ACOLO, în Vamă, se lansează, în sfârșit, „Jurnalul Soarelui”!

0
778

Jur­na­lul Soa­re­lui”! Anul tre­cut, chiar pe vre­mea asta, mă gân­deam cum ar fi să plec pur și sim­plu, fără niciun bagaj și fără niciun ban. Am ajuns apoi la Gara de Nord și m‑am urcat în pri­mul tren care ple­ca, fără nicio idee ce se va întâm­pla de aici înco­lo. Așa a înce­put aven­tu­ra „Jur­na­lul Soa­re­lui”

Am pus tot dru­mul într‑o car­te pre­gă­ti­tă să des­chi­dă noi dru­muri. O car­te care mi‑a demon­strat cât de boga­tă e via­ța dacă te lași să o tră­iești. O car­te scri­să numai la pre­zent.

Acum a sosit momen­tul să vă invit și pe voi la drum. Pri­ma lan­sa­re a căr­ții este în tren, aşa cum a înce­put şi poves­tea.

Vom înce­pe călă­to­ria, bine­în­țe­les, la Gara de Nord. Sâm­bă­tă, 28 apri­lie, la ora 17:00, ne vom sui în tre­nul care plea­că spre mare. Ghi­dați de lumi­na apu­su­lui, pe vibra­ți­i­le șine­lor de tren, vom fi cu toții mar­to­rii pri­mei lan­sări „Jur­na­lul Soa­re­lui” pe drum. Ori­ci­ne are bilet în acest tren se înscrie la cea mai pli­nă de gust călă­to­rie spre mare! Mul­te sur­pri­ze fru­moa­se sunt pe drum… 

Aju­nși în Man­ga­lia, pen­tru cei care au des­ti­na­ția fina­lă Vama Veche, ne putem con­ti­nua călă­to­ria împre­u­nă, pen­tru că a doua zi, dumi­ni­că, 29 apri­lie, la ora 16:00, chiar îna­in­te să încea­pă con­cer­te­le Vama Libre, ne vedem la lan­sa­rea „Jur­na­lul Soa­re­lui”, pe pla­ja de ”Aco­lo”

Intra­rea este libe­ra, la fel și noi! 


O car­te cu iubi­re pen­tru Româ­nia. 
Un drum prin țară plin de întâl­niri impor­tan­te. Cu oameni, cu locuri, cu mine. 
Am scris tot ce am tră­it, fără reți­neri, fără frici. Un expe­ri­ment ca o fugă de rea­li­ta­te. O fugă în care am des­co­pe­rit, de fapt, puțin mai mult din rea­li­ta­te. 
Ce e rea­li­ta­tea? Ce e via­ța? 

E lumi­nă şi e soa­re pe cer. E un drum. Şi ori­ce drum e negru când te uiți în jos şi plin de culori când te uiți în jur. Iar când te uiți în sus… găseşti Soa­re­le, zâm­beşti şi ştii că eşti pe dru­mul cel bun.
O car­te-invi­ta­ție la drum. 

Ali­na Pie­tră­rea­nu.


Man­ga­lia News, 28 apri­lie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply