Cine sunt marile favorite pentru mega-contractul de 1,6 miliarde de euro pentru corvetele Armatei

0
862

Con­stan­ța are o mare șan­să de a câști­ga mega-con­trac­tul de 1,6 mili­ar­de de euro pen­tru con­struc­ția celor patru cor­ve­te care vor intra în dota­rea Arma­tei Româ­ne. Fără doar și poa­te, olan­de­zii de la Damen sunt și ei favo­riți, după pre­lu­a­rea șan­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia, dar exis­tă șanse sem­ni­fi­ca­ti­ve ca înțe­le­ge­rea să fie sem­na­tă chiar în capi­ta­la tomi­ta­nă. Ori­cum ar fi, eco­no­mia din Con­stan­ța va deve­ni cea mai puter­ni­că din Româ­nia.

Pe 10 apri­lie 2018, cinci mari con­struc­tori de nave şi-au depus can­di­da­tu­ri­le pen­tru „admi­te­rea” în pro­gra­mul „Cor­ve­ta mul­ti­fun­cţio­na­lă”. Pro­du­că­to­rul ce va con­strui cele patru cor­ve­te mili­ta­re în Româ­nia va fi ales în trei eta­pe dis­tinc­te: eta­pa de cali­fi­ca­re, eta­pa de dia­log şi eta­pa de eva­lu­a­re a ofer­te­lor fina­le depu­se. Ulti­ma se va înche­ia în octom­brie, a decla­rat Ghe­or­ghe Bosân­cea­nu, acţio­na­rul majo­ri­tar al Şan­ti­e­ru­lui Naval Con­stanţa pen­tru economica.net.

Pe 10 apri­lie 2018 s‑au depus can­di­da­tu­ri­le pen­tru ale­ge­rea par­te­ne­ru­lui cu care Româ­nia va înde­plini con­stru­cţia celor patru cor­ve­te mili­ta­re din înzes­tra­rea arma­tei româ­ne, soli­ci­ta­te de Nato şi UE. Cei cinci can­di­da­ţi sunt Thy­s­sen­Kru­pp Mari­ne Sys­tems din Ger­ma­nia, Naval Gro­up din Franţa care s‑a aso­ci­at deja cu Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa, Damen Shy­pyar­ds Gro­up – Olan­da, repre­zen­tat în Româ­nia de şan­ti­e­rul naval de la Gala­ţi şi în curând cel de la Man­ga­lia, gru­pul Ita­li­an Fin­can­ti­eri, care deţi­ne în Româ­nia şan­ti­e­re­le nava­le de la Tul­cea şi Brăi­la şi STM din Tur­cia.

Sunt cinci ofer­tanţi, dar în aceas­tă eta­pă, aşa cum ara­tă hotă­rârea de guvern, doar patru din­tre ei se pot cali­fi­ca pen­tru eta­pa urmă­toa­re, cea a dia­lo­gu­lui, mai ara­tă sur­sa cita­tă. În eta­pa de cali­fi­ca­re sunt veri­fi­ca­te aspec­te ce ţin de capa­ci­ta­tea eco­no­mi­că şi teh­ni­că a ofer­tan­tu­lui, ast­fel încât să poa­tă înde­plini spe­ci­fi­ca­ţi­i­le teh­ni­ce ceru­te de MApN pen­tru cor­ve­te şi fre­ga­te. Mai exact, par­ti­ci­panţii tre­bu­ie să ara­te câte nave cu un tonaj mai mare de 1.000 de tone au con­stru­it şi livrat în ulti­mii 15 ani, cifre­le de afa­ceri şi idi­ca­to­rii de sol­va­bi­li­ta­te din ulti­mii trei ani. O altă cerinţă pe care tre­bu­ie să o înde­pli­neas­că cei cinci can­di­da­ţi este ca pro­du­că­to­rul de nave să fie dintr‑o ţară mem­bră NATO şi mem­bră a Uniu­nii Euro­pe­ne. După cum se vede con­struc­to­rul din Tur­cia nu pare să înde­pli­neas­că decât una din­tre aces­te cerinţe.

De ase­me­nea, potri­vit hotă­rârii de guvern care regle­men­tea­ză cum se va face înzes­tra­rea arma­tei cu cele patru nave noi de răz­boi şi modernizarea/repararea celor vechi con­stru­cţia tre­bu­ie să aibă loc într-un şan­ti­er naval din Româ­nia, din moti­ve de teh­ni­ce impu­se de Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le (MApN). Şan­ti­e­re­le nava­le din Româ­nia pot apă­rea ca sub­con­trac­tan­te ale pro­gra­mu­lui după desem­na­rea câş­ti­gă­to­ru­lui sau pot ple­ca într‑o rela­ţie de aso­ci­e­re cu unul din­tre marii pro­du­că­tori. Ghe­or­ghe Bosân­cea­nu ara­tă că Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa a por­nit la acest drum într‑o rela­ţie de aso­ci­e­re cu Naval Gro­up din Franţa, dar că în caz de vic­to­rie, con­trac­tu­al va fi înche­iat doar cu pro­du­că­to­rul.

În eta­pa de dia­log ar urma să se cali­fi­ce maxi­mum doi ope­ra­tori eco­no­mici care înde­pli­nesc cri­te­ri­i­le MApN. “Auto­ri­ta­tea con­trac­tan­tă con­ti­nuă dia­lo­gul prin comi­sia de eva­lu­a­re până când este în măsu­ră să iden­ti­fi­ce solu­ţia opti­mă care să îi satis­fa­că nece­si­tă­ţi­le, obiec­ti­ve­le şi con­strân­ge­ri­le”, se ara­tă în tex­tul ane­xei HG-ului. Eta­pa fina­lă, a desm­nă­rii câş­ti­gă­to­ru­lui va ţine sea­ma de cel mai bun preţ cerut de ofer­tanţi şi de res­pec­ta­rea con­di­ţi­i­lor teh­ni­ce impu­se de MApN.

Potri­vit pro­gra­mu­lui „Cor­ve­ta mul­ti­fun­cţio­na­lă”, arma­ta va cum­pă­ra cele patru cor­ve­te muti­fun­cţio­na­le con­stru­i­te pe un şan­ti­er din Româ­nia şi va moder­ni­za cele doua fre­ga­te tip T22R din dota­rea forţe­lor Nava­le. Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui de inves­ti­ţii este de cir­ca 1,6 mili­ar­de de euro, inclu­siv TVA şi pre­su­pu­ne con­stru­i­rea într-un inter­val de şap­te ani a celor patru cor­ve­te într-un şan­ti­er naval din Româ­nia, pri­ma urmând a fi livra­tă după trei ani.

R.C. Mai mult, în replicaonline.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply