Ce urmează să se întâmple cu șantierul naval din Mangalia, după ce statul român a redevenit acționar majoritar

0
1382

Deși la pri­ma vede­re o com­pa­nie cu pro­ble­me, șan­ti­e­rul naval de la Man­ga­lia a fost în ulti­me­le luni obiec­tul unor nego­ci­eri com­pli­ca­te între două com­pa­nii stră­i­ne și sta­tul român. În final, o com­pa­nie a vân­dut, alta a cum­părat, iar sta­tul a deve­nit acțio­narul majoritar.

Acest arti­col a apă­rut în numă­rul 37 (2–15 apri­lie) al revis­tei NewMoney.

”Core­e­nii de la Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring (DSME) au vân­dut pache­tul majo­ri­tar deți­nut la Daewoo Man­galia Hea­vy Indus­tries (DMHI) către gru­pul olan­dez Damen, care a accep­tat să cede­ze 2% din acțiuni sta­tu­lui român (aces­ta con­tro­lând ast­fel 51% din capi­ta­lul soci­al). Înțe­le­ge­rea vine după câți­va ani în care situ­a­ția finan­ci­a­ră a șan­tie­rului de la Man­ga­lia a avut un sin­gur curs, în jos. 

În peri­oa­da 2012–2016, com­pania a acu­mu­lat pier­deri de aproa­pe jumă­ta­te de mili­ard de euro, nive­lul dato­ri­i­lor ajun­gând la cir­ca 1,2 mili­ar­de de euro, potri­vit celor mai recen­te date ale Minis­te­ru­lui Finan­țe­lor Publi­ce. Acest lucru a fost mai degra­bă o con­se­cin­ță a felu­lui în care a fost admi­nis­trat șan­tierul”, cre­de Flo­ri­an Ma­rin, preșe­din­tele Fede­ra­ți­ei Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia. „Este o biju­te­rie a indus­tri­ei româ­nești“, spu­ne el într‑o dis­cu­ție cu NewMoney.

Prin­ci­pa­lul avan­taj com­pe­ti­tiv al șan­tierului naval de la Man­ga­lia de­rivă din fap­tul că are cele mai lungi do­curi din sud-estul Euro­pei, dar și ieși­re la Marea Nea­gră, un obiec­tiv geos­tra­te­gic a cărui impor­tan­ță va creș­te conside­rabil în pe­rioada urmă­toa­re. În 2016, șan­tierul a deve­nit lider de pia­ță la nivel euro­pean pe seg­mentul de nave de mare tonaj. În acest an de vârf, cei cir­ca 6.000 de an­gajați care au lucrat aco­lo au con­stru­it zece nave, un număr-record. Sin­di­ca­tu­lui i‑a fost ast­fel difi­cil să în­țeleagă de ce situ­a­ția comer­ci­a­lă a com­pa­niei deve­nea tot mai precară.

Marin spu­ne că a sesi­zat auto­ri­tă­ți­le cu pri­vi­re la nevo­ia de a inves­ti­ga modul în care erau trans­fe­rați banii în Core­ea. Pro­fi­tu­ri­le erau muta­te „sub diver­se for­me, de la comi­sion de pro­iec­ta­re, co­mi­sion de mana­ge­ment, trans­fer de know-how, decon­turi, tot felul de pro­gra­me de for­ma­re“, spu­ne el. 

Com­pa­nia nu a răs­puns între­bă­ri­lor New­Mo­ney pe aceas­tă temă. Sin­di­ca­tul a făcut inclu­siv o plân­ge­re pena­lă împo­tri­va reprezen­tanților sta­tu­lui din Con­si­li­ul de Admi­nistrație, acu­zând că, deși aces­ta deți­nea un pachet mino­ri­tar (de 49%), nu s‑a inte­re­sat de soar­ta companiei.

Citiți arti­co­lul inte­gral aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply