Proiectul de ţară, versus Politica parului’ — declaraţie politică a senatorului PSD Constanţa Tit-Liviu Brăiloiu

0
521

În ple­nul Sena­tu­lui, astăzi, mier­curi, 14 mar­tie, sena­to­rul PSD Con­stanţa Tit-Liviu Bră­i­lo­iu a pre­zen­tat o decla­ra­ţie poli­ti­că pur­tând denu­mi­rea ”Pro­iec­tul de ţară, ver­sus Poli­ti­ca paru­lui”.

Sena­to­rul con­stă­nţean con­dam­nă degra­da­rea poli­ti­cii adop­ta­te de prin­ci­pa­lul par­tid de opo­zi­ţie, cu pre­că­de­re a lide­ru­lui aces­tu­ia şi işi ara­tă indig­na­rea faţă de cele mai recen­te afir­ma­ţii insti­ga­toa­re ale aces­tu­ia.

În decla­ra­ția poli­ti­că de astăzi, fără nici cea mai mică urmă de iro­nie, subiec­tul îl con­sti­tu­ie nedu­me­ri­rea și chiar îngri­jo­ra­rea mea față de slă­bi­rea și degra­da­rea poli­ti­cii pro­mo­va­te de PNL, prin­ci­pa­lul par­tid de opo­zi­ție, dar care mai are și pre­ten­ția de a pola­ri­za cele­lal­te for­țe poli­ti­ce din Par­la­ment,  de ase­me­nea opo­nen­te doar de dra­gul nega­ti­vis­mu­lui, în spe­cial opo­nen­te ale cura­jo­su­lui Pro­gram de guver­na­re al PSD.

Evi­dent, nu am con­ce­put decla­ra­ția poli­ti­că de astăzi pe baza opo­zi­ți­ei dia­lec­ti­ce hege­li­e­ne teză – anti­te­ză. Ar fi fost neo­no­rant pen­tru PSD  și mult prea mult pen­tru PNL, mai ales după ședin­ța Con­si­li­u­lui Națio­nal al aces­tui par­tid din ziua de dumi­ni­că, 11 mar­tie. Deci, exact a doua zi după Con­gre­sul extra­or­di­nar al PSD !

Întru­cât nu cred în coin­ci­den­țe, mai ales când aces­tea apar în poli­ti­că, expli­ca­ția gra­bei cu care a fost con­vo­cat Con­si­li­ul Națio­nal al PNL, dar și decla­ra­ți­i­le deșăn­țat răz­bo­i­ni­ce ale pre­șe­din­te­lui aces­tui par­tid, au la bază două rea­li­tăți incon­tes­ta­bi­le:

1.    Pro­iec­tul de țară  pre­zen­tat de PSD la Con­gres, cu obiec­ti­ve și solu­ții care au în vede­re exclu­siv  agen­da  rea­lă a cetă­țea­nu­lui român într-un ade­vă­rat stat de drept.

2.    Nepu­tin­ța ende­mi­că  a con­du­ce­rii PNL de a con­tra­pu­ne Pro­iec­tu­lui de țară al PSD un pro­gram coe­rent, rea­list, fapt demon­strat cu o per­se­ve­ren­ță dem­nă de o cau­ză mai bună  chiar de la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2016 și până în pre­zent.

Într-un fel, nu este deloc sur­prin­ză­toa­re iste­ria con­du­ce­rii PNL cau­za­tă de pre­zen­ta­rea deta­li­a­tă și argu­men­ta­tă a Pro­iec­tu­lui de țară al PSD, chiar în Anul Cen­te­na­ru­lui.

Evi­dent, acest fapt naș­te o sta­re de nemul­țu­mi­re pro­fun­dă în rân­dul elec­to­ra­tu­lui opo­zi­ți­ei par­la­men­ta­re atunci când par­ti­dul de guver­nământ, în loc să se „ero­de­ze”, își întă­reș­te pozi­ția prin ceea ce s‑a pre­zen­tat pe larg și argu­men­tat  ca fiind Pro­iec­tul Grow­th, unic în lume, ca și prin puter­ni­cul mesaj trans­mis țări­lor euro­pe­ne, ace­la că PSD doreș­te să con­stru­ias­că o Româ­nie puter­ni­că, baza­tă pe o dezvol­ta­re dura­bi­lă, pe o legi­sla­ție corec­tă și trans­pa­ren­tă, pe insti­tu­ții puter­ni­ce.

În  „con­tra­pon­de­re”, Con­si­li­ul Națio­nal al PNL, însuși pre­șe­din­te­le aces­tui par­tid găsesc solu­ția ad-hoc: băta­ia de stra­dă la nivel de gaș­că de car­ti­er măr­gi­naș. Dacă afir­ma­ția pare a fi prea dură, atunci voi cita ad lite­ram cuvin­te­le inci­ta­toa­re ale dom­nu­lui Ludo­vic Orban: „ Vreau să văd fie­ca­re lider jude­țean cum dă cu parul în pre­șe­din­te­le con­si­li­u­lui jude­țean PSD, în pri­ma­rul PSD, în pre­fec­tul PSD, în toți șefii de decon­cen­tra­te.”

Îndem­nul pre­zen­tat este în tota­lă con­tra­dic­ție cu ceea ce tot dom­nul Orban afir­ma cu doar câte­va minu­te mai îna­in­te: „Eu iubesc oame­nii. Eu sunt un om blând.”  În acest caz se naș­te o între­ba­re fireas­că: când este sin­cer (sau coe­rent ?) dom­nul Orban?  Când afir­mă că își iubeș­te seme­nii sau când îndeam­nă la „poli­ti­ca paru­lui” ?  Asta ca să nu mai spun, fără să fac vreo ana­lo­gie, că îndem­nul sea­mă­nă izbi­tor cu vor­be­le unui lider de tris­tă și ori­pi­lan­tă amin­ti­re  de acum mai bine de 80 de ani, refe­ri­toa­re la cul­tu­ră și pis­tol !

Cu acest pri­lej, în pri­mul rând, îi rea­min­tesc dom­nu­lui Ludo­vic Orban că în Con­sti­tu­ția  Româ­ni­ei, la art.118 (4), sunt inter­zi­se for­țe­le para­mi­li­ta­re. În al doi­lea rând, nu știu și nici nu cred că pre­șe­din­te­le PNL are un doc­to­rat în ști­in­țe mili­ta­re (deși cu câți­va ani în urmă cla­ma de la înăl­ți­mea unei tri­bu­ne „Cine este gene­ra­lul…?).

Cu toa­te aces­tea, pro­ba­bil ca să impre­sio­ne­ze pe cei din  #rezist, pre­șe­din­te­le PNL chea­mă la lup­tă împo­tri­va PSD „toa­tă infan­te­ria, toa­tă oas­tea care tre­bu­ie să se ridi­ce”.  Desi­gur, dom­nul Orban are și cali­tăți lite­ra­re, dar și aces­tea îmi rea­min­tesc de o decla­ra­ție a euro­par­la­men­ta­ru­lui PNL Tra­ian Ungu­rea­nu, care afir­ma că „PSD tre­bu­ie exter­mi­nat prin toa­te mij­loa­ce­le.”  Îi rea­min­tesc și aces­tui domn că în toa­tă lumea civi­li­za­tă, inclu­siv în Româ­nia, se come­mo­rea­ză Ziua Holo­ca­us­tu­lui!

Sena­to­rul Bră­i­lo­iu atra­ge atenţia şi asu­pra nepu­tinţei PNL de a dezvol­ta un pro­gram coe­rent si rea­list şi de a‑l con­tra­pu­ne Pro­iec­tu­lui de ţară pre­zen­tat de PSD la Con­gres.

Reve­nind la subiec­tul decla­ra­ției, suc­ce­siu­nea celor două foru­muri poli­ti­ce la nici măcar o zi dife­ren­ță (cel al PSD pre­gă­tit teme­i­nic și anun­țat din vre­me, iar cel al PNL intem­pes­tiv, vocal, revan­șard și fina­li­zat cu o sim­plă și sear­bă­dă rezo­lu­ție citi­tă de un con­si­li­er), demon­strea­ză fără putin­ță de tăga­dă că Româ­nia con­du­să de PSD s‑a înscris ferm pe un drum demo­cra­tic ascen­dent, care îi des­chi­de în mod real per­spec­ti­va de a deve­ni, în anii urmă­tori, a opta eco­no­mie a UE și un stat de drept con­so­li­dat, în timp ce prin­ci­pa­lul par­tid de opo­zi­ție stă­ru­ie în poli­ti­ca păgu­b­o­a­să a nega­ti­vis­mu­lui con­ti­nuu, cu inci­tări la fap­te repro­ba­bi­le, deși sub umbre­la încă­pă­toa­re a meta­fo­rei.

Ca adept sin­cer al con­struc­ți­ei poli­ti­ce națio­na­le baza­tă pe prin­ci­pii și valori demo­cra­ti­ce, pe con­sens și con­ver­gen­ță în ceea ce pri­veș­te rea­li­za­rea obiec­ti­ve­lor de inte­res națio­nal ale Româ­ni­ei uni­te, în bine­le tutu­ror cetă­țe­ni­lor, îmi exprim îngri­jo­ra­rea față de agre­si­vi­ta­tea ver­ba­lă și direct inci­ta­toa­re cu care a fost supli­ni­tă lip­sa de viziu­ne poli­ti­că la Con­si­li­ul Națio­nal al PNL de dumi­ni­că, 11 mar­tie.

Cel puțin, ime­di­at după Con­gre­sul extra­or­di­nar al PSD, cele­lal­te for­ma­țiuni poli­ti­ce ale opo­zi­ți­ei par­la­men­ta­re au avut mini­ma decen­ță de a nu cădea în ridi­col!


Man­ga­lia News, 14.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply