Ce salarii se câștigă în Primăria Mangalia

0
1209
Booking.com

Func­țio­na­rii publici din Pri­mă­ria Man­ga­lia nu sunt niș­te oameni săraci.

Oda­tă cu modi­fi­că­ri­le legi­sla­ti­ve ale guver­nu­lui PSD, în pri­mă­ria con­du­să de libe­ra­lul Cris­ti­an Radu a ajuns să se câști­ge bine.

Potri­vit date­lor fur­ni­za­te de pri­mă­ria Man­ga­lia, edi­lul Cris­ti­an Radu are un sala­riu de bază de 12.350 de lei, iar vice­pri­ma­rul are un sala­riu de bază de 10.450 de lei.

Iată și alte sala­rii ale func­țio­na­ri­lor din pri­mă­rie:

Admi­nis­tra­tor public: 9.200 lei,
Direc­tor adjunct: 8.481 lei,
Șef ser­vi­ciu grad II: 7.763 lei,
Poli­țist local, grad pro­fe­sio­nal supe­ri­or: între 4.313 și 5.370 lei.

Nici per­so­na­lul con­trac­tu­al nu are sala­rii de bază prea rele. Un casi­er câști­gă 2.864 de lei, la fel ca un maga­zio­ner și ca un șofer. Mun­ci­to­rul cali­fi­cat poa­te sări de 3.000 de lei, iar cei neca­li­fi­cați ajung la 2.595 lei.

La toa­te aces­tea se ada­u­gă mai mul­te spo­ruri. Cei impli­cați în pro­iec­te­le finan­ța­te din fon­duri euro­pe­ne pot pri­mi 50% în plus la sala­ri­ul de bază, deci vor­bim deja des­pre sume cu ade­vă­rat con­si­de­ra­bi­le. De ase­me­nea, poli­țiș­tii locali mai pri­mesc o nor­mă de hra­nă de pes­te 10.000 de lei anu­al.

Din păca­te, Pri­mă­ria Man­ga­lia nu a publi­cat sala­ri­i­le nete acor­da­te, cu spo­ruri inclu­se, așa cum cere legea.

Cole­gul de par­tid al pri­ma­ru­lui Radu, con­si­li­e­rul jude­țean Bogdan Bola atră­gea, recent, aten­ția asu­pra fap­tu­lui că pri­mă­ri­i­le au obli­ga­ti­vi­ta­tea de a afi­șa, de două ori pe an, la sedi­ul pro­priu și pe pagi­na de inter­net lis­te­le cu sala­ri­i­le și cele­lal­te veni­turi (pri­me, indem­ni­za­ții, vou­che­re de vacan­ță etc) de care bene­fi­ci­a­ză pro­prii anga­jați.

Bogdan Bola spu­ne că, potri­vit pre­ve­de­ri­lor art. 33 din Legea nr.153/2017 – pri­vind sala­ri­za­rea per­so­na­lu­lui plătit din fon­duri publi­ce, refe­ri­tor la trans­pa­renţa veni­tu­ri­lor sala­ri­a­le, toa­te auto­ri­tă­ţi­le şi insti­tu­ţi­i­le publi­ce vor publi­ca la sedi­ul pro­priu şi pe pagi­na pro­prie de inter­net, în date­le de 31 mar­tie şi 30 sep­tem­brie ale fie­că­rui an, şi vor menţi­ne publi­ca­tă o lis­tă a tutu­ror fun­cţi­i­lor din auto­ri­tă­ţi­le sau insti­tu­ţi­i­le publi­ce res­pec­ti­ve ce intră în cate­go­ria per­so­na­lu­lui plătit din fon­duri publi­ce, cuprin­zând urmă­toa­re­le:

Con­ti­nu­a­rea, aici: ct100.ro/salarii-primaria-mangalia


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele