a ONG-uri­lor repre­zen­tan­te ale tine­ri­lor din jude­țul Con­stan­ța cu repre­zen­tan­ții CJC, iar de la 13.00 are loc un spec­ta­col pre­zen­tat de ele­vii cla­se­lor de acto­rie ale Cole­gi­u­lui Națio­nal de Arte „Regi­na Maria”.

Este vor­ba des­pre pie­sa „Ham­let”, spec­ta­col pre­zen­tat și în cadrul Olim­pi­a­dei Națio­na­le orga­ni­za­te de CNA „Regi­na Maria” în cola­bo­ra­re cu ISJ Con­stan­ța.

Dumi­ni­că, 22 apri­lie, de la ora 11.00, va avea loc o expo­zi­ție de foto­gra­fie orga­ni­za­tă de ele­vii Cen­tru­lui Cul­tu­ral „Theo­dor Bura­da”, iar de la ora 13.00, eve­ni­men­tul de inau­gu­ra­re se înche­ie cu pro­iec­ția fil­mu­lui documentar–artistic „Ovi­di­us”, rea­li­zat pen­tru a cele­bra 50 de ani de la înfră­ți­rea ora­șe­lor Con­stan­ța și Sul­mo­na.

REABILITARE ANEVOIOASĂ

Con­ti­nu­a­rea, aici.


 

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele