Criză uriașă de angajați pe litoral. Patronii oferă salarii și de 3.000 de euro!

0
1225
Booking.com

Lito­ra­lul frea­mă­tă, în aştep­ta­rea vacanţei de 1 Mai, care va des­chi­de sezo­nul esti­val. În Mama­ia, dis­tra­cţia înce­pe chiar de joi, cu fes­ti­va­lul de muzi­că elec­tro­ni­că “Sunwa­ves”.

Mul­te clu­buri îşi vor des­chi­de şi ele porţi­le mai devre­me. Unul din­tre clu­bu­ri­le cu pre­tenţii are şi heli­port. La polul opus, Vama Veche îşi aşteap­tă şi ea oas­peţii la tera­se­le de pe malul mării.

Fes­ti­va­lul ”Sunwa­ves” atra­ge anu­al mii de tineri din toa­tă lumea. Acum, se lucrea­ză de zor la cor­tu­ri­le în care vor avea loc petre­ce­ri­le. Doar în nor­dul sta­ţiu­nii Mama­ia, 20 de mii de turi­şti — aproa­pe jumă­ta­te stră­ini — au făcut rezer­vări pen­tru vacanţa de 1 Mai.

Dece­bal Făgă­dău, pri­ma­rul mun­ci­pi­u­lui Con­stanţa: “Sta­ţiu­nea Mama­ia este cura­tă, sigu­ră, pre­gă­ti­tă şi are un pro­gram de eve­ni­men­te cu care aşteap­tă toţi româ­nii şi nu doar româ­nii.”

Şi în Vama Veche se mun­ceş­te neîn­ce­tat, pen­tru ca totul să fie per­fect când ajung vizi­ta­to­rii. 

Româ­nii vor plăti, în medie, 955 de lei/cameră de 1 Mai. Cele mai cău­ta­te sta­țiuni
Lito­ra­lul româ­nesc a deve­nit o ade­vă­ra­tă atra­cţie pen­tru turi­şti din toa­tă lumea, aşa că inves­ti­to­rii au con­stru­it locuri de caza­re, clu­buri şi tera­se, dar acum se con­frun­tă cu o mare cri­ză de per­so­nal.

Moha­man Murad, pre­șe­din­te­le FPTR: “Cred că este cea mai mare cri­ză din ulti­mii 28 de ani. Eu mă uit la ce a făcut Ger­ma­nia sau Ita­lia, Spa­nia şi nu cred că noi avem alt mod de a gân­di. Aşa cum plea­că româ­nii afa­ră pe 1.000 de euro, aşa să găsim şi noi alte per­soa­ne care să vină la noi pe 500 de dolari.”

5.000 de locuri de mun­că, la hote­luri şi baruri, sunt dis­po­ni­bi­le acum la malul mării. O came­ris­tă pri­meş­te cel puţin 2.400 de lei în mână, iar un bucă­tar şef — 3.000 de euro.

Ade­li­na Vlad, pur­tă­to­rul de cuvânt al AJOFM: “Sunt per­soa­ne dori­toa­re să mun­ceas­că, fie şi pe peri­oa­dă deter­mi­na­tă, două, trei luni pe an, dar con­si­de­ră că pro­gra­mul de lucru este mai mare de opt ore, iar sala­ri­za­rea este sub nive­lul mun­cii pres­ta­te.”

Puţini patroni şi-au păs­trat anga­ja­ţii şi în extra­se­zon, plă­tin­du-le sala­ri­i­le din pro­pri­ul buzu­nar.

Patron: “Avem băieţi de ani de zile care vin la noi. Ne des­cur­căm, nu la fel ca anul tre­cut, dar vin la tera­să, întrea­bă. Ne-am for­mat o echi­pă cât de cât.”

Venit la Con­stan­ța să veri­fi­ce cât de pre­gă­tit este lito­ra­lul pen­tru noul sezon esti­val, minis­trul Turis­mu­lui a fost înco­lţit de toţi anga­ja­to­rii care vor mun­ci­tori stră­ini, ca să îşi ţină afa­ce­ri­le pe linia de plu­ti­re. Deşi anul aces­ta 7 mii de anga­ja­ţi din afa­ra spa­ţi­u­lui euro­pean vor ajun­ge în Româ­nia — potri­vit unei cote sta­bi­li­te de Minis­te­rul Mun­cii — puţini din­tre ei au ales să lucre­ze la mare. Iar Guver­nul nu pare să aibă o stra­te­gie.

Bogdan Trif, minis­trul Turis­mu­lui: “Ne dorim să facem la Con­stan­ța un cen­tru de exce­len­ță în instru­i­rea per­so­na­lu­lui în turism.”

Una pes­te alta, star­tul petre­ce­ri­lor la malul mării se dă încă de joi.

Mai mult, pe stirileprotv.ro


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele