Colegiul Economic Mangalia și‑a expus oferta școlară la Târgul ofertelor educaţionale

0
490

În peri­oa­da 19–20 apri­lie 2018, ofer­ta edu­ca­ţio­na­lă a anu­lui şco­lar 2018–2019 a fost pre­zen­ta­tă sub slo­ga­nul „Ale­ge Edu­ca­ţia! Este calea către vii­to­rul tău” de către Inspec­to­ra­tul Şco­lar Judeţean Con­stanţa, în cola­bo­ra­re cu Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, Came­ra de Come­rţ, Indus­trie, Navi­ga­ţie şi Agri­cul­tu­ră Con­stanţa, Cen­trul Judeţean de Resur­se şi Asis­tenţă Edu­ca­ţio­na­lă Con­stanţa, uni­ver­si­tă­ţi­le loca­le şi alţi par­te­neri edu­ca­ţio­nali.

Târ­gul ofer­te­lor edu­ca­ţio­na­le a fost adre­sat ele­vi­lor din cla­se­le a VII‑a şi a VIII‑a, părin­ți­lor aces­to­ra, dar și a ele­vi­lor de liceu inte­re­sa­ţi de tra­se­ul edu­ca­țio­nal și de for­ma­rea pro­fe­sio­na­lă după absol­vi­rea celor 12 cla­se.

Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia și‑a expus ofer­ta șco­la­ră la Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis Man­ga­lia ală­tu­ri de Lice­ul Teh­no­lo­gic Ion Băne­scu, Lice­ul Teo­re­tic Negru-Vodă, șco­li­le pos­tli­cea­le FEG Edu­ca­tion Man­ga­lia și Dia­da Man­ga­lia.

Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia a fost repre­zen­tat de o echi­pă de pro­fe­sori (Mora­ru Viori­ca, Tudo­se Delia, Chi­ri­că Ele­na, Ghe­o­nea Nico­le­ta, psi­ho­log Radu Viori­ca) și elevi (Cos­tea Ele­na și Măză­rea­nu Ale­xan­dru), coor­do­nați de d‑na direc­tor Cio­bă­nel Ralu­ca Simo­na.


Man­ga­lia News, 24.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele