Ambulatoriu de specialitate, la Spitalul Municipal Mangalia — proiect ce va fi realizat cu fonduri UE

0
866

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia va depu­ne docu­men­ta­ția pen­tru con­struc­ția unui ambu­la­to­riu de spe­cia­li­ta­te cu fon­duri UE, la spi­ta­lul din loca­li­ta­te. Pro­iec­tul va fi rea­li­zat prin POR 2014–2020, Obiec­ti­vul de Inves­ti­ții 81A-Ambu­la­to­riu. Con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, este pre­vă­zu­tă extin­de­rea, moder­ni­za­rea și dota­rea Ambu­la­to­ri­u­lui Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal, cu sco­pul lăr­gi­rii gamei de ser­vi­cii medi­ca­le ofe­ri­te locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și popu­la­ți­ei din sudul jude­țu­lui Con­stan­ța.

”Prin acest pro­iect, se urmă­reș­te dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii de sănă­ta­te, la nivel jude­țean, prin înfi­in­ța­rea unui ambu­la­to­riu modern, la stan­dar­de euro­pe­ne. Tot­o­da­tă, dorim creș­te­rea acce­su­lui popu­la­ți­ei la ser­vi­ci­i­le medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te, efi­cien­ti­za­rea actu­lui medi­cal în regim ambu­la­to­riu și îngri­ji­re de zi”, au decla­rat repre­zen­tan­ții uni­tă­ții sani­ta­re din Man­ga­lia.

Noul corp de clă­di­re va fi o extin­de­re a pavi­li­o­nu­lui B, cu par­ter și două eta­je, unde vor fi ame­na­ja­te cabi­ne­te medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te. Valo­rea maxi­mă care poa­te fi acce­sa­tă, din fon­duri UE, pen­tru acest pro­iect este de 2,3 mili­oa­ne de euro.

Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Prim[riei Man­ga­lia, 25 apri­lie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele