Top 5 lucruri de care să ții cont când cauți o locuință nouă

1
715

Cău­tă­ri­le pen­tru o locu­in­ță nouă nu sunt nici­o­da­tă ușoa­re ori lip­si­te de griji și aspec­te nepre­vă­zu­te. Pen­tru a te asi­gu­ra că totul decur­ge cum tre­bu­ie în tim­pul cău­tă­ri­lor, mergi înso­țit pen­tru a cere păre­ri­le nece­sa­re pri­vind aspec­te­le de care nu ești con­vins. De la unghiul pere­ți­lor, pana la cum pătrun­de lumi­na pe feres­tre­le casei, tre­bu­ie să ai în vede­re o serie aspec­te mai mult sau mai puțin sur­prin­ză­toa­re pen­tru cei ce sunt la pri­ma aven­tu­ră de acest tip.

Ale­ge o casă care să răs­pun­dă tutu­ror nevo­i­lor tale și ale fami­li­ei, care să fie pre­gă­ti­tă de a vă pri­mi. În cău­ta­rea aces­te­ia, acor­dă aten­ție câtor­va deta­lii și locul va fi exact cum ai visat.

Iată cele 5 aspec­te ine­di­te de care să ții cont atunci când vizio­nezi locu­in­țe:

1. Pro­ba­bil că nu te-ai gân­dit până acum să por­nești robi­ne­ții din apar­ta­ment și să veri­fici pre­siu­nea și cali­ta­tea apei. Chiar și în ace­lași oraș, în func­ție de loca­ție, nive­lul de meta­le și cal­car din apa de la robi­net este dife­rit. Acest lucru îți va afec­ta, cu sigu­ran­ță, pie­lea și cali­ta­tea mân­că­rii pe care o pre­pari. Solu­ția ide­a­lă este să insta­lezi un fil­tru cu osmo­ză inver­să de la CLACK.RO, ide­al pen­tru  puri­fi­ca­rea apei. Data vii­toa­re, când vizio­nezi un apar­ta­ment, amin­teș­te-ți să întrebi pro­pri­e­ta­rul sau să tes­tezi chiar tu cali­ta­tea și pre­siu­nea apei de la robi­neți.

2.  Dacă vrei să eviți situ­a­ția neplă­cu­tă de a rămâ­ne fără lumi­nă în pri­ma ta noap­te în noua casă, este indi­cat să veri­fici dina­in­te pri­ze­le, între­ru­pă­toa­re­le și, mai ales, sigu­ran­țe­le. Dacă ai nevo­ie de aju­tor, pe https://www.catenaelectric.ro/categorie-produs/aparataj-schneider-electric/sigurante-automate-aparataj-schneider-electric/ găsești cele mai cali­ta­ti­ve pro­du­se, în care poți avea încre­de­re com­ple­tă. Întrea­bă de aces­te aspec­te atunci când blo­cul este vechi și arun­că per­so­nal o pri­vi­re asu­pra aces­tor deta­lii îna­in­te de a lua o deci­zie.

3. Ale­ge o clă­di­re con­stru­i­tă din cără­mi­dă, mai degra­bă decât una din BCA. Aces­tea sunt mai rezis­ten­te în timp, dar și mai bune con­duc­toa­re de căl­du­ră. Astăzi, con­struc­ția de clă­diri de bazea­ză pe mate­ri­a­le alter­na­ti­ve mai iefti­ne, pre­cum BCA-ul, de ace­ea este bine să întrebi mereu pro­pri­e­ta­rul sau con­struc­to­rul.

4. Urmă­reș­te cu aten­ție aspec­tul fini­sa­je­lor, dar, mai ales, cali­ta­tea aces­to­ra. Mulți con­struc­tori aleg acce­so­rii și fini­sa­je iefti­ne, cu un design atră­gă­tor, dar de sla­bă cali­ta­te, meni­te să atra­gă pri­vi­ri­le, dar nu să înde­pli­neas­că și func­ții uti­le și de dura­tă. Evi­tă să te lași pur­tat de val din în ceea ce pri­veș­te aces­te deta­lii, dacă nu îți dorești să inves­tești din nou pes­te puțin timp.

5. Nu în ulti­mul rând, gân­deș­te pe ter­men lung. Care sunt carac­te­ris­ti­ci­le pe care locu­in­ța tre­bu­ie să le aibă în 5 sau 10 ani de acum? Îți va tre­bui o bucă­tă­rie mai spa­ți­oa­să, poa­te, ori mai mul­te came­re. Este posi­bil să îți dorești să locu­iești la peri­fe­rie sau, din con­tră, să fii într‑o loca­ție cen­tra­lă. Îmbi­nă aces­te aspec­te și ana­li­zea­ză cea mai feza­bi­lă opțiu­ne.

Poți înce­pe sau con­ti­nua liniș­tit cău­tă­ri­le de case acum, ținând cont de aces­te 5 ele­men­te impor­tan­te, ce îți vor face ale­ge­rea mai ușoa­ră. ℗.


Man­ga­lia News, 12.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Tind sa cred ca si insta­la­tia si sis­te­mul de ilu­mi­nat tre­bu­ie luat in cal­cul. Majo­ri­ta­tea petre­cem timp in casa pe tim­pul serii, cand folo­sim de regu­la lumi­na arti­fi­ci­a­la — iar daca aceas­ta este de sla­ba cali­ta­te s‑ar putea sa avem des dureri de cap, migre­ne. In acest sens, sfa­tul meu este ca o locu­in­ta care folo­seste ilu­mi­nat prin becuri LED smart au un plus/bulina alba

Leave a Reply