Orașul din România care investeşte 7 milioane de euro în reabilitarea şi construcţia de şcoli, grădiniţe şi creşe

0
359

Pes­te şap­te mili­oa­ne de euro vor fi inves­ti­te în urmă­to­rii ani în mai mul­te şcoli şi gră­di­ni­ţe din Ora­dea. Cea mai mare sumă este alo­ca­tă rea­bi­li­tă­rii inte­gra­le a Şco­lii Gene­ra­le numă­rul 11 din car­ti­e­rul Roge­ri­us.

Lucră­ri­le vor cos­ta pes­te 2 mili­oa­ne de euro şi ar tre­bui să fie gata într-un an şi jumă­ta­te de la înce­pe­rea lor.

Alte 1,6 mili­oa­ne de euro vor fi chel­tu­i­te pen­tru moder­ni­za­rea şi dota­rea cole­gi­i­lor teh­ni­ce “Tra­ian Vuia” şi “Mihai Vitea­zu”. Aces­tea vor pri­mi echi­pa­men­te care se ridi­că la stan­dar­dul cerut după absol­vi­re tine­ri­lor de anga­ja­to­rii din Par­cul Indus­tri­al.

Lucră­ri­le se vor deru­la în para­lel cu ace­le cur­suri care se ţin în clă­diri. S‑ar putea ca anu­mi­te gru­pe de stu­diu să fie muta­te dintr‑o sală de cla­să în alta pen­tru că nu vom înce­pe să lucrăm la toa­te clă­di­ri­le, ci se va lucra pe eta­pe în aşa fel încât pro­ce­sul de învă­ţământ să fie cât mai puţin deran­jat”, a decla­rat Ilie Bolo­jan, pri­ma­rul Ora­dei.

3,5 mili­oa­ne de euro sunt pre­gă­ti­ţi pen­tru preş­co­la­rii din Ora­dea. Două gră­di­ni­ţe noi vor fi con­stru­i­te — una pe Stra­da Del­fi­nu­lui, alta în Par­cul Indus­tri­al — iar alte trei vor fi extin­se.

Toa­te aces­te moder­ni­zări vor fi făcu­te prin pro­iec­te cu finanţa­re euro­pea­nă.

(sur­sa: digi24.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele