Cursa Copiilor, la ‘Alerg 24 de ore Autism Marea Neagră’

0
203
Booking.com

Pes­te 500 de elevi ai ciclu­lui pri­mar din jude­țul Con­stan­ța sunt aștep­tați să par­ti­ci­pe la eve­ni­men­tul spor­tiv “Alerg 24h Autism Marea Nea­gră”, care are ca scop pomo­va­rea drep­tu­ri­lor de inte­gra­re în comu­ni­ta­te a per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tăți.  

Star­tul Cur­sei Copi­i­lor va avea loc sâm­bă­tă 5 mai, înce­pând cu ora 11, din Piațe­ta Per­la din Mama­ia, iar tra­se­ul va avea o dis­tanţa de un kilo­me­tru. Copi­ii vor avea posi­bi­li­ta­tea ca la sfâr­și­tul tra­se­u­lui de aler­ga­re de 1 km să pri­meas­că din par­tea orga­ni­za­to­ru­lui, Cen­trul Psi­ho­lo­gic Marea Nea­gră, meda­lia per­so­na­li­za­tă din acest an cu for­ma geo­gra­fi­că a jude­țu­lui Con­stan­ța.

Ne dorim să ofe­rim copi­i­lor un eve­ni­ment spe­cial de care să-și adu­că amin­te cu plă­ce­re. În acest sens, fie­ca­re par­ti­ci­pant va bene­fi­cia de bră­ța­ra ofi­ci­a­lă a eve­ni­men­tu­lui, numă­rul de con­curs și meda­lia de finisher, ace­ea­şi pe care o vor pri­mi şi adulţii”, decla­ră Adri­an Gemă­na­ru, orga­ni­za­to­rul eve­ni­men­tu­lui spor­tiv de la malul Mării Negre.

Înscri­e­re gra­tu­i­tă pen­tru elevi

Înscri­e­rea șco­li­lor la eve­ni­ment este gra­tu­i­tă, dato­ri­tă spon­so­ri­ză­rii ofe­ri­te de către Agen­ția de Turism Exim­tur din bd. Fer­di­nand nr. 56 mun. Con­stan­ța.

Agen­ția Exim­tur a pri­mit cu bucu­rie pro­pu­ne­rea de a sus­ți­ne aceas­tă com­pe­ti­ție spor­ti­vă dedi­ca­tă copi­i­lor. Ofer­te­le noas­tre se adre­sea­ză în prin­ci­pal fami­li­i­lor, iar fap­tul că putem susţi­ne un eve­ni­ment dedi­cat copi­i­lor se apro­pie mult de viziu­nea noas­tră. Aceas­tă acțiu­ne ne dorim să devi­nă o tra­di­ție în via­ță celui mai repre­zen­ta­tiv oraș turis­tic din Româ­nia, iar agenţia noas­tră cu sigu­ran­ță va fi un par­te­ner impor­tant și în anii urmă­tori”, decla­ră Oana Tilin­că, direc­to­rul Exim­tur Agen­ția Con­stan­ța.

Spec­ta­col artis­tic la ”Alerg 24h Autism Marea Nea­gră”

Ime­di­at după ter­mi­na­rea Cur­sei Copi­i­lor, Cen­trul Psi­ho­lo­gic Marea Nea­gră va oferi micu­ţi­lor pre­zenți la eve­ni­ment un spec­ta­col artis­tic, care va fi sus­ți­nut de către cunos­cu­ta tru­pă de tea­tru con­stăn­țea­nă “Sufle­țel”.

În com­ple­ta­rea spec­ta­co­lu­lui, Cole­gi­ul Naţio­nal „Mihai Emi­ne­scu” și Cole­gi­ul Națio­nal de Arte “Regi­na Maria” din Con­stanţa vor oferi momen­te artis­ti­ce cu cei mai talen­tați elevi ai aces­tor insti­tu­ții de învă­țământ.

Școa­la poa­te rea­li­za înscri­e­rea echi­pei

Am trans­mis invi­ta­ția tutu­ror șco­li­lor din jude­țul Con­stan­ța care doresc să par­ti­ci­pe la o com­pe­ti­ţie cu ade­vă­rat spe­cia­lă, spe­răm să ne ono­re­ze cu pre­zenţa cât mai mul­te şcoli, deo­a­re­ce dorinţa noas­tră cea mai mare este să pro­mo­văm cât mai mult miş­ca­rea”, decla­ră Adri­an Gemă­na­ru, orga­ni­za­to­rul eve­ni­men­tu­lui spor­tiv de la malul Mării Negre.

Înscri­e­rea ele­vi­lor la eve­ni­ment se poa­te face doar prin inter­me­di­ul șco­li­lor, iar nume­re­le de con­curs ale par­ti­ci­pan­ți­lor vor fi per­so­na­li­za­te cu nume­le insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ din Con­stan­ța.

Spor­tul și miș­ca­rea au repre­zen­tat mereu un reper impor­tant în dezvol­ta­rea ele­vi­lor din Școa­lă “Nico­lae Tonit­za”. Pro­iec­te­le Cen­tru­lui de Autism Marea Nea­gră fac par­te din sufle­tul șco­lii noas­tre și avem spe­ran­ța că toa­te insti­tu­ți­i­le de învă­țământ din jude­țul Con­stan­ța vor fi pre­zen­te la acest eve­ni­ment prin care să putem trans­mi­te un model de urmat și pen­tru alte jude­țe din țară”, decla­ră Nico­le­ta Ber­ca­ru, direc­to­rul Șco­lii “Nico­lae Tonit­za” din Con­stanţa.

500 de copii vor for­ma un lanț uman

Pen­tru a încu­ra­ja efor­tul celor  înscriși în Cur­sa de 24 de ore, la ora star­tu­lui, copi­ii îi vor apla­u­da pe adulți și vor for­ma pe pla­jă un lanț uman imens, în semn de res­pect pen­tru com­pe­ti­tori.

Per­soa­nă de con­tact:
Adri­an GEMĂNARU,
Pre­șe­din­te Cen­trul de Autism “Marea Nea­gră”
0752.070.969.


Man­ga­lia News, 18.04.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele