Atentat la viața locuitorilor din zona M.I. Dobrogeanu? Clădiri dezafectate, gata să se prăbușească!

0
339

Edi­tia de Sud: La înce­pu­tul aces­tui an, printr‑o deci­zie a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, două imo­bi­le afla­te într‑o avan­sa­tă sta­re de degra­da­re din Man­ga­lia, erau pre­lu­a­te de la Con­si­li­ul Local. Con­si­li­e­rii jude­țeni con­sta­tau, ast­fel, că imo­bi­le­le – Bara­ca H și Gră­di­ni­ța pen­tru Romi din car­ti­e­rul Barăci, nu au fost ges­tio­na­te așa cum se cuvi­ne de către admi­nis­tra­to­rii lor. Bara­ca H, la fel ca suro­ri­le ei afla­te în ace­eași zonă a groa­zei, stă­tea să cadă pe fami­li­i­le care se aci­u­a­se­ră în inte­ri­or, în timp ce gră­di­ni­ța soci­a­lă, con­stru­i­tă spe­cial, în 2007, pen­tru edu­ca­rea copi­i­lor de etnie rro­mă, ajun­se­se o umbră fan­to­ma­ti­că a vechii clă­diri, nici­o­da­tă uti­li­za­tă în sco­pul pen­tru care fuse­se ridi­ca­tă.

Cele două clă­diri ar fi urmat ca, o dată pre­lu­a­te de Con­si­li­ul Jude­țean, să fie trans­for­ma­te în Cen­tru de zi și de recu­pe­ra­re (gră­di­ni­ța soci­a­lă fiind tre­cu­tă în admi­nis­tra­rea Direc­ți­ei Gene­ra­le de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Con­stan­ța) și în ame­na­ja­rea a două case de tip fami­li­al (Bara­ca H).

Iată că, între timp, numă­rul mare de eva­cuări făcu­te de exe­c­u­to­rii jude­că­to­rești, pre­cum și demo­la­rea con­struc­ți­i­lor impro­vi­za­te din zonă, au golit Bara­ca H. Aceas­ta a deve­nit, pes­te noap­te, rai­ul hoți­lor de fier vechi și de cără­mizi. În câte­va săp­tămâni, bara­ca aproa­pe că a dis­pă­rut, în locul ei rămânând doar moloz, mize­rie, câți­va pereți și coșuri de fum, gata să se pră­bu­șeas­că în capul copi­i­lor, care se joa­că, fără a ține cont de peri­co­lul care îi pân­deș­te. Între timp, deși pre­lu­a­tă de CJC, Gră­di­ni­ța con­ti­nuă să se degra­de­ze: imo­bi­lul nu mai are nici uși, nici feres­tre, iar inte­ri­o­rul a deve­nit locul de joa­că pre­fe­rat a copi­i­lor din zonă.

Pe aceas­tă cale tra­gem un sem­nal de alar­mă atât auto­ri­tă­ți­lor publi­ce din Man­ga­lia, care nu pot pre­tin­de că nu cunosc pro­ble­ma, cât și res­pon­sa­bi­li­lor de la județ, vădu­viți de una din­tre clă­di­ri­le pre­lu­a­te de la Con­si­li­ul Local. UPDATE: Repre­zen­tan­ții Direc­ți­ei Gene­ra­le de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Con­stan­ța ne-au decla­rat că sunt, deja, în plin pro­ces pen­tru obți­ne­rea tutu­ror avi­ze­lor în vede­rea demo­lă­rii imo­bi­lu­lui dez­a­fec­tat, după care vor igie­ni­za zona. (editiadesud.ro, 26.04.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele