piese-auto-mangalia.ro
Acasă DIASPORA Radio ProDiaspora

Suflet pentru românii de pretutindeni’.
Interviu cu Ecaterina Cîmpean, director general la Radio ProDiaspora

0
622

Inter­viu Radio Pro­Dias­po­ra: Suflet pen­tru româ­nii de pre­tu­tin­deni

În urmă cu mai mult timp am avut ide­ea – noi, la Roma­ni­a­Po­zi­ti­va – de a cău­ta infor­ma­ţii des­pre Dias­po­ra. Pen­tru că sun­tem con­vinşi că româ­nii din afa­ra ţării nu sunt numai aşa cum ne spun cana­le­le de mass media. Ştim că sunt oameni care obţin per­for­manţe extra­or­di­na­re şi care sunt apre­cia­ţi în toa­te colţu­ri­le lumii. Cău­tând Dias­po­ra, am des­co­pe­rit o întrea­gă lume. O lume des­pre care, noi, cei din ţară, ştim des­tul de puţin…

Avem plă­ce­rea să vă pre­zen­tăm un inter­viu des­pre o ini­ţi­a­ti­vă extrem de inte­re­san­tă: un radio al româ­ni­lor din afa­ra ţării, Radio Pro­Dias­po­ra. Răs­pun­de la între­bă­ri­le noas­tre Eca­te­ri­na Cim­pean, Vice­pre­se­din­te-Fon­da­tor Radio Pro­dias­po­ra.

Este visul unei nopţi de vară, este o poves­te care s‑a năs­cut sin­gu­ră, fiind  pro­iec­tul nos­tru, al vos­tru şi al româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni.”

  • Roma­ni­a­Po­zi­ti­va: Care este rolul / misiu­nea pos­tu­lui de radio pen­tru dias­po­ra?

Pro­Dias­po­ra: Acest post de radio, Pro­Dias­po­ra, după cum îi spu­ne şi nume­le, s‑a năs­cut din dorinţa de a adu­ce cli­pe de bucu­rie în sufle­tul româ­ni­lor de pes­te hota­re, a româ­ni­lor ori­un­de s‑ar afla ei, dar şi celor de aca­să. Este visul unei nopţi de vară, este o poves­te care s‑a năs­cut sin­gu­ră, fiind  pro­iec­tul nos­tru, al vos­tru şi al româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni.

Pos­tul de radio îşi pro­pu­ne să facă sufle­tul româ­nu­lui să vibre­ze, să plân­gă cu dorul scurs pe cor­zi­le lău­ta­ri­lor de altă dată, să se bucu­re şi să cân­te, să tră­i­as­că liber­ta­tea de a se simţi liber. Şi pen­tru aceas­ta ce am putea face mai bine decât să ne adu­cem amin­te de tra­di­ţi­i­le şi obi­ce­iu­ri­le nos­tre, suflet din suflet nea­mu­lui, să le păs­trăm vii ca pe o iubi­re eter­nă.

Raţiu­nea de a exis­ta şi moti­va­ţia de a lucra se află la cei care, deşi sunt depar­te cu tru­pul de cei care com­pun reda­cţia pos­tu­lui de radio Pro­Dias­po­ra, le sunt aproa­pe cu sufle­tul. Ală­tu­ri de noi au venit români împră­ş­ti­a­ţi pe toa­te meri­dia­ne­le pămân­tu­lui: Franţa, Anglia, Ger­ma­nia, Ita­lia, Bel­gia, Spa­nia, Repu­bli­ca Mol­do­va, Aus­tria, SUA etc.

Prin acest post de radio se urmă­reş­te în pri­mul rând îmbo­gă­ţi­rea vieţii sufle­teşti a cona­ţio­na­li­lor ce se află tem­po­rar sau per­ma­nent depar­te de ţară. Radio Pro­Dias­po­ra  se bazea­za pe rela­ţia inte­ru­ma­nă, soli­ci­tând impli­ca­rea acti­vă în via­ţa soci­a­lă, spi­ri­tu­a­lă şi cul­tu­ra­lă, atât din par­tea echi­pei radio, cât şi din par­tea ascul­tă­to­ri­lor.

Radio Pro­Dias­po­ra şi‑a pro­pus de a‑i apro­pia pe româ­nii răs­pân­di­ţi prin toa­te colţu­ri­le lumii călă­u­zi­ti de dra­gos­tea faţă de aproa­pe­le nos­tru şi cu încre­de­re în pro­pri­i­le forţe şi, de ce nu, cu aju­to­rul celor care le pla­ce pro­iec­tul nos­tru, spe­răm să reu­şim.

  • RomaniaPozitiva: Cum reacţionează mediul românesc internaţional la această initiaţivă?

Pro­Dias­po­ra: Medi­ul româ­nesc inter­na­ţio­nal, sau de ce să nu o spu­nem direct, dias­po­ra româ­neas­că a rea­cţio­nat chiar mai bine decât ne aştep­tam. Pen­tru noi, pri­ma rea­cţie este ace­ea de a ne ascul­ta, de a intra în con­tact cu noi, de a rea­cţio­na şi acest lucru s‑a pro­dus din pri­mul moment. Acum nu mai este pen­tru nimeni din­tre noi o sur­pri­ză fap­tul că româ­nii din cele mai înde­păr­ta­te colţuri ale pămân­tu­lui intră în con­tact cu noi, vin cu suges­tii şi pro­pu­neri fiind­că emi­siu­ni­le noas­tre chiar dacă nu sunt deo­cam­da­tă la cel mai îna­lt grad de pro­fe­sio­na­lism le intră în suflet.

Sun­tem foar­te plă­cut sur­prinşi de fap­tul că modes­ta noas­tră con­tri­bu­ţie a fost lua­tă în con­si­de­ra­re atât de româ­nii de rând cât şi de insti­tu­ţi­i­le româ­neşti din stră­i­nă­ta­te şi a reu­şit să aju­te cau­za româ­ni­lor din dias­po­ra.

Con­si­de­răm că aceas­tă con­tri­bu­ţie nu repre­zin­tă decât un înce­put la cre­a­rea unei noi ima­gini, ima­gi­ne care să reflec­te rea­li­ta­tea şi potenţi­a­lul enorm ofe­rit de ţara noas­tră şi de oame­nii ei.

  • RomaniaPozitiva: Care este limita dintre naţionalism extrem şi… pur şi simplu patriotism?

Pro­Dias­po­ra: Este o între­ba­re la care cu greu s‑ar putea răs­pun­de în doar câte­va cuvin­te fără a cădea în cap­ca­na vor­be­lor uşor inter­pre­ta­te, aşa că nu voi intra în aceas­tă dez­ba­te­re, dacă o pot numi aşa. Mai întâi ar tre­bui expli­ca­te con­cep­te­le de naţio­na­lism, de naţio­na­lism extrem şi de patri­o­tism, fiind­că fie­ca­re înţe­le­ge ce vrea şi pune limi­ta între ele pe unde vrea.

Pe noi cei de la radio Pro­Dias­po­ra ne inte­re­sea­ză mai degra­bă limi­ta bunu­lui-simţ şi a lucru­lui bine făcut ca prin emi­siu­ni­le noas­tre să adu­cem bucu­rie în sufle­tul ascul­tă­to­ri­lor. Nu sun­tem naţio­na­li­şti, dar nici nu cădem într-un patri­o­tism deşă­nţat care ade­sea face mai mult rău decât bine, aşa că noi ne călă­u­zim după for­mu­la pe care ne-am ales‑o: VIS – via­ţă, iubi­re, spe­ranţă.

  • RomaniaPozitiva: Care sunt planurile – proiectele de viitor ale postului de radio?

Pro­Dias­po­ra: Pla­nu­ri­le noas­tre sunt de a cuceri Pămân­tul. Era o glu­mă, dar dacă stăm bine să ne gân­dim ar putea fi şi un lucru seri­os. Ceea ce ne dorim noi, ca post de radio, este doar să intrăm în case­le oame­ni­lor, în sufle­tul româ­ni­lor afla­ţi în dias­po­ra să‑i facem să se gân­deas­că la noi, să ne cau­te, să se bucu­re oda­tă cu emi­siu­ni­le noas­tre, să‑i facem mai buni, mai iubi­tori.

Raţiu­nea unui post de radio, deci şi a noas­tră, sunt ascul­tă­to­rii fără de care totul ar fi în zadar, aşa că ne stră­duim să ne auto­de­pă­şim pen­tru a fi la nive­lul exi­genţe­lor ascul­tă­to­ri­lor noş­tri. Cu echi­pa pe care o avem, oameni cu sufle­tul mare, pasio­na­ţi până la extrem cu ceea ce fac, şi desi­gur cu alţi cola­bo­ra­tori care vor mai veni sper ca în curând să deve­nim unul din­tre cele mai îndră­gi­te pos­turi de radio. Să nu cre­deţi că sun­tem doar niş­te visă­tori, însă fără vise nu am ajun­ge nică­ieri.

  • RomaniaPozitiva: Un mesaj de final de interviu pentru vizitatorii RomaniaPozitivă.

Pro­Dias­po­ra: Vizi­ta­to­ri­lor dum­ne­a­voas­tră le doresc să găseas­că în Roma­ni­Po­zi­ti­vă ace­le lucruri pozi­ti­ve pe care mai toţi din­tre noi le cău­tăm, iar dacă nu le găsesc, să ascul­te Radio Pro­Dias­po­ra, fiind­că le vom spu­ne noi unde să le găseas­că… 🙂

Eca­te­ri­na Cim­pean,

Vice­pre­se­din­te Aso­ci­a­tia Pro­Dias­po­ra,

Mana­ger fon­da­tor Radio Pro­dias­po­ra.

Mulţu­mim, Eca­te­ri­na Cim­pean & Radio Pro­Dias­po­ra!


Echi­pa Radio Pro­Dias­po­ra

Cine sun­tem? Pro­mo­tori ai cul­tu­rii şi tra­di­ţi­i­lor româ­neşti. Ce dorim? Cre­a­rea unui spa­ţiu infor­ma­ţio­nal şi cul­tu­ral unic în care valo­ri­le să cir­cu­le nes­tin­ghe­rit. Avem obli­ga­ţia să păs­trăm tra­di­ţi­i­le şi obi­ce­iu­ri­le care sunt teza­u­rul sufle­tu­lui româ­nesc, să le păs­trăm şi să le ducem mai depar­te fiind­că doar aşa vom fi demni să vieţuim pe pla­iu­ri­le unde s‑a zămi­slit nea­se­mu­i­ta alcă­tu­i­re de cuvin­te româ­neşti…

Poţi să cutre­ieri lumea toa­tă şi să te minu­nezi de rezul­ta­te­le civi­li­za­ţi­ei, dar nimic nu‑i mai fer­me­că­tor decât căl­câi­ul de pământ pe care te-ai năs­cut.” (Vasi­le Alec­san­dri) Motto:„Ţi‑e dor de ţară? Stai lini­ş­tit, Radio Pro­Dias­po­ra e lân­gă tine!”

La înce­pu­tul lunii mai 2018, se împli­nesc nouă ani de exis­tenţă a pos­tu­lui de radio „Pro­Dias­po­ra”, unul din­tre cele mai cunos­cu­te pos­turi de radio româ­neşti care pot fi acce­sa­te on-line, atât de către româ­nii de aca­să cât şi de cei din afa­ra peri­me­tru­lui naţio­nal. Pe 1 mai 2009 emi­tea pen­tru pri­ma dată, au tre­cut de atunci aproa­pe 9 ani, peri­oa­dă în care Radio Pro­Dias­po­ra şi‑a con­fir­mat valoa­rea şi rolul în pei­sa­jul cul­tu­ral româ­nesc.

Într‑o lume al cărei ritm ameţi­tor ne con­su­mă ade­sea toa­te ener­gi­i­le şi ne esto­m­pea­ză tră­i­ri­le printr‑o impu­să ruti­nă zil­ni­că, Radio Pro­Dias­po­ra repre­zin­tă alter­na­ti­va — spa­ti­ul cu muzi­ca, pre­zenţă dis­tinc­tă în pei­sa­jul sonor încon­ju­ră­tor. Iată că s‑au împli­nit cei opt ani de exis­tenţă, iar micul post de radio supu­nân­du-se rigo­ri­lor nece­sa­re unei bune dezvol­tări, a cres­cut mare, s‑a făcut cunos­cut, desi­gur, gra­ţie inter­ne­tu­lui, în Euro­pa, cele două Ame­rici, Asia, Afri­ca de Sud, inclu­siv la Anti­pozi, în Ţara Can­gu­ri­lor.

Cu fon­dul sonor al radi­o­u­lui și cu pagi­ni­le scri­se ale revis­tei Pro­Li­te­ra, se adu­ce în prim plan via­ța de zi cu zi din țara noas­tră, cu eve­ni­men­te­le care ne maci­nă sufle­te­le, se amin­tesc, se păs­trea­ză și se duc mai depar­te tra­di­ți­i­le și obi­ce­iu­ri­le – teza­u­rul sufle­tu­lui româ­nesc. Radio Pro­Dias­po­ra este și fon­da­to­rul Aso­ci­a­ți­ei Pro­Dias­po­ra e.V. care sus­ți­ne și pro­mo­vea­ză arta și cul­tu­ra româ­neas­că de rea­lă valoa­re în spa­ți­ul autoh­ton, euro­pean și inter­națio­nal.

Aso­ci­a­ția este for­ma­tă din oameni minu­nați, adu­nați într-un pro­iect de volun­ta­ri­at, români pasio­nați de ide­ea de a face ceva pen­tru dias­po­ra, decla­rând că se bazea­ză pe con­cep­te­le-che­ie: inte­rac­țiu­ne, soli­da­ri­ta­te, uti­li­ta­te, dia­log, auten­ti­ci­ta­te, comu­niu­ne și tra­di­ție mobi­lă. Iubi­rea călă­u­zeș­te sufle­te­le celor care de opt ani tru­desc cu pasiu­ne la acest post de radio și la revis­ta de cul­tu­ră. Și cum din­co­lo de zone­le de umbră și temeri exis­ten­te în via­ța noas­tră sun­tem defi­niți prin ceea ce dăruim, echi­pa Pro­Dias­po­ra ale­gând lucruri pe cât posi­bil de fru­moa­se, inte­re­san­te și folo­si­toa­re din lume, le dăru­ieș­te cu iubi­re celor care așteap­tă „hra­na” sufle­teas­că în “dar, spre îmbo­gă­ți­re”.

Un „Radio de vis” în ima­gi­na­ţia noas­tră, cu spe­ranţa să fie iubit şi plă­cut de cei care îl ascul­tă, câş­ti­gând ast­fel tot mai mul­tă noto­ri­e­ta­te!


UPDATEMioa­ra GramWow!!! Ma plec cu ple­ca­ciu­ne maxi­ma si in total res­pect pen­tru tine, dra­ga mea Cathy!! Ras­pun­su­ri­le pe care le dai la cele patru intre­bari che­ie ale inter­vi­u­lui zia­ru­lui “Man­ga­lia News.Ro” ilus­trea­za esen­ta si pro­fun­zi­mea gan­di­rii tale in cali­ta­te de direc­tor si fon­da­tor al unui post de radio atat de nece­sar pe pia­ta uma­ni­ta­tii. Por­nit dintr‑o ini­ma de roman pen­tru romani, cu un ide­al pozi­tiv prin exce­len­ta, sunt con­vin­sa ca acest post de radio va adu­ce mul­ta stra­lu­ci­re in lume. Scum­pa mea Cathy, fie­ca­re pas in via­ta isi are intep­ciu­nea si con­fir­ma­ri­le lui. Fie­ca­re reu­si­ta si impli­ni­re con­form telu­ri­lor pro­pu­se se des­fa­soa­ra pe un camp de lup­ta, dese­ori dure­ros. Insa, cu cat sunt inves­ti­te mai adanc mun­ca si daru­in­ta, iubi­rea si sacri­fi­ciu, rab­da­rea si men­ti­ne­rea pozi­ti­vis­mu­lui, cu atat mai stra­lu­ci­toa­re vor fi vic­to­ri­i­le la capa­tul fie­ca­rei drum. Pen­tru mine tu esti un exem­plu viu in asa ceva. Aceas­ta este inca o dova­da ca, pe lan­ga func­ti­i­le pro­fe­sio­na­le pe care le detii la Radio Pro­Dias­po­ra, una din­tre dia­de­me­le suc­ce­su­lui si pros­pe­ri­ta­tii tale in tot ce gan­des­ti si faci este ace­ea de a fi OM, conec­tat mereu la o gan­di­re si actiu­ne colec­ti­va proas­pa­ta. Te apre­ciez nespus de mult, suflet daru­i­tor de fru­mos si sublim in via­ta!!


Man­ga­lia News, 04.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply

Tradu »
%d bloggers like this: