Sorin Mihai: CLĂDIRE DE ȘCOALĂ PENTRUGALA GALACTION” (opinii)

0
750

Sorin Mihai: Cu câte­va zile în urmă, un per­so­naj care a inva­dat inter­ne­tul și are cali­ta­tea de con­si­li­er local al Man­ga­li­ei scria pom­pos un titlu CLĂDIRE DE ȘCOALĂ PENTRUGALA GALACTION” — STUDIU DE FEZABILITATE. Cine nu l‑a ghi­cit deja, are două între­bări aju­tă­toa­re: „Este o pasă­re? Este un avion?” Nu… este Sal­va­to­rul Man­ga­li­ei!

Prin­tre alte­le (lăsând glu­ma la o par­te, de fapt râsu’ — plân­su’), în poli­lo­ghia pre­zen­ta­tă (are și o pro­ble­mă de conci­zie, nu se poa­te adu­na în câte­va cuvin­te), indi­vi­dul sus­ți­nea că ar fi pro­pus un pro­iect pen­tru o nouă clă­di­re a Șco­lii Gim­na­zi­a­le „Gala Galac­tion”: „Tere­nul cen­tra­lei ter­mi­ce, talu­zul exis­tent până în gar­dul șco­lii, plus tere­nul clă­di­rii vechi care a fost dată în folo­sin­ță șco­lii, cumu­lea­ză spa­țiu de ajuns pen­tru a se con­strui o clă­di­re mare si fru­moa­să pen­tru cur­suri, plus o sală de sport.”.

În ace­lași timp, mă acu­za că m‑aș fi opus, în ședin­ța con­si­li­u­lui local, măre­țu­lui plan ieșit din puțul gân­di­rii dumi­sa­le. Să ne aple­căm asu­pra cazu­lui cu inte­res:

1. Sus­ți­ne că a depus un pro­iect pen­tru clă­di­re nouă a Șco­lii Gim­na­zi­a­le „Gala Galac­tion”. Poa­te nu știe ce înseam­nă depu­ne­re de pro­iect. Îi spun acum: text scris, argu­men­tat, sem­nat pen­tru asu­ma­re, înre­gis­trat la pri­mă­rie (pen­tru a fi apoi adus la for­ma lega­lă și pen­tru a tre­ce de direc­ți­i­le de spe­cia­li­ta­te). Dacă are așa ceva, toa­tă sti­ma! Dacă nu, este fie con­fuz, fie min­ci­nos. Eu nu l‑am găsit, dar poa­te mă sur­prin­de.

2. Pro­iec­tul pen­tru o nouă clă­di­re pen­tru „Gala Galac­tion” este o dis­cu­ție veche. Vrea să își aro­ge meri­te și pen­tru aceas­ta (am văzut că dă de înțe­les că EL a rezol­vat cri­za DMHI, tot el și cri­za LUMOTEX, că EL a adus fon­duri pen­tru cen­tra­le­le ter­mi­ce, că EL face și des­fa­ce pe la Bucu­rești… oare de ace­ea o mer­ge atât de prost guver­na­rea?).
Stă prost cu memo­ria (sau își adu­ce amin­te numai ce îi con­vi­ne): ală­tu­ri de alți doi colegi, eu am ini­țiat pro­iec­tul de HCL prin care soli­ci­tam darea în admi­nis­tra­re a fos­tu­lui sediu PNL și a tere­nu­lui din­tre AJOFM și clă­di­rea șco­lii. Și nu toa­tă clă­di­rea s‑a dat în admi­nis­tra­re, așa cum afir­mă con­fuz și ure­chist (în stil cla­sic), ci doar o ari­pă a aces­te­ia, fără AJOFM și fără pro­to­ie­rie.

3. Vice­pri­ma­rul îmi spu­nea (ante­ri­or ședin­ței) că pro­pu­ne­rea indi­vi­du­lui ar fi fost să facem clă­di­re pen­tru școa­lă pes­te clă­di­rea cen­tra­lei ter­mi­ce. Când am auzit, am trecut‑o la „mena­bi­tis­me”. Nici în tim­pul ședin­ței nu am înțe­les ce vrea, con­cret; m‑am temut să nu ducă în deri­zo­riu (ca de obi­cei) și inten­ția de acce­sa­re de fon­duri euro­pe­ne pen­tru cam­pus pre­u­ni­ver­si­tar la Băne­scu, pe un teren deja iden­ti­fi­cat. Vrea docu­men­te pe care să le stu­die­ze pen­tru a scrie un pro­iect de HCL sau a visat că se poa­te con­strui o școa­lă pe un alt teren și, în vir­tu­tea fap­tu­lui că este atot­cu­nos­că­tor, arun­că o pia­tră pe care să o cău­tăm cu toții?

4. Se pare că se refe­rea, în ședin­ță, la demo­la­rea Cen­tra­lei ter­mi­ce 13. Cen­tra­la deser­veș­te o mare par­te a zonei, de la sen­sul gira­to­riu până aproa­pe de pri­mă­rie. Nu poa­te fi nici par­ți­al dez­a­fec­ta­tă, deo­a­re­ce mare par­te a spa­ți­u­lui este ocu­pat de pom­pe­le care tre­bu­ie să cre­e­ze pre­siu­ne a apei nece­sa­ră cir­cu­lă­rii în blo­cu­ri­le cu mai mult de patru eta­je. Să admi­tem, prin absurd, că o demo­lăm. Numai cos­tu­ri­le impli­ca­te de recon­fi­gu­ra­rea rețe­le­lor de uti­li­tăți și de relo­ca­rea aces­tor pom­pe s‑ar ridi­ca la suma nece­sa­ră con­stru­i­rii unei noi clă­diri pen­tru școa­lă.

5. Spa­ți­ul cen­tra­lei ter­mi­ce este de apro­xi­ma­tiv 300 de metri pătrați (12x26 m). Tere­nul de lân­gă aceas­ta (până în gar­dul șco­lii) are vreo 600 de metri pătrați. Și-ar putea face dom­nul con­si­li­er o vilă aici, dar spa­ți­ul nu este sufi­cient pen­tru o clă­di­re de școa­lă.

Pia­tra arun­ca­tă de ase­me­nea indi­vid îți dă bătăi de cap și îți chel­tu­ieș­te mult timp. Logic ar fi fost să își veri­fi­ce ide­ea sin­gur, așa cum i‑am cerut‑o în ședin­ță. Dar, recu­nosc, îmi făceam pro­ce­se de con­ști­in­ță, gân­din­du-mă că m‑am aflat pen­tru pri­ma dată în fața unei idei coe­ren­te a res­pec­ti­vu­lui și am greșit fun­damen­tal. M‑am liniș­tit pen­tru mult timp de acum înco­lo: era un alt „mena­bi­tism”.

Un exem­plu recent, sim­plu, pen­tru cei care nu înțe­leg vehe­men­ța mea: în cadrul comi­si­ei soci­a­le, din care facem par­te, s‑a dis­cu­tat, cu ceva timp în urmă, pro­iec­tul par­că­ri­lor (în vogă și în aces­te zile). Dacă în medi­ul onli­ne por­ni­se vehe­ment împo­tri­va aces­tu­ia, a văzut apoi că lumea ar fi de acord. S‑a sucit. Apoi a argu­men­tat că se plă­teș­te prea mult pen­tru un loc de par­ca­re (300 de lei pe an). Când a văzut că eu am adus un amen­dament, soli­ci­tând ca închi­ri­e­rea să fie doar 150 de lei, a afir­mat (spre stu­pe­fac­ția noas­tră, a tutu­ror) că ar fi fost de acord și cu 400 de lei…

Mai este ceva de comen­tat? Da: hotă­râri­le pe care le ia se vor schim­ba după cum bate vân­tul și nu vor ține nici­o­da­tă mai mult de o zy.


Man­ga­lia News, 30.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele