Rockul e pentru totdeauna! Scorpions, pe 12 iunie 2018 la București, în cadrul Crazy World Tour [VIDEO]

0
669

Să fii, să simți și să tră­iești rock e atem­po­ral – indi­fe­rent de vâr­stă, de stan­dar­de sau de evo­lu­ția tehnologiei.

Un con­cert mult-aștep­tat, o expe­rien­ță care se vede, se aude și se res­pi­ră va rămâ­ne unul din­tre ace­le momen­te în care rămâi fără cuvin­te. Iar când tru­pa de pe sce­nă adu­ce ace­lași stri­găt de liber­ta­te și ace­lași mesaj atât de actu­al ca acum aproa­pe 30 de ani, cuvin­te­le ori­cum nu își mai au sen­sul căci muzi­ca vor­beș­te și inspiră.

Încă o dată, vân­tul schim­bă­rii se va auzi la Bucu­rești, pe 12 iunie, la Romex­po, în cadrul unui con­cert de colec­ție al legen­da­rei tru­pe ger­ma­ne Scor­pi­ons, din cadrul Cra­zy World Tour, adus în Româ­nia de Events (www.events.ro).

Fie­ca­re miș­ca­re de schim­ba­re puter­ni­că a fost înso­ți­tă de‑a lun­gul tim­pu­lui de pro­pri­ul său refren memo­ra­bil, care răsu­nă atât de fami­li­ar atât în ure­chi­le celor care au tră­it schim­ba­rea, cât și în ale celor care doar au auzit poveș­ti­le și îi intu­iesc impac­tul. Cea mai de suc­ces bala­dă a Scor­pi­ons, Wind of Chan­ge, este con­si­de­ra­tă sim­bo­lul căde­rii Zidu­lui Ber­li­nu­lui și face valuri până în ziua de azi, când poa­te va inspi­ra și va însoți o nouă schim­ba­re. Des­pre asta e vor­ba când vor­bim de rock – de muzi­ca ce lasă sem­ne, inspi­ră gene­ra­ții, nu are vâr­stă și asu­pra căre­ia nu poți și nu are sens să înter­vii, căci mesa­jul va fi mereu actu­al și va transce­de generații.

Ne încon­joa­ră ace­eași Cra­zy World unde, spre sfâr­și­tul ani­lor ’60, niș­te tineri muzi­cieni din Ger­ma­nia ce se refă­cea după al doi­lea răz­boi mondi­al au fost mar­cați de muzi­ca ce se auzea de pes­te Ocean. Ori­gi­na­ră din Hano­vra, tru­pa a luat naș­te­re din ini­ția­ti­va chi­ta­ris­tu­lui Rudolf Schen­ker și s‑a con­sa­crat în anii ’80 cu pie­se care au fost pe buze­le tutu­ror, ca “No One Like You”, “Sti­ll Loving You” și “Rock You Like A Hur­ri­ca­ne”, afir­mân­du-se tot­o­da­tă drept cel mai impor­tant grup hea­vy al Germaniei.

Bala­da “The Wind Of Chan­ge”, sim­bol al schim­bă­ri­lor poli­ti­ce puter­ni­ce din Euro­pa din 1989, a deve­nit rapid un suc­ces pe plan mondi­al, fiind cel mai bine vân­dut sin­gle al anu­lui 1991. Pe scurt, aceștia sunt Scor­pi­ons – una din­tre cele mai lon­ge­vi­ve tru­pe de rock, cu pes­te 50 de ani de carie­ră și pes­te 100 de mili­oa­ne de albu­me vân­du­te, a căror muzi­că sună la fel ca în pri­ma zi și care ilus­trea­ză ace­leași ide­a­luri care ne țin umani, în via­ță și mer­gând înainte.

Scor­pi­ons revin la Bucu­rești pen­tru mai mul­tă magie și inspi­ra­ție pe 12 iunie, la Romex­po iar bile­te­le se pot cum­pă­ra onli­ne pe www.eventim.ro, sau prin rețea­ua Even­tim (maga­zi­ne­le Ger­ma­nos, Voda­fo­ne, Oran­ge, Domo, libră­ri­i­le Huma­ni­tas, libră­ri­i­le Căr­tu­reşti). Între 19 și 31 mar­tie, sunt dis­po­ni­bi­le bile­te în pre-sale la pre­țul de 350 lei (Tri­bu­nă), 245 lei (Gol­den Ring), 173 lei (Gazon A) și 136 lei (Gazon B). De pe 31 mar­tie și până la data eve­ni­men­tu­lui, bile­te­le vor avea cos­tu­ri­le de de 350 lei (Tri­bu­nă), 270 lei (Gol­den Ring), 190 lei (Gazon A) și 150 lei (Gazon B).

Foar­te impor­tant: Doar între 16 – 18 mar­tie, mem­brii Fan Club-ului Scor­pi­ons au bile­te dis­po­ni­bi­le la 350 lei (Tri­bu­nă), 225 lei (Gol­den Ring), 158 lei (Gazon A) și 125 lei (Gazon B). Iubi­to­rii de rock care doresc să devi­nă mem­brii în Fan Clu­bul Scor­pi­ons se pot înscrie accesând http://www.the-scorpionscommunity.com/


Man­ga­lia News, 18.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply