ARCA TV: Sfintele Sărbători de Paşti ne reamintesc de sacrificiul Mântuitorului şi ne aduc mai aproape, de fiecare dată

0
463

Arca TV: Pri­e­te­ni­lor Arca TV, vă mul­tu­mesc pen­tru apre­ci­eri şi pen­tru că ne urmă­ri­ţi. Cola­bo­ra­to­ri­lor Arca TV, vă mulţu­mesc enorm pen­tru efor­tu­ri­le pe care le faceţi, ară­tând tutu­ror româ­ni­lor cine am fost, ce sun­tem şi mai ales de ce sun­tem în sta­re, împre­u­nă.

În scurt timp am reu­şit să ară­tăm tutu­ror Româ­ni­lor o altă latu­ră a cre­a­ti­vi­tă­ţii şi dorinţei noas­tre de a con­strui şi de a ne dove­di nouă, în pri­mul rând, că putem. Aveţi res­pec­tul meu pen­tru mun­ca şi tim­pul ofe­rit aces­tui pro­iect, volun­tar şi necon­di­ţio­nat. 

Bise­ri­ca româ­neas­că a repre­zen­tat, de‑a lun­gul isto­ri­ei, un liant al comu­ni­tă­ţii, un loc în care şi astăzi, româ­nii se strâng şi se roa­gă, împre­u­nă, la fie­ca­re săr­bă­toa­re reli­gi­oa­să, indi­fe­rent de con­fe­siu­ne. Bise­ri­ca este prin­ci­pa­lul loc unde româ­nii din afa­ra ţării vin să se cunoas­că.

Mulţu­mim bise­ri­ci­lor româ­neşti, tutu­ror pre­o­ţi­lor, pas­to­ri­lor, pen­tru efor­tu­ri­le lor în cadrul comu­ni­tă­ţi­lor româ­neşti din afa­ra Româ­ni­ei şi pen­tru că ne aduc în suflet o par­te din Româ­nia, ori­un­de am fi. 

Sfin­te­le Săr­bă­tori de Paşti ne rea­min­tesc de sacri­fi­ci­ul Mân­tu­i­to­ru­lui şi ne aduc mai aproa­pe, de fie­ca­re dată. Să ne rugăm pen­tru toţi româ­nii, de ori­un­de şi să conş­ti­en­ti­zăm fap­tul că isto­ria şi tra­di­ţia aces­tui popor mân­dru nu ne per­mit să cul­ti­văm ura, dez­bi­na­rea şi invi­dia, chiar dacă mulţi doresc acest lucru.

Schim­ba­rea plea­că din noi şi, pas cu pas, am reu­şit să găsim împre­u­nă Româ­nii care simt ace­la­şi lucru şi care se pre­zin­tă, în fie­ca­re emi­siu­ne pe care încer­căm, cu mul­te gre­u­tă­ţi si efor­turi să o rea­li­zăm. 

Tutu­ror, vă mulţu­mesc încă o dată şi vă doresc Săr­bă­tori lumi­na­te, Paş­te Feri­cit, sănă­ta­te şi pute­re. Celor care deja au săr­bă­to­rit, Cris­tos a Învi­at! 

Lucian Bla­ga,
Arca TV, Hous­ton, Texas, USA.


Mul­țu­mim, Lucian, pri­e­ten drag, pen­tru cuvin­te­le minu­na­te și pen­tru Arca TV, pro­iec­tul admi­ra­bil care ne adu­nă în jurul tău și ne face să ne sim­țim ACASĂ, împre­u­nă, cu toții, ori­un­de ne-am afla pe Ter­ra! Săr­bă­tori fru­moa­se, cu Lumi­nă, Dra­gos­te și Bucu­rii! Vă îmbră­ți­șăm și Vă iubim! HRISTOS A‑NVIAT!


Man­ga­lia News, par­te­ner media în Pro­iec­tul Arca TV USA, Hous­ton, Texas.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele