Care sunt beneficiile L‑argininei?

0
661

Recu­nosc ca imi pla­ce sa vor­besc si sa pre­zint diver­se ele­men­te sana­toa­se mai putin cunos­cu­te publi­cu­lui larg sau poa­te ca une­ori chiar con­tro­ver­sa­te. Stiu ca subiec­tul supli­men­te­lor este inca unul supus des­tul de mul­tor cri­tici ale unor per­soa­ne pli­ne de pre­ju­de­cati. Am decis de data aceas­ta sa vor­besc des­pre bene­fi­ci­i­le poten­ti­a­le ale unui supli­ment inca des­tul de putin explo­rat insa pen­tru care pre­zint un mare inte­res.

L‑arginina este un ami­no acid semie­sen­ti­al, nece­sar pen­tru o mul­ti­me de func­tii. Orga­nis­mul uman poa­te pro­du­ce pana la 20 de ami­no acizi, iar argi­ni­na este unul din­tre ele. E bine de sti­ut ca supli­men­ta­tia deja nu ar mai tre­bui sa fie pri­vi­ta cu sus­pi­ciu­ne dat fiind fap­tul ca orga­nis­mul nos­tru pro­du­ce ele­men­te­le nece­sa­re bunei func­tio­nari din ce in ce mai slab oda­ta cu avan­sa­rea in var­sta.

Argi­ni­na este esen­ti­a­la pen­tru mul­te aspec­te lega­te de per­for­man­ta fizi­ca si este un ele­ment cru­ci­al pen­tru eli­be­ra­rea unor hor­moni pre­cum hor­mo­nul de cres­te­re, glu­ca­go­nul si insuli­na. In ace­ea­si masu­ra, argi­ni­na spri­ji­na per­for­man­ta sis­te­mu­lui imu­ni­tar, acce­le­rea­za vin­de­ca­rea rani­lor si eli­mi­na amo­nia­cul din orga­nism.

Argi­ni­na este un ami­no acid unic dato­ri­ta capa­ci­ta­ti­lor sale vaso­di­la­ta­toa­re, intru­cat este sub­stan­ta pre­cur­soa­re oxi­du­lui nitric, cel care este capa­bil sa dila­te vase­le de san­ge. Argi­ni­na declansea­za orga­nis­mul in vede­rea cre­a­rii de pro­te­i­ne si adu­ce bene­fi­cii in tra­ta­rea rani­lor, arsu­ri­lor si a mul­tor afec­tiuni car­d­ia­ce pre­cum dureri in piept, boli de ini­ma sau obtu­ra­rea arte­re­lor.

Cum aju­ta argi­ni­na sana­ta­tea?

 • este pre­cur­so­rul oxi­du­lui nitric (NO)
 • imbu­na­ta­tes­te cir­cu­la­tia
 • sti­mu­lea­za eli­be­ra­rea hor­mo­nu­lui de cres­te­re
 • imbu­na­ta­tes­te func­ti­i­le imu­ni­ta­re
 • redu­ce tim­pul de vin­de­ca­re al rani­lor
 • joa­ca un rol in for­ma­rea oase­lor si a ten­doa­ne­lor
 • cres­te masa mus­cu­la­ra si redu­ce gra­si­mea cor­po­ra­la
 • spri­ji­na fer­ti­li­ta­tea, imbu­na­ta­tes­te pro­duc­tia de sper­ma si moti­li­ta­tea
 • redu­ce ris­cul ocu­ren­tei chia­gu­ri­lor de san­ge si ale infarc­te­lor
 • spri­ji­na regla­rea ten­siu­nii
 • imbu­na­ta­tes­te func­ti­i­le vas­cu­la­re ale pacien­ti­lor care sufe­ra de angi­na
 • aju­ta la recu­pe­ra­rea dupa ata­cu­ri­le de cord
 • aju­ta la pre­ven­tia si tra­ta­rea afec­tiu­ni­lor car­di­o­vas­cu­la­re
 • aju­ta la redu­ce­rea cres­te­rii tumo­ri­lor can­ce­roa­se
 • ate­ros­cle­ro­za – acu­mu­la­ri­le de placi ate­ro­ma­toa­se, acizi gra­si si cal­ciu din arte­re sunt inla­tu­ra­te de oxi­dul nitric pro­dus de argi­ni­na
 • arte­ri­os­cle­ro­za – blo­ca­rea arte­re­lor este inver­sa­ta prin fle­xi­bi­li­za­rea pe care le‑o con­fe­ra oxi­dul nitric
 • boli­le coro­na­rie­ne – argi­ni­na poa­te insa­na­to­si ini­ma si arte­re­le adu­can­du-le pana in sta­di­ul de la var­sta de 15 ani
 • atac cere­bral – deten­sio­na­rea vase­lor de san­ge ale cre­ie­ru­lui con­du­ce la eli­mi­na­rea sanse­lor de ocu­ren­ta a aces­tor ata­curi pe cre­ier
 • can­cer – argi­ni­na si vita­mi­na D3 pot imbu­na­tati sis­te­mul imu­ni­tar pana in punc­tul in care eli­mi­na celu­le­le can­ce­roa­se
 • efect antiim­ba­tra­ni­re – puri­fi­ca­rea sis­te­mu­lui de arte­re si pro­duc­tia hor­mo­nu­lui de cres­te­re pot inver­sa imba­tra­ni­rea cu pana la 20 de ani
 • dege­ne­ra­rea macu­la­ra (sca­de­rea gra­du­a­la a vazu­lui)
 • can­ce­rul de pros­ta­ta – vita­mi­na D3 lua­ta in com­bi­na­tie cu argi­ni­na pare a sto­pa sau a ince­tini dezvol­ta­rea celu­le­lor can­ce­roa­se
 • imbu­na­ta­tes­te memo­ria si poa­te inver­sa demen­ta sau chiar Alzhe­i­me­rul (dato­ri­ta puri­fi­ca­rii vase­lor lobi­lor fron­tali)
 • antre­na­men­tul de for­ta – l‑arginina pro­mo­vea­za dezvol­ta­rea mus­cu­la­ra si pre­zer­vea­za den­si­ta­tea osoa­sa prin incu­ra­ja­rea pro­duc­ti­ei hor­mo­nu­lui de cres­te­re
 • ulcer – argi­ni­na redu­ce efec­te­le ulce­re­lor pro­du­se de stres
 • depre­sia – argi­ni­na ree­ner­gi­zea­za orga­nis­mul si redu­ce sur­me­na­rea, simp­to­me aso­ci­a­te cu depre­sia
 • imbu­na­ta­tes­te meta­bo­lis­mul – cres­cand ener­gia de meta­bo­li­za­re, vei si sca­dea in gre­u­ta­te
 • hemo­ro­i­zii – rela­xa­rea sfinc­te­ru­lui pre­vi­ne si vin­de­ca hemo­ro­i­zii
 • neu­ro­pa­tia (lip­sa sen­za­ti­i­lor in mem­bre din cau­za pro­ble­me­lor de la nive­lul sis­te­mu­lui ner­vos) – argi­ni­na rea­du­ce sen­za­ti­i­le de la nive­lul extre­mi­ta­ti­lor
  L‑arginina con­tro­lea­za nive­lu­ri­le de coles­te­rol, sca­zand tri­gli­ce­ri­de­le si nive­lu­ri­le de coles­te­rol LDL
 • imbu­na­ta­tes­te func­tio­na­rea pros­ta­tei
 • stre­sul – argi­ni­na sca­de efec­te­le stre­su­lui
 • boli­le diver­ti­cu­la­re sau diver­ti­culi­ta
 • imbu­na­ta­tes­te func­ti­i­le rena­le
 • tra­tea­za sin­dro­mul colo­nu­lui iri­ta­bil
 • L‑arginina redu­ce pro­ble­me­le lega­te de meno­pa­u­za
 • L‑arginina aju­ta la pro­tec­tia pla­ma­ni­lor si la vin­de­ca­rea dau­ne­lor pro­du­se de fumat.
 • Pro­mo­vea­za dezvol­ta­rea si cres­te­rea per­for­man­tei celu­le­lor mio­car­di­ce
  sti­mu­lea­za cres­te­rea osoa­sa si a car­ti­la­gi­i­lor sana­toa­se
 • L‑arginina adu­ce bene­fi­cii glan­de­lor – bene­fi­ci­a­za pan­crea­sul si pro­duc­tia sa de insuli­na, dar si glan­da tiro­ida, prin pro­duc­tia de oxid nitric.

Bene­fi­ci­i­le con­su­mu­lui de L‑arginina

Sa vedem mai pe larg in ce fel ne aju­ta argi­ni­na sta­rea de sana­ta­te.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele