Despre lipsa de spirit civic și umanitate a multora dintre noi. Bystander effect — sau de ce oamenii nu intervin

0
522

Ruxan­dra Geor­ges­cuAm văzut mai devre­me o pos­ta­re la un con­ce­tă­țean tânăr, revol­tat de lip­sa de spi­rit civic și uma­ni­ta­te a mul­to­ra din­tre noi. Și, cu păre­re de rău, îi dau drep­ta­te.

Acum două zile, în fața sălii de fit­ne­ss, pe stra­da Mihai Vitea­zu din Man­ga­lia, zăcea un băr­bat în sta­re de incon­ști­en­ță. Ziua în ami­a­za mare. Părea om al stră­zii. Cei mai mulți au tre­cut nepă­să­tori.

Un grup de mun­ci­tori îl înju­rau de mama focu­lui, să “îl lăsăm dra­cu­lui de bețiv”. Un pre­ot tânăr a tre­cut pe lân­gă el și a comen­tat: “bău­tu­ra asta…!”, două femei au încer­cat să îl tre­zeas­că dar, sub influ­en­ța stri­gă­te­lor celor din jur, au aban­do­nat cau­za. Am fost sin­gu­ra care a che­mat sal­va­rea. Anul tre­cut am avut par­te de o întâm­pla­re simi­la­ră. Omul pen­tru care am che­mat atunci sal­va­rea a murit la spi­tal, o săp­tămâ­nă mai târ­ziu, din cau­za lovi­tu­rii puter­ni­ce la cap, căpă­ta­tă când s‑a lovit de ciment. Spi­rit civic 0, în jur. 0 barat. Uma­ni­ta­te? Nici atât!

Flo­rin Jia­nu: Din păca­te, sun­tem prea ocu­pați să cri­ti­căm, să vedem nea­jun­su­ri­le si să‑i învi­no­vă­țim pe alții pen­tru ele, fără a face nimic con­cret și con­struc­tiv în acest sens, să jude­căm și să ne expri­măm opi­ni­i­le în cel mai jos­nic mod. 
Ome­nie, bun simț, spi­rit civic sau empa­tie, pur și sim­plu… au deve­nit, din păca­te, doar cuvin­te pen­tru care sun­tem luați în derâ­de­re. 😞

Bys­tan­der effect — sau de ce oame­nii nu inter­vin.

În anul 1964 s‑a petre­cut la New York un eve­ni­ment care a mar­cat opi­nia publi­că: o tînă­ră, Kit­ty Geno­ve­se, a fost uci­să cu bes­ti­a­li­ta­te, pe stra­dă, fără ca nimeni să inter­vi­nă. Cer­ce­tă­ri­le ulte­ri­oa­re ale poli­ţi­ei au ară­tat că 38 de per­soa­ne au asis­tat la cri­mă din inte­ri­o­rul locu­inţe­lor, dar nu au inter­ve­nit.

Aceas­tă întîm­pla­re a sti­mu­lat mult cer­ce­tă­ri­le din psi­ho­lo­gia soci­a­lă. Psi­ho­lo­gii au încer­cat să înţe­lea­gă de ce în anu­mi­te situ­a­ţii oame­nii nu acor­dă aju­tor per­soa­ne­lor afla­te în situ­a­ţii cri­ti­ce.

Cer­ce­tă­ri­le au pus în evi­denţă un aspect sur­prin­ză­tor: sun­tem mai pre­dis­pu­şi să acor­dăm aju­tor cînd sun­tem sin­guri decît cînd ne aflăm în com­pa­nia alto­ra. Cu cît numă­rul celor pre­zenţi este mai mare, cu atît este mai puţin pro­ba­bil că cine­va va inter­ve­ni. Acest feno­men a fost denu­mit efec­tul de tre­că­tor (bys­tan­der effect).

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele