DIN NOU DESPRE PENSIILE MILITARE. Mulțumiri, domnului senator Ștefan MIHU, secretarul Comisiei Buget – Finanțe a Senatului

0
2176

Sin­di­ca­tul Cadre­lor Mili­ta­re Dis­po­ni­bi­li­za­te ne‑a trans­mis astăzi Comu­ni­ca­tul de pre­să inti­tu­lat:

DIN NOU DESPRE PENSIILE MILITARE.

Mul­tu­mi­ri, dom­nu­lui sena­tor Ste­fan MIHU,
Secre­ta­rul Comi­si­ei Buget – Finan­te a Sena­tu­lui”.

– In aten­tia tutu­ror pre­se­din­ti­lor de fili­a­le si gru­puri de ini­ti­a­ti­va ale SCMD

Sti­mati cama­razi,

Actio­nand in baza sar­ci­ni­lor asu­ma­te prin Rezo­lu­tia CNR 2017, si domnii cdr.® Ilie TRUTA, vice­pre­se­din­te SCMD si pre­se­din­te al Fila­lei 1 Con­stan­ta, cdr.® Tra­ian STANCULETE, pre­se­din­te al Fili­a­lei 2 Man­ga­lia, au con­tac­tat toti depu­ta­tii si sena­to­rii jude­tu­lui, indi­fe­rent de culoa­re poli­ti­ca, punan­du-le la dis­po­zi­tie pro­be­le pri­vind dis­cri­mi­na­rea, din ordin extern, a rezer­vis­ti­lor, prin OUG 57/2015 si urma­toa­re­le si, inde­o­se­bi, prin OUG 59/2017.

Drept rezul­tat, dl. sena­tor Ste­fan MIHU (PSD) a pur­tat o dis­cu­tie pe aceas­ta tema cu pre­se­din­te­le SCMD, pri­mind spre stu­diu docu­men­te­le CCR care ates­ta inse­pa­ra­bi­li­ta­tea, din punct de vede­re juri­dic, a mili­ta­ri­lor activi si in rezer­va de magis­trati si pro­be­le necon­sti­tu­tio­na­li­ta­tii ordo­nan­te­lor amin­ti­te.

De o pro­bi­ta­te rar intal­ni­ta prin­tre poli­ti­cieni, dl sena­tor Ste­fan MIHU, jus­ti­fi­can­du-si cali­ta­tea de ales ca repre­zen­tant al oame­ni­lor pen­tru oameni, a adre­sat in ziua de 10 apri­lie 2018, in ple­nul Sena­tu­lui, doua inter­pe­lari par­la­men­ta­re pro­pri­i­lor minis­tri, cei pe care SCMD i‑a actio­nat in Jus­ti­tie, doam­na Lia Olgu­ta VASILESCU, minis­trul Mun­cii si Jus­ti­ti­ei Soci­a­le si dl. Mihai FIFOR, minis­trul Apa­ra­rii Natio­na­le. Con­form pro­ce­du­rii, in 30 de zile, cei doi minis­tri vor tre­bui sa ras­pun­da Sena­tu­lui.

Indi­fe­rent ce bal­ma­jeli vor pro­du­ce, vor fi, insa, obli­gati sa ras­pun­da, sub jura­mant, in Instan­te. Inclu­siv la intre­ba­rea pe care o va adre­sa, ca mar­tor, pre­se­din­te­le SCMD: “Cine <hota­ras­te> soar­ta mili­ta­ri­lor si poli­tis­ti­lor romani pes­te capul guver­nu­lui si majo­ri­ta­tii par­la­men­ta­re, con­form dia­lo­gu­lui rele­vant pur­tat in pri­mul CEX al PSD din acest an, pe tema exe­cu­ta­rii necon­sti­tu­tio­na­le a rezer­vis­ti­lor, prin ordo­nan­te­le LOV, de domnii Liviu Mari­an POP si Liviu DRAGNEA?” Mai pe sleau, in favoa­rea caror inte­re­se strai­ne tra­dea­za inte­re­se­le natio­na­le actu­a­lii deci­den­ti ai majo­ri­ta­tii?

Mul­tu­mind dom­nu­lui sena­tor pen­tru modul exem­plar prin care isi jus­ti­fi­ca pre­zen­ta in Par­la­men­tul Roma­niei, mul­tu­mim si cama­ra­zi­lor din Fili­a­le­le 1 Con­stan­ta si 2 Man­ga­lia, pen­tru modul in care actio­nea­za in vede­rea inde­pli­ni­rii hota­ra­ri­lor CNR! Pe acest drum, des­chis inca din luna decem­brie 2017, de Fili­a­la 1 Tar­go­vis­te (pre­se­din­te lt.col.® Geor­ges­cu NICULAE), ii indem­nam sa mear­ga pe toti pre­se­din­tii fili­a­le­lor si gru­pu­ri­lor de ini­ti­a­ti­va SCMD. In cea­sul al doi­spre­ze­ce­lea, cand seis­mul se apro­pie de cla­sa poli­ti­ca si cand se hota­ras­te, din nou, soar­ta Lumii, domnii depu­tati si sena­tori tre­bu­ie sa inte­lea­ga ca soar­ta lor nu va mai depin­de de deci­zia unui lider care astazi e si mai­ne isi va apa­ra cu dis­pe­ra­re liber­ta­tea, ci de pro­pri­ul elec­to­rat si de masu­ra in care actio­nea­za intru apa­ra­rea drep­tu­ri­lor celor care i‑au tri­mis in Par­la­ment si a inte­re­se­lor natio­na­le.

Toti mem­brii SCMD tre­bu­ie sa con­sti­en­ti­ze­ze fap­tul ca lovi­tu­ri­le impo­tri­va mili­ta­ri­lor si poli­tis­ti­lor in rezer­va vor con­ti­nua, pen­tru ca sunt lovi­turi gan­di­te extern impo­tri­va capa­ci­ta­tii de rezis­ten­ta a Sta­tu­lui si Natiu­nii, iar mar­sa­via care li se pre­ga­tes­te tutu­ror pen­sio­na­ru­lor, fie mili­tari, fie civili, prin noua Lege a Hao­su­lui, adi­ca noua Lege LOV a Sis­te­mu­lui Uni­tar de Pen­sii, lege al carui pro­iect nu l‑a vazut nimeni, toa­ta lumea batand cam­pii pe la tele­vi­ziuni, dupa ure­che, se va pro­du­ce la sfar­si­tul lunii iunie a.c. De ce iunie? Pen­tru ca, dupa ce vor da lovi­tu­ra, tra­da­to­rii vor intra in vacan­ta par­la­men­ta­ra si o vor ster­ge in para­di­suri tro­pi­ca­le, in spe­ran­ta ca pana‑n toam­na ne vom auto­de­ci­ma de supa­ra­re si zba­teri inu­ti­le.

Va trans­mi­tem, asa­dar, ruga­min­tea de a fi pre­ga­ti­ti pen­tru o iesi­re in stra­da, in luna iunie, cu toa­te for­te­le. O iesi­re, nu masi­va, ci .….. DEFINITIVA si care sa se sol­de­ze cu exclu­de­rea vino­va­ti­lor din via­ta poli­ti­ca. In acest scop, va mai trans­mi­tem ruga­min­tea de a expli­ca pen­sio­na­ri­lor civili, ca topi­rea inde­xa­rii in punc­tul de pen­sie inseam­na anu­la­rea inde­xa­rii cu rata infla­ti­ei si sca­de­rea rea­la a pen­si­i­lor. Noi, rezer­vis­tii am patit‑o , deja! De ase­me­nea, este nece­sar sa expli­cam sala­ri­a­ti­lor ca asa-zisa con­tri­bu­tie din Net, la pilo­nii II, III si IV ai pen­si­i­lor pri­va­te, repre­zin­ta bani arun­cati pe fereas­tra. Noua, rezer­vis­ti­lor, ni i‑au furat, deja!

Vom reve­ni cu expli­ca­tia fur­tu­lui de spo­ruri si a fur­tu­lui de bani lichizi, sub pre­tex­tul cum­pa­rari retroac­ti­ve a vechi­mii.

In inche­ie­re, trans­mi­tem mul­tu­mi­ri si pre­sei one­ste, care inte­le­ge sa infor­meze corect ceta­te­nii, ane­xand pre­zen­tei, anun­tu­ri­le pe aceas­ta tema, trans­mi­se in zile­le de 10 si 11 apri­lie a.c. publi­cu­lui de catre coti­die­ne­le „Dezvaluiri.ro”, „Man­ga­lia News” si „Tomis News”.

Honor et Patria! Vae Vic­tis!”

Pre­se­din­te­le SCMD,
Col.® dr. Mir­cea DOGARU, 13.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply