Pe urmele căpitanului Constantin Scarlat. Un film realizat de Daniel Hintergraber [VIDEO]

0
901

Super invi­tați, la emi­siu­nea Shok Show, difu­za­tă în data de 09.01.2014, la Giga TV: D‑nul Coman­dor in retra­ge­re Dumi­triu Cla­u­dian și Daniel Hin­ter­gra­ber, des­pre Pio­nie­ra­tul sca­fan­dre­ri­ei româ­nești, în docu­men­ta­rul dedi­cat Coman­do­ru­lui Con­stan­tin Scar­lat. Fil­mul rea­li­zat de Daniel Hin­ter­gra­ber este o admi­ra­bi­lă epo­pee cine­ma­to­gra­fi­că des­pre oame­nii adân­cu­ri­lor albas­tre.

”Popo­rul care nu-și cunoaș­te Isto­ria și înte­me­ie­to­rii săi, ris­că să se piar­dă în negu­ri­le vre­mii!”

Daniel Hin­ter­gra­ber, pen­tru Man­ga­lia News: ”Ținând cont de fap­tul că tră­im vre­muri nu toc­mai ușoa­re, aș dori să amin­tesc citi­to­ri­lor coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News că “Popo­rul care nu-și cunoaș­te isto­ria și înte­me­ie­to­rii săi, ris­că să se piar­dă în negu­ra vre­mu­ri­lor”. Toc­mai de ace­ea, țin să adre­sez tutu­ror mul­te salu­tări și vizio­na­re plă­cu­tă a emi­siu­nii Sho­ck Show de la Giga­TV, în care acto­rul Vale­riu Pavel Dan a dorit să facă public tutu­ror româ­ni­lor o scur­tă lec­ție de isto­rie mai puțin cunos­cu­tă în Româ­nia.

Rea­li­za­rea aces­tui film docu­men­tar a fost difi­ci­lă, însă ne bucu­răm nespus de aju­to­rul și impli­ca­rea tutu­ror în rea­li­za­rea aces­tu­ia. Sco­pul final este ace­la de a face cunos­cut și tine­ri­lor tre­cu­tul isto­ric al zonei în care s‑au năs­cut sau în care tră­iesc, pen­tru a rea­li­za în mod cert valoa­rea Cul­tu­rii din care fac par­te. Tine­re­tu­lui îi revi­ne misiu­nea de a valo­ri­fi­ca aces­te bogă­ții cul­tu­ra­le de patri­mo­niu și a le face cunos­cu­te între­gii lumi”. 

Vă invi­tăm să citiți și arti­co­le­le: 

PARCUL ARHEOLOGIC SUBACVATIC MANGALIA – pro­pu­ne­re de PROIECT 
cu fon­duri euro­pe­ne [VIDEO]

MANGALIA 20, epi­so­dul 5: AVIAȚIE, BIOLOGIE, CERCETĂRI MARINE

MANGALIA 20, epi­so­dul 6: CERCETĂRI SUBACVATICE și BIO-SPEOLOGIE la Man­ga­lia


Man­ga­lia News, Luni, 5 mar­tie 2018.


Man­ga­lia News este pri­mul par­te­ner media din Româ­nia în Pro­iec­tul ARCA TV USA, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni! 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele