Cultură și tradiții — Parteneriat activ între Școala Nr.1 din Mangalia și Școala Generală ”Halil Bedii Yönetken” din Istanbul [galerie FOTO]

0
455
https://www.mangalianews.ro/

Cadre didac­ti­ce ale Sco­lii Gim­na­zi­a­le Nr.1 Man­ga­lia s‑au întors de curând din Tur­cia, dintr‑o vizi­tă care a avut drept scop deru­la­rea unui pro­iect de cola­bo­ra­re pe bază de par­te­ne­ri­at activ pe mul­ti­ple pla­nuri de inte­res, în dome­ni­ul edu­că­rii copi­i­lor în spi­ri­tul valo­ri­lor mora­le, cu Școa­la Gene­ra­lă ”Halil Bedii Yöne­tken” din Istan­bul, recu­nos­când ast­fel impor­tanţa cunoa­ş­te­rii, păs­tră­rii şi trans­mi­te­rii tra­di­ţi­i­lor popu­la­re spe­ci­fi­ce româ­ni­lor şi naţio­na­li­tă­ţi­lor con­lo­cu­i­toa­re din Dobro­gea.

Par­te­ne­ri­a­tul intre cele două insti­tu­ții, Scoa­la Gim­na­zi­a­la Nr. 1 Man­ga­lia, repre­zen­ta­tă prin direc­tor, prof. Cris­ti­an Dobre, pro­fe­sor coor­do­na­tor de pro­iect, Memet Sibel și Școa­la Gene­ra­lă ”Halil Bedii Yöne­tken” din Istan­bul, Tur­cia, repre­zen­ta­tă prin direc­tor, prof. Celal Yıl­dız, prof. coor­do­na­tor de pro­iect, Șule Çolak, are ca direc­ții de bază:

  1. pro­mo­va­rea tra­di­ţi­i­lor şi obi­ce­iu­ri­lor spe­ci­fi­ce dife­ri­te­lor zone fol­clori­ce, dife­ri­te­lor etnii;

2. sti­mu­la­rea potenţi­a­lu­lui artis­tic al ele­vi­lor prin orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea unor pro­gra­me artis­ti­ce, expo­zi­ţii cu lucrări artis­ti­co-plas­ti­ce;

3. cul­ti­va­rea în rân­dul copi­i­lor a dra­gos­tei şi res­pec­tu­lui, a tole­ranţei pen­tru semeni, indi­fe­rent de etnia din care fac par­te.

4. rea­li­za­rea unui schimb de expe­rienţă între cadre­le didac­ti­ce coor­do­na­toa­re;
5. dezvol­ta­rea capa­ci­tă­ţii de a lucra în echi­pe, elevi şi cadre didac­ti­ce;

6. for­ma­rea unor rela­ţii de pri­e­te­nie şi de cola­bo­ra­re între elevi şi cadre didac­ti­ce, rela­ţii care vor fi menţi­nu­te şi după înche­ie­rea imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui.

In peri­oa­da 18–22 iunie 2018, îi aștep­tăm ca oas­peți în școa­la noas­tră.

(A trans­mis prof. Maria Caza­cu, cores­pon­dent Man­ga­lia News).


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele