Cinci cetățeni sirieni, călăuziți de un cetățean turc, depistați la frontiera cu Bulgaria

0
151
Booking.com

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă au depis­tat, în apro­pi­e­rea fron­ti­e­rei de stat, în zona tre­ce­rii cu bacul din loca­li­ta­tea Ostrov, cinci cetă­țeni sirieni care au încer­cat să trea­că ile­gal în Româ­nia din R. Bul­ga­ria, pe jos, pe la fron­ti­e­ra ver­de, fiind călă­u­ziți de un cetă­țean turc.

Cetă­țe­nii sirieni au fost pre­dați auto­ri­tă­ți­lor de fron­ti­e­ră bul­ga­re, în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor, iar pen­tru cetă­ţea­nul turc a fost emi­să ordo­nanţă de reţi­ne­re pen­tru 24 de ore.

În data de 18.04.2018, în jurul orei 07.00, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Sec­to­ru­lui Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Ostrov, jude­țul Con­stan­ța, au depis­tat, în zona tre­ce­rii cu bacul din loca­li­ta­tea Ostrov, șase per­soa­ne care se depla­sau pe jos spre inte­ri­o­rul țării.

Deo­a­re­ce per­soa­ne­le în cau­ză nu îşi jus­ti­fi­cau pre­zenţa în zonă, aces­tea au fost duse la sedi­ul Sec­to­ru­lui Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Ostrov pen­tru con­ti­nu­a­rea cer­ce­tă­ri­lor.

În cadrul veri­fi­că­ri­lor, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră au sta­bi­lit că este vor­ba des­pre cetă­țea­nul turc B.I., în vâr­stă de 39 de ani și o per­soa­nă de sex femi­nin, cetă­țea­nul siri­an R.Z., în vâr­stă de 36 de ani cu cei patru copii ai săi, având vâr­ste cuprin­se între 1 și 10 ani . De ase­me­nea, s‑a mai sta­bi­lit că cetă­țea­nul turc, care a intrat legal în țară, urma să‑i călă­u­zeas­că pe cetă­țe­nii sirieni până într-un stat din ves­tul Euro­pei.

În cau­ză, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stan­ța, efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de tre­ce­re fra­u­du­loa­să a fron­ti­e­rei de stat pen­tru cetă­țea­nul siri­an și tra­fic de migranți pen­tru cetă­țea­nul turc.

Tot­o­da­tă, în baza pro­to­co­lu­lui româ­no-bul­gar, cetă­ţe­nii sirieni au fost pre­dați către auto­ri­tă­ţi­le bul­ga­re, pen­tru con­ti­nu­a­rea cer­ce­tă­ri­lor şi lua­rea măsu­ri­lor lega­le, iar pen­tru cetă­țea­nul turc s‑a emis ordo­nanţă de reţi­ne­re pen­tru 24 de ore, urmând să fie pre­zen­ta­tju­de­că­to­ru­lui de drep­turi și liber­tăți din cadrul Jude­că­to­ri­ei Con­stan­ța cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă. (Poli­tia Româ­nă de Fron­ti­e­ră, 20.04.2018).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele