Senatorul PSD Constanţa, Ştefan Mihu solicită poziţia executivului în legătură cu proiectul Plaja Terapeutică, singura plajă pentru persoanele cu dizabilităţi

0
266

Sena­to­rul PSD Con­stanţa, Şte­fan Mihu a tri­mis o inter­pe­la­re Prim-minis­tru­lui Româ­ni­ei, doam­na Viori­ca Dăn­ci­lă şi Minis­tru­lui Ape­lor şi Pădu­ri­lor, dom­nul Ioan Denes, în care soli­ci­tă pozi­ţia exe­cu­ti­vu­lui în legă­tu­ră cu pro­iec­tul Pla­ja Tera­pe­u­ti­că, sin­gu­ra pla­jă pen­tru per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tă­ţi. Pro­iec­tul ini­ţi­at de ONG-ul „Aso­ci­a­ţia Cen­trul de Autism Marea Nea­gră”, de un real impact soci­al, a fost blo­cat dupa ce Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea-Lito­ral a decis să scoa­tă la lici­ta­ţie sec­to­rul de pla­jă alo­cat ini­ţi­al.

Sti­ma­ta Doam­nă Prim-minis­tru,

Sti­ma­te Dom­nu­le Minis­tru,

În luna apri­lie a anu­lui tre­cut, Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea Lito­ral (ABADL) a decis să răs­pun­dă nume­roa­se­lor soli­ci­tări pri­vind ame­na­ja­rea unui sec­tor de pla­jă care să per­mi­tă acce­sul per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tă­ţi şi a avan­sat pro­pu­ne­rea rea­li­ză­rii unui par­te­ne­ri­at public-pri­vat în dome­niu. În acest sens, în mai 2017, ABADL a apro­bat alo­ca­rea unei zone de pla­jă într-un sec­tor nea­glo­me­rat pen­tru rea­li­za­rea pro­iec­tu­lui.

Demer­sul a fost susţi­nut activ de nume­roşi cetă­ţeni, care, în sco­pul strân­ge­rii de fon­duri şi insu­fleţi­ţi de dorinţa de a aju­ta per­soa­ne­le cu diza­bi­li­ta­ţi, s‑au impli­cat direct în pro­mo­va­rea pro­iec­tu­lui, inclu­siv prin prac­ti­ca­rea jogging-ului, timp de 24 de ore, pe o pla­jă din Mama­ia. Ca o con­se­cinţă direc­tă a aces­tor efor­turi lău­da­bi­le, pro­iec­tul a fost pus in prac­ti­că şi pen­tru o scur­tă peri­oa­dă de timp, spre sfârşi­tul sezo­nu­lui esti­val, un număr sem­ni­fi­ca­tiv de copii cu diza­bi­li­tă­ţi s‑au putut bucu­ra de acce­sul la pla­jă şi la acti­vi­tă­ţi­le edu­ca­ti­ve afe­ren­te.

În con­text, aş dori să menţio­nez, sti­ma­tă doam­na Prim-minis­tru şi sti­ma­te dom­nu­le minis­tru, că toa­te chel­tu­ie­li­le impli­ca­te pen­tru ame­na­ja­rea si darea in folo­sinţă a sec­to­ru­lui de pla­jă pen­tru per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tă­ţi au fost supor­ta­te de un ONG, res­pec­tiv de Aso­ci­a­ţia Cen­trul Tera­pe­u­tic Marea Nea­gra de Spri­jin a Per­soa­ne­lor cu Autism (ACTMNSPA) şi nu s‑au folo­sit bani de la buget. În plus, potri­vit esti­mă­ri­lor ACTMNSPA, în con­di­ţi­i­le con­ti­nu­ă­rii aces­tui pro­iect, pes­te 100.000 de per­soa­ne cu nevoi spe­ci­a­le şi insoţi­tori ar putea bene­fi­cia, pe dura­ta a 3 luni de sezon esti­val (iunie, iulie, august), de faci­li­tă­ţi­le unei ase­me­nea zone spe­ci­a­le de rela­xa­re.”

Sena­to­rul Şte­fan Mihu sub­li­ni­a­ză nece­si­ta­tea unui ast­fel de pro­iect dedi­cat per­soa­ne­lor cu nevoi spe­ci­a­le şi atra­ge atenţia asu­pra impor­tanţei impli­că­rii sta­tu­lui în pro­te­cţia şi pro­mo­va­rea drep­tu­ri­lor per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tă­ţi.

În pofi­da aces­tor evo­lu­ţii pro­mi­ţă­toa­re la nive­lul lui 2017, spre sur­prin­de­rea noas­tră, ABADL şi‑a schim­bat abor­da­rea în dome­niu, la înce­pu­tul aces­tui an, aban­donând pro­iec­tul şi luând deci­zia de a scoa­te la lici­ta­ţie  sec­to­rul de pla­jă alo­cat ini­ţi­al.

Ne per­mi­tem să atra­gem atenţia ABADL, struc­tu­ră afla­tă în direc­ta coor­do­na­re a Minis­te­ru­lui Ape­lor şi Pădu­ri­lor, că o ase­me­nea deci­zie regre­ta­bi­lă, din­co­lo de igno­ra­rea unor aspec­te cu evi­den­ta rezo­nanţă soci­a­lă şi uma­ni­ta­ră, repre­zin­tă o încăl­ca­re fla­gran­tă atât a acqu­is-ului UE pe acest pali­er, cât şi a pre­ve­de­ri­lor legi­sla­ţi­ei naţio­na­le pe dimen­siu­nea pro­te­jă­rii drep­tu­ri­lor per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tă­ţi.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne pre­ci­zaţi, sti­ma­te dom­nu­le minis­tru, care este pozi­ţia Minis­te­ru­lui Ape­lor şi Pădu­ri­lor şi ce măsuri con­cre­te aveţi în vede­re pen­tru rezol­va­rea aspec­te­lor menţio­na­te?

Sena­to­rul con­stă­nţean a ane­xat la inter­pe­la­re si memo­ri­ul pri­mit în febru­a­rie 2018 la Biro­ul sena­to­ri­al, din par­tea Aso­ci­a­ţi­ei Cen­trul Tera­pe­u­tic Marea Nea­gră de Spri­jin a Per­soa­ne­lor cu Autism.


Man­ga­lia news, 14.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele