ULTIMA ORĂ! Criza Șantierului Naval Mangalia a luat sfârșit! Statul român a finalizat cu succes negocierile cu Damen!

0
6473

În urmă cu câte­va minu­te, nego­ci­e­ri­le din­tre repre­zen­tan­ții Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia și olan­de­zii de la Damen, ce au avut loc la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, s‑au înche­iat cu suc­ces.

Pre­șe­din­te­le Direc­ți­ei de Pri­va­ti­za­re din cadrul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Vic­tor Vlad Caza­na a decla­rat pen­tru ”Edi­ția de Sud” că olan­de­zii au accep­tat într-un final toa­te dolean­țe­le sta­tu­lui român, cea mai impor­tan­tă fiind ace­ea ca aces­ta din urmă să fie acțio­nar majo­ri­tar, adi­că să deți­nă 51% din acțiuni, iar par­te­ne­rii de la Damen, 49%.

În acest fel, se apă­ră inte­re­sul națio­nal, se păs­trea­ză spe­cia­liș­tii și se încear­că rea­du­ce­rea anga­ja­ți­lor care au pără­sit, deja, șan­ti­e­rul. Con­firm fap­tul că, la aces­te nego­ci­eri a par­ti­ci­pat și direc­to­rul SN 2 Mai, Ioan Gri­gu­ță, care a avut un rol activ în deru­la­rea și fina­li­za­rea nego­ci­e­ri­lor. Domnia sa a par­ti­ci­pat la toa­te dis­cu­ți­i­le înce­pu­te în urmă cu câte­va luni, ple­dând pen­tru vari­an­ta ca Sta­tul Român să fie acțio­nar majo­ri­tar”, mai spu­ne Vic­tor Vlad Caza­na.

Vom reve­ni!


Man­ga­lia News, 21.03.2018. sur­sa: editiadesud.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply