Biserica „Sfântul Gheorghe“, prima clădire din Mangalia bombardată în Primul Război Mondial (galerie foto)

0
650
https://www.mangalianews.ro/

Bise­ri­ca „Sfân­tul Ghe­or­ghe“ din Man­ga­lia.

Intra­rea Româ­ni­ei în Pri­mul Răz­boi Mondi­al, în anul 1916, a însem­nat un lung şir de sufe­rinţe pen­tru locu­i­to­rii ora­şu­lui Man­ga­lia, oraş care, în toam­na ace­lu­ia­şi an, a fost bom­bar­dat de pe mare. Ast­fel, popu­la­ţia a fost nevo­ită să se retra­gă în Pădu­rea Hagieni, iar de aici mulţi au luat dru­mul refu­gi­u­lui spre Mol­do­va, lăsând gos­po­dă­ri­i­le pra­dă ina­mi­cu­lui.
 
Prin­tre clă­di­ri­le afec­ta­te în urma bom­bar­damen­te­lor s‑a numă­rat şi actu­a­la Bise­ri­că „Sfân­tul Ghe­or­ghe” din Man­ga­lia, a cărei con­stru­cţie, în acel moment, se apro­pia de final, lucră­ri­le ajun­gând până aproa­pe de tur­le. Din nefe­ri­ci­re, pri­ma vic­ti­mă a bom­bar­damen­te­lor a fost şeful de şan­ti­er, Dimi­trie Mar­cu, unchiul antre­pre­no­ru­lui bise­ri­cii, care a murit chiar sub zidu­ri­le lăca­şu­lui de cult.
 
Acest lucru a fost posi­bil deo­a­re­ce pri­mul pro­iec­til lan­sat a fost dire­cţio­nat către clă­di­rea bise­ri­cii, fapt con­sem­nat de pre­o­tul Ghe­or­ghe Chi­or­pec, fost paroh al bise­ri­cii, într-un isto­ric din anul 1967:

La înce­pu­tul pri­mu­lui răz­boi mondi­al bise­ri­ca era ridi­ca­tă în roşu, până la aco­pe­riş, cu con­tri­bu­ţia masi­vă a doam­nei Maria Manea Sto­ia, care a donat 500.000 cără­mizi, dar pro­iec­ti­le­le veni­te de pe mare, care n‑au cru­ţat nimic, n‑au cru­ţat nici acest lăcaş în con­stru­cţie, pe care l‑au trans­for­mat în rui­nă. O înscri­e­re în sino­di­cul bise­ri­cii ara­tă că pri­mul pro­iec­til arun­cat de pe mare a vizat şi lovit clă­di­rea bise­ri­cii, exact la doi ani de la înce­pe­rea con­stru­cţi­ei, omorând pe Dimi­trie Mar­cu, unchiul antre­pre­no­ru­lui bise­ri­cii, care este şi pri­ma vic­ti­mă a răz­bo­i­u­lui în Man­ga­lia“.
 
Păre­ri­le sunt împă­rţi­te des­pre cine a bom­bar­dat ora­şul Man­ga­lia: ger­mani, bul­gari sau turci? Dom­nul Emil Cor­ne­liu Ninu, preşe­din­te­le Sub­fi­li­a­lei Man­ga­lia a Aso­ci­a­ţi­ei Naţio­na­le Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria“, pre­ci­zea­ză într-un arti­col că:

Man­ga­lia nu a cunos­cut înfrun­tări teres­tre de tru­pe. Dar bom­bar­damen­tul nave­lor ina­mi­ce a făcut să se înre­gis­tre­ze şi vic­ti­me din rân­dul civi­li­lor. Cui au apa­rţi­nut aces­te nave ina­mi­ce pare a fi, încă, o enig­mă: sub­ma­rin ger­man, nave tur­ceşti, nave ger­ma­ne şi tur­ceşti, nave ger­ma­ne, tur­ceşti şi bul­gă­reşti?

În splen­di­da sa pro­ză memo­ria­lis­ti­că, «Fiul cea­sor­ni­ca­ru­lui» (edi­tu­ra Omo­nia, Bucu­reşti, 2011, pag. 11), arhi­tec­tul, pic­to­rul, scri­i­to­rul Ste­phan Ele­u­the­ri­a­dis con­sta­ta, cu mâh­ni­re: «Când a izbu­c­nit Pri­mul Răz­boi Mondi­al în 1914 şi Man­ga­lia a fost bom­bar­da­tă de un sub­ma­rin ger­man, popu­la­ţia s‑a spe­ri­at şi a înce­put să eva­cu­e­ze ora­şul… Popu­la­ţia de români şi greci a înce­put să se retra­gă împre­u­nă cu tru­pe­le româ­neşti înspre nord, fără nicio ţin­tă şi fără nicio orien­ta­re», iar D. Isac, în lucra­rea sa «Man­ga­lia, recu­noş­tinţă veş­ni­că arma­tei româ­ne. (Repe­re isto­ri­ce cro­no­lo­gi­ce)» (ed. Impe­ri­um, Con­stanţa, 2014, pag. 23–24), făcea une­le pre­ci­zări nu lip­si­te de inte­res: «Pe 16 august 1916, la înce­pu­tul Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al, Man­ga­lia a fost bom­bar­da­tă vio­lent de către arti­le­ria nave­lor ina­mi­ce, a Pute­ri­lor Cen­tra­le (Tri­pla Ali­anţă), prin­tre care şi a veci­nu­lui nos­tru de la Sud, Bul­ga­ria. Atunci, o par­te a ora­şu­lui a fost rui­na­tă.

Sin­gu­rul edi­fi­ciu de cult dis­trus a fost noua Bise­ri­că «Sf. Ghe­or­ghe», con­si­de­ra­tă ini­ma isto­ri­că şi spi­ri­tu­a­lă a ora­şu­lui. Cu acea oca­zie nefas­tă, Dimi­trie Mar­cu, care se afla în Bise­ri­că pen­tru fina­li­za­rea unor lucrări, a fost omorât sub dărâ­mă­turi. El este con­si­de­rat pri­ma vic­ti­mă a Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al la Man­ga­lia»“.

Cele mai mul­te însem­nări des­pre acest epi­sod tra­gic din isto­ria Man­ga­li­ei menţio­nea­ză scurt că ora­şul o fost bom­bar­dat de ina­mic, fără refe­riri cu exac­ti­ta­te la naţio­na­li­ta­tea celor care au între­prins acest atac. O ast­fel de însem­na­re a rămas chiar de la renu­mi­tul Gala Galac­tion:

În silu­e­ta ei înscri­să în sma­ral­dul ceru­lui, pro­e­mi­nea­ză o bise­ri­că înce­pu­tă şi nei­spră­vi­tă… Man­ga­lia a avut onoa­rea de pes­te două sute de ghiu­le­le, azvâr­li­te din lar­gul mării de pe un vapor ina­mic. Mai toa­te case­le au rămas schi­loa­de… Zeci de alte case, gău­ri­te de câte o ghiu­lea, au căzut pra­dă jafu­lui şi rui­nii“.

Citiți arti­co­lul inte­gral în ziuaconstanta.ro


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele