Câtă încredere aveți în administrația publică locală? Sondaj inițiat de Alexandra Silistră, consilier municipal în CL Mangalia

0
763

Ele­na-Ale­xan­dra Silis­tră, con­si­li­er local în Con­si­li­ul Muni­ci­pal Man­ga­lia și mas­te­rand la Facul­ta­tea de Drept și Ști­in­țe Admi­nis­tra­ti­ve a Uni­ver­si­tă­ții „Ovi­di­us” din Con­stan­ța, rea­li­zea­ză o cer­ce­ta­re cu fina­li­ta­te şti­inţi­fi­că des­pre încre­de­rea cetă­țe­ni­lor în admi­nis­tra­ția publi­că locală/politicieni. Subiect de actu­a­li­ta­te, care‑i va oferi răs­pun­suri pe măsu­ră. Rezul­ta­te­le cer­ce­tă­rii vor con­sti­tui stu­di­ul de caz pen­tru lucra­rea sa de diser­ta­ție.

Vă invi­tăm, sti­mați citi­tori, să par­cur­geți acest son­daj de opi­nie și să răs­pun­deți la între­bă­ri­le pe care le cuprin­de.

De sin­ce­ri­ta­tea răs­pun­su­ri­lor dum­ne­a­voas­tră depin­de vala­bi­li­ta­tea stu­di­u­lui.

Se păs­trea­ză con­fi­denţi­a­li­ta­tea date­lor, păre­ri­le dum­ne­a­voas­tră nu vor fi trans­mi­se altor per­soa­ne, ci vor fi pre­lu­cra­te sta­tis­tic.

Link-ul de acces catre son­da­jul de opi­nie este aces­ta: http://www. isondaje.ro/sondaj

Îi urăm suc­ces la Mas­te­rat, doam­nei con­si­li­er Ele­na-Ale­xan­dra Silis­tră și aștep­tăm rezul­ta­te­le son­da­ju­lui, pen­tru că sun­tem curi­oși să aflăm câtă încre­de­re mai au cetă­țe­nii în poli­ti­cieni.


Man­ga­lia News, vineri, 13. 04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply