CUM POȚI DEVENI OFIȚER ÎN ARMATA ROMÂNĂ. Până când se fac ÎNSCRIERI

0
937

CUM POȚI DEVENI OFIȚER ÎN ARMATA ROMÂNĂ: Dacă ai stu­dii civi­le uni­ver­si­ta­re, arma­ta româ­nă face anga­jări. Poți deve­ni ofi­țer, prin absol­vi­rea cur­su­lui de for­ma­re a ofi­țe­ri­lor în acti­vi­ta­te (calea indi­rec­tă de for­ma­re).

Până la data de 17.05.2018, au loc înscri­eri pen­tru:

  • finan­țe-con­ta­bi­li­ta­te – 9 locuri,
  • jus­ti­ție mili­ta­ră – 5 locuri,
  • con­struc­ții – 5 locuri,
  • psi­ho­lo­gie – 12 locuri,
  • socio­lo­gie – 2 locuri.

Până la data de 21.06.2018 au loc înscri­eri pen­tru:

  • edu­ca­ție fizi­că mili­ta­ră – 9 locuri,
  • muzici mili­ta­re – 5 locuri.

Până la data de 05.07.2018 au loc înscri­eri pen­tru:

  • medi­ci­nă gene­ra­lă – 20 de locuri.

Can­di­da­ții tre­bu­ie să pre­zin­te cer­ti­fi­ca­tul de mem­bru al Cole­gi­u­lui Medi­ci­lor din Româ­nia, cu drept de libe­ră prac­ti­că, vizat pe anul în curs, copia certificatului/adeverinţei de con­fir­ma­re în gra­dul pro­fe­sio­nal de medic spe­cia­list sau medic pri­mar, după caz, copia poli­ţei de asi­gu­ra­re mal­pra­xis.

Dome­ni­i­le stu­di­i­lor civi­le nece­sa­re: https://goo.gl/2spwbP și https://goo.gl/VkoUFu.

Mai mul­te deta­lii veți obține la biro­ul infor­ma­re-recru­ta­re: https://goo.gl/XXqVdp .
Pro­be de admi­te­re și calen­dar: https://goo.gl/Ejs4pi

VÂRSTA maxi­mă:
– can­di­da­ții maiș­tri militari/subofițeri în acti­vi­ta­te: – cel mult 35 de ani, la data acor­dă­rii gra­du­lui;
– can­di­da­ții civili și ofi­țe­rii în rezer­vă: cel mult 40 de ani împli­niți în 2018.

VECHIMEA ÎN SERVICIU:
Maiș­trii mili­tari și sub­o­fi­țe­rii în acti­vi­ta­te pot can­di­da dacă au cel puțin 3 ani vechi­me în ser­vi­ciu până la data înce­pe­rii cur­su­lui.
Maiș­trii mili­tari și sub­o­fi­țe­rii care au cel puțin 3 ani vechi­me în arma pen­tru care can­di­dea­ză, pot avea stu­di­i­le de licen­ță în ori­ce dome­niu (altul decât cel al stu­di­i­lor pre­vă­zu­te pen­tru arma res­pec­ti­vă).

*Toa­te cri­te­ri­i­le de recu­ta­re: https://goo.gl/YP8Hkv
*Pro­be­le de selec­ție sunt psi­ho­lo­gi­ce și fizi­ce: https://goo.gl/BWzEsi

Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, con­si­li­e­re şi înscri­e­re, cei inte­re­sați tre­bu­ie să se pre­zin­te la biro­ul infor­ma­re-recru­ta­re care fun­cţio­nea­ză în cadrul cen­tru­lui mili­tar din judeţul/sectorul în care domi­ci­li­a­ză.

Adre­se­le biro­u­ri­lor infor­ma­re-recru­ta­re pot fi des­căr­ca­te aici: https://goo.gl/XXqVdp

Autor: Miha­e­la Tîr­pan, ORDINEA.RO, 13.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply