Clujul devine tot mai puternic în atragerea de investiții străine și forță de muncă bine plătită. CTP a demarat lucrările la al doilea parc industrial la Floreşti

0
407

Dezvol­ta­to­rul de par­curi indus­tri­a­le şi logis­ti­ce CTP a înce­put lucră­ri­le de con­stru­cţie în CTPark Cluj II, un nou parc logis­tic situ­at în apro­pi­e­re de Cluj-Napo­ca, în loca­li­ta­tea Flo­reşti, a anu­nţat, luni, com­pa­nia.

Potri­vit dezvol­ta­to­ru­lui, pro­pri­e­ta­tea va avea o supra­fa­ţă tota­lă închi­ri­a­bi­lă de 30.000 mp şi va fi fina­li­za­tă în trei eta­pe, cu livra­rea inte­gra­lă pro­gra­ma­tă pen­tru luna decem­brie 2018. Aces­ta este cel de-al doi­lea parc logis­tic şi indus­tri­al deţi­nut de CTP în judeţul Cluj, după CTPark Cluj I.

Par­tea de vest a ţării, şi judeţul Cluj în spe­cial, se dezvol­tă rapid din punct de vede­re eco­no­mic. Cere­rea pen­tru spa­ţii indus­tri­a­le şi logis­ti­ce este la unul din­tre cele mai ridi­ca­te nive­luri pe care le-am văzut în ulti­mii ani, aşa­dar CTP se adap­tea­ză pen­tru a răs­pun­de nevo­i­lor chi­ri­a­şi­lor exis­tenţi şi vii­tori. CTPark Cluj II va inclu­de doar clă­diri de cla­să A, iar ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te aici vor fi de cea mai bună cali­ta­te, aşa cum ne-am obi­ş­nu­it cli­enţii din toa­te par­cu­ri­le pe care le deţi­nem. Sun­tem nerăb­dă­tori să con­ti­nu­ăm dezvol­ta­rea por­to­fo­li­u­lui CTP, menţinând ast­fel pozi­ţia com­pa­niei de lider de pia­ţă în Româ­nia”, a decla­rat Emi­li­an Das­că­lu, direc­tor de Con­stru­cţii al CTP Româ­nia.

CTP va livra un alt parc logis­tic pre­mi­um în judeţul Cluj, până la fina­lul aces­tui an. CTPark Cluj II va fi ter­mi­nat în trei eta­pe, ulti­ma eta­pă urmând să se înche­ie în decem­brie 2018, când va fi fina­li­zat un alt spa­ţiu logis­tic cu supra­fa­ţa de 11.000 metri pătra­ţi.

CTP este dezvol­ta­tor şi admi­nis­tra­tor full-ser­vi­ce de pro­pri­e­tă­ţi comer­ci­a­le, spe­cia­li­zat în livra­rea şi mana­ge­men­tul par­cu­ri­lor de busi­ne­ss high-tech per­so­na­li­za­te pen­tru com­pa­nii inter­na­ţio­na­le şi loca­le de prim rang, care fac inves­ti­ţii stra­te­gi­ce noi sau îşi extind ope­ra­ţiu­ni­le în Euro­pa Cen­tra­lă şi de Est.

În Româ­nia, CTP este cel mai mare dezvol­ta­tor şi admi­nis­tra­tor de spa­ţii logis­ti­ce şi indus­tri­a­le de cla­sa A, cu pes­te 700.000 metri pătra­ţi supra­fa­ţă închi­ri­a­bi­lă, situ­a­ţi în 10 ora­şe: Arad, Bucu­reşti, Cluj-Napo­ca, Deva, Ineu, Piteşti, Salon­ta, Sibiu, Timi­şoa­ra şi Turda.(sursa: incont.stirileprotv.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele