Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, inclus în rândul valorilor românești [VIDEO]

0
456

Mier­curi, 25 apri­lie, Corul Națio­nal de Came­ră „Madri­gal – Marin Con­stan­tin” a fost pre­mi­at la cate­go­ria Cul­tu­ră și Cre­a­ti­vi­ta­te, în cadrul Galei Valori de Româ­nia 2018, orga­ni­za­tă de Revis­ta Biz, la Pala­tul Bra­ga­di­ru. Prin acest pre­miu s‑a recon­fir­mat sta­tu­tul de brand de țară al Coru­lui Madri­gal, dar și cali­ta­tea sa de amba­sa­dor cul­tu­ral, tema­ti­ca Galei fiind cele­bra­rea româ­ni­lor care au reu­șit să se impu­nă la nivel inter­națio­nal prin per­for­man­ță, pro­mo­vând cu suc­ces Româ­nia.

Aceas­tă dis­tinc­ție este pri­mi­tă la doar o zi dis­tan­ță după ce Corul Madri­gal a sus­ți­nut un con­cert ful­mi­nant la Bri­tish Muse­um din Lon­dra, în cadrul Fes­ti­va­lu­lui „Euro­pe and the world”, unde a inau­gu­rat con­cer­tis­tic Sala Roton­dă de Lec­tu­ră a cele­bru­lui muzeu bri­ta­nic.

Recu­noaș­te­rea valo­ri­lor româ­nești este esen­ți­a­lă pen­tru dezvol­ta­rea ima­gi­ni­ii țării noas­tre. Revis­ta Biz reu­șeș­te să pună la ace­eași masă tot ce e mai valo­ros în Româ­nia, iar fap­tul că Madri­ga­lul pri­meș­te acest impor­tant pre­miu, poa­te doar să mă bucu­re. Ca amba­sa­dor cul­tu­ral în întrea­ga lume, dar și ca dezvol­ta­tor al celei mai puter­ni­ce plat­for­me de inte­gra­re soci­a­lă prin cânt coral, Can­tus Mun­di, insti­tu­ți­ei noas­tre i se con­fir­mă valoa­rea în spec­trul cul­tu­ral româ­nesc și mondi­al.” a decla­rat Emil Pan­te­li­mon, Mana­ger-ul Coru­lui Madri­gal, pre­zent la Gală.

Ne-am pro­pus să cele­brăm oame­nii care ne fac să fim mân­dri că sun­tem români. Ei sunt inter­lo­c­u­to­rii care meri­tă să fie ade­vă­ra­te­le subiec­te și știri prin­ci­pa­le în aceas­tă țară, iar Corul Madri­gal, care a fost inclus pe lis­ta valo­ri­lor patri­mo­ni­u­lui ima­te­rial al UNESCO și care este recu­nos­cut ofi­ci­al ca Amba­sa­dor al Liber­tă­ții, Spe­ran­ței și Păcii, nu putea să lip­seas­că de la gala Valori de Româ­nia! A fost o onoa­re să‑i avem pe sce­na galei, să‑i feli­ci­tăm și să le apla­u­dam per­for­man­ța:  40 de dis­curi, 4.100 de con­cer­te pe cele mai pres­ti­gi­oa­se sce­ne ale lumii, suc­ce­sul, dar mai ales tena­ci­ta­tea de a pro­mo­va arta la cel mai îna­lt nivel!” a spus Mar­ta Ușu­re­lu, Redac­tor Șef, Revis­ta Biz.

Gala Valori de Româ­nia 2018, afla­tă la cea de‑a tre­ia edi­ție,  este un eve­ni­ment prin care se pro­mo­vea­ză oame­nii care pun Româ­nia pe har­ta lumii: antre­pre­nori, top mana­geri din com­pa­nii, oameni de cul­tu­ră artiști, spor­tivi și inven­ta­tori români.â

Corul Națio­nal de Came­ră „Madri­gal – Marin Con­stan­tin” este o emble­mă a vie­ții muzi­ca­le româ­nești și uni­ver­sa­le. Din momen­tul înfi­in­ță­rii sale, în 1963, de către diri­jo­rul Marin Con­stan­tin (1925–2011), Corul Madri­gal a sus­ți­nut pes­te 4500 de con­cer­te apla­u­da­te de melo­mani de pe întreg mapa­mondul, impu­nân­du-se ast­fel ca un ade­vă­rat „brand de țară”. Este eta­lo­nul mondi­al al muzi­cii cora­le came­ra­le, cu un reper­to­riu îndrep­tat către Renaș­te­rea euro­pea­nă, muzi­ca bizan­ti­nă și cre­a­ția con­tem­po­ra­nă româ­neas­că și uni­ver­sa­lă. În noiem­brie 2016, Corul Naţio­nal de Came­ră „Madri­gal – Marin Con­stan­tin” a fost recu­nos­cut ofi­ci­al ca Amba­sa­dor al Liber­tă­ţii, Spe­ranţei şi Păcii, pri­mind pre­mi­ul “Jean Nuss­baum and Elea­nor Roo­se­velt”, la Pala­tul Naţiu­ni­lor Uni­te din Gene­va, în cadrul Sum­mi­tu­lui Glo­bal de Reli­gie, Pace şi Secu­ri­ta­te.


Man­ga­lia News, 27.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply