Voluntari ai Președinției României la Consiliul Uniunii Europene’. APLICĂ pentru VOLUNTARIAT!

0
387

PROGRAM VOLUNTARIAT

Ai pes­te 18 ani? Dacă ai timp liber, ne-ar face plă­ce­re să te avem ală­tu­ri de noi! Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, prin inter­me­di­ul Minis­tru­lui dele­gat pen­tru Afa­ceri Euro­pe­ne, te pro­voa­că să te înscrii în pro­gra­mul „Volun­tari ai Pre­șe­din­ți­ei Româ­ni­ei la Con­si­li­ul Uniu­nii Euro­pe­ne“, care se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 1 apri­lie 2018 – 30 iunie 2019.

În faza-pilot a pro­gra­mu­lui „Volun­tari ai Pre­șe­din­ți­ei Româ­ni­ei la Con­si­li­ul Uniu­nii Euro­pe­ne“, care se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 1 apri­lie – 30 iunie 2018, vor fi dis­po­ni­bi­le 60 de locuri.

Ce îți ofe­ră par­ti­ci­pa­rea la pro­gra­mul de volun­ta­ri­at?

 • Oca­zia de a acu­mu­la cunoș­tin­țe prac­ti­ce și expe­rien­ță în cadrul unui pro­iect de impor­tan­ță majo­ră pen­tru întrea­ga soci­e­ta­te româ­neas­că;
 • Posi­bi­li­ta­tea de a te impli­ca în via­ţa civi­că şi de a înțe­le­ge mai bine pro­ce­sul deci­zio­nal euro­pean, inclu­siv prin dia­log cu repre­zen­tan­ții sta­te­lor mem­bre, pe teme de actu­a­li­ta­te şi de inte­res pen­tru tine;
 • Posi­bi­li­ta­tea de a par­ti­ci­pa la o serie de dez­ba­teri și eve­ni­men­te des­pre Pre­șe­din­ția Româ­ni­ei la Con­si­li­ul Uniu­nii Euro­pe­ne şi valo­ri­le demo­cra­ti­ce euro­pe­ne;
 • Oca­zia de a cunoa­ş­te alte per­soa­ne cu inte­re­se simi­la­re și de a dezvol­ta cola­bo­rări pe ter­men lung;
 • Oport­u­ni­ta­tea de a vedea cum func­țio­nea­ză admi­nis­tra­ția publi­că din Româ­nia;
 • Posi­bi­li­ta­tea de a inte­rac­țio­na cu spe­cia­liști din Româ­nia și stră­i­nă­ta­te;
 • Mediu de lucru proac­tiv, în care sunt apre­cia­te ino­va­ţia și cre­a­ti­vi­ta­tea;
 • Acces la dezvol­ta­rea de poli­tici publi­ce la nivel națio­nal și euro­pean.

Cei inte­re­sați să desfă­şoa­re un sta­giu de volun­ta­ri­at în cadrul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne, în con­tex­tul pre­gă­ti­rii și exer­ci­tă­rii Pre­șe­din­ți­ei Româ­ni­ei la Con­si­li­ul Uniu­nii Euro­pe­ne, îşi pot depu­ne dosa­rul de înscri­e­re prin inter­me­di­ul apli­ca­ţi­ei onli­ne dis­po­ni­bi­le prin selec­ta­rea buto­nu­lui „APLICĂ“ de mai jos.

APLICĂ

Îna­in­te de a înce­pe încăr­ca­rea elec­tro­ni­că a dosa­ru­lui, prin com­ple­ta­rea for­mu­la­ru­lui de înscri­e­re, vă rugăm să aveţi pre­gă­ti­te urmă­toa­re­le docu­men­te:

 • un Cur­ri­cu­lum Vitae (în lim­ba româ­nă, for­mat Euro­pa­ss);
 • o scri­soa­re de moti­va­ţie, în care obli­ga­to­riu să apa­ră obiec­ti­ve­le pro­pu­se pe dura­ta sta­gi­u­lui;
 • diplo­mă de stu­dii supe­ri­oa­re / o ade­ve­rinţă din par­tea insti­tu­ţi­ei de învă­ţământ care să ates­te cali­ta­tea de cur­sant (dacă este cazul);
 • două reco­man­dări cu date­le de con­tact ale emi­ten­tu­lui.

Sur­sa: romania2019.eu


Man­ga­lia News, 28.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply