AIR CONSTANTA’, Bază la Kogălniceanu! Aeroportul vrea să aducă două aeronave noi la Constanţa, care să zboare către 14 destinaţii

1
680

REPLICAAero­por­tul Inter­națio­nal Miha­il Kogăl­ni­cea­nu se pre­gă­teș­te pen­tru dezvol­ta­re și creș­te­rea tra­fi­cu­lui aeri­an. Cur­se noi, aero­na­ve noi. După ce sur­se sigu­re au pre­ci­zat că sunt nego­ci­eri cu fir­ma Tarom pen­tru două noi des­ti­na­ții pe aero­por­tul de la Con­stan­ța – Chi­și­nău și Bei­rut, iată că direc­to­rul Bogdan Arta­gea anun­ță fap­tul că este în dis­cu­ţii avan­sa­te cu un ope­ra­tor pen­tru adu­ce­rea a două aero­na­ve și creș­te­rea numă­ru­lui des­ti­na­ți­i­lor la 14, asta după ce va fi înfi­in­ța­tă baza „Air Con­stan­ța”. Asta înseam­nă că prin­tr-un par­te­ne­ri­at cu ope­ra­to­rul, aero­por­tul va inscrip­țio­na două aero­na­ve cu bran­dul men­țio­nat și va ope­ra cur­se inter­ne sau exter­ne, în func­ție de cereri.

S.N. Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Miha­il Kogăl­ni­cea­nu Con­stanţa S.A. a înche­iat acti­vi­ta­tea desfă­şu­ra­tă în tri­mes­trul I 2018 cu rezul­ta­te supe­ri­oa­re faţă de tri­mes­trul I 2017. În aces­te con­di­ţii, în peri­oa­da ianu­a­rie — mar­tie 2018, tra­fi­cul comer­ci­al a fost de 16.708 pasa­geri, în cre­ş­te­re cu 31% faţă de peri­oa­da ianu­a­rie — mar­tie 2017. În ceea ce pri­veș­te tra­fi­cul total, în pri­me­le 3 luni ale anu­lui 2018, pe Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Miha­il Kogăl­ni­cea­nu Con­stanţa s‑au înre­gis­trat 18.554 pasa­geri, în cre­ş­te­re cu 20% faţă de pri­me­le 3 luni ale anu­lui 2017. Tot­o­da­tă, numă­rul total de miș­cări (ate­ri­zări şi deco­lări) din peri­oa­da ianu­a­rie – mar­tie 2018 a fost de 1012, în cre­ş­te­re cu 32% faţă de ace­ea­şi peri­oa­dă a anu­lui tre­cut. Creș­te­rea impu­ne noi des­ti­na­ții, după cum punc­tea­ză direc­to­rul aero­por­tu­lui, iar noi des­ti­na­ții înseam­nă noi inves­ti­ții.

Direc­to­rul Bogdan Arta­gea nu con­fir­mă cele două des­ti­na­ții noi, ci doar punc­tea­ză că exis­tă nego­ci­eri cu fir­ma Tarom. „Sun­tem în nego­ci­eri cu Taro­mul, dar nu este nimic bătut în cuie. Doar pro­mi­siuni”, a spus direc­to­rul aero­por­tu­lui.

Rea­min­tim că în sezo­nul de vară 2018 sunt dis­po­ni­bi­le zbo­ruri inter­ne și inter­națio­na­le către: Cluj Napo­ca, Ora­dea, Timi­șoa­ra, Lon­dra, Istan­bul, Paris, Ber­ga­mo, Bru­xe­l­les, Tel Aviv, Tal­lin etc.

Însă, în para­lel, exis­tă dis­cu­ții și pen­tru un alt pro­iect: adu­ce­rea a două aero­na­ve de la un ope­ra­tor pri­vat și pune­rea bazei unei linii pro­prii, numi­tă Air Con­stan­ța, ce va deservi exclu­siv aero­por­tu­lui de la Con­stan­ța. Vor ope­ra cur­se în func­ție de cere­ri­le aero­por­tu­lui, către des­ti­na­ții noi. „Sun­tem în dis­cu­ții să adu­cem două aero­na­ve prin­tr-un ope­ra­tor pri­vat. Vrem să facem bază pe Con­stan­ța. Se va numi Air Con­stan­ța! Nu putem spu­ne încă cu cine, dar se va face cât de curând. Depin­de de ope­ra­to­rul pri­vat care își va asu­ma pro­iec­tul. Cu cele două aero­na­ve vom atin­ge 14 des­ti­na­ții. Deo­cam­da­tă sun­tem în dis­cu­ții avan­sa­te. Dacă iese pro­iec­tul aces­ta, pen­tru Con­stan­ța va fi ceva feno­me­nal”, a spus Bogdan Arta­gea.

Cla­u­dia CORBU, replicaonline.ro, 18.04.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele