Situaţie critică la Daewoo Mangalia. Cel mai mare şantier naval din România lucrează acum doar ca subcontractor pentru Vard Tulcea

0
1338

Sta­tul întâr­zie de mai bine de jumă­ta­te de an să ia o deci­zie cu pri­vi­re la soar­ta şan­ti­e­ru­lui naval Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries, cel mai mare con­struc­tor de nave din Româ­nia, ceea ce afec­tea­ză acti­vi­ta­tea com­pa­niei şi impli­cit anga­ja­ţii.

Con­struc­to­rul de nave are nevo­ie urgen­tă de măsuri de redre­sa­re, după ce în peri­oa­da 2009–2016 a adu­nat pier­deri tota­le de cir­ca 2,7 mili­ar­de de lei (600 mil. euro).

Vineri, sin­di­ca­li­ş­tii s‑au întâl­nit cu Dănuţ Andru­ş­că, minis­trul eco­no­mi­ei, pen­tru a cere lămu­riri lega­te de ce se va întâm­pla la şan­ti­er, în con­tex­tul în care „700 de sala­ri­a­ţi nu mai au front de lucru, acum şan­ti­e­rul lucrea­ză doar ca sub­con­trac­tor pen­tru Vard Tul­cea, nu mai are alte co­menzi, nu are cine să asi­gu­re con­trac­te noi, situ­a­ţia este cri­ti­că“, după cum a decla­rat pen­tru ZF Eugen Arse­nie, vice­preşedintele sin­di­ca­tu­lui liber „Nava­lis­tul“.

Nego­ci­eri se poar­tă în con­ti­nu­a­re cu olan­de­zii de la Damen, gru­pul care a sem­nat un con­tract anul tre­cut cu Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring (inclu­siv se dis­cu­tă ceda­rea de către Damen a unui pachet de 2% că­tre stat în cazul în care se va fina­li­za tranza­cţia cu Daewoo-ast­fel sta­tul va ajun­ge la pachet majo­ri­tar, po­trivit sur­se­lor din minis­ter).

Sta­tul s‑a anga­jat în dis­cu­ţii, prin Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, şi cu ita­li­enii de la Fin­can­ti­eri (com­pa­nie ce deţi­ne şan­ti­e­re­le nava­le Vard Tul­cea şi Vard Brăi­la) pen­tru un posi­bil par­te­ne­ri­at.

Sur­sa: http://m.zf.ro/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply