Olandezii de la Damen preiau Șantierul Naval Mangalia. Statul român este acționar majoritar

0
838

Radio Con­stan­ta: Cri­za Şan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia se apro­pie de final.
Nego­ci­e­ri­le din­tre Sta­tul român şi olan­de­zii de la Damen s‑au înche­iat cu o înţe­le­ge­re – lucru con­fir­mat de către pur­tă­to­rul de cuvânt al minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, Ale­xan­dru Maco­vei­ciuc.

Sta­tul va deve­ni acţio­nar majo­ri­tar, pre­lu­ând 51% din pache­tul de acţiuni, res­tul reve­nind olan­de­zi­lor de la Damen.

Au ramas încă mul­te subiec­te impor­tan­te de lămu­rit, nego­ci­e­ri­le con­ti­nuă, dar înţe­le­ge­rea este ire­ver­si­bi­lă.

Sta­tul român deve­nind acţio­nar majo­ri­tar, va fi apă­rat inte­re­sul naţio­nal, se păs­trea­ză spe­cia­li­ş­tii şi se încear­că rea­du­ce­rea anga­ja­ţi­lor care au pără­sit deja şan­ti­e­rul.

Pe de altă par­te, însă, sin­di­ca­li­ş­tii nu renu­nţă la pro­tes­te­le pro­gra­ma­te pen­tru astăzi, de la ora 12,30, în faţa Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei.

300 de sala­ri­a­ţi sunt în drum spre Capi­ta­lă – ne‑a decla­rat lide­rul Sin­di­ca­tu­lui, Lau­renţiu Gobe­a­jă.

Ei cer un calen­dar con­cret pri­vind trans­fe­rul de acţiuni, infor­ma­rea corec­tă şi trans­pa­ren­tă a sala­ri­a­ţi­lor, un plan mana­ge­ri­al care să vize­ze redre­sa­rea finan­ci­a­ră a com­pa­niei, dar şi cre­ş­te­rea sala­ri­i­lor, în acest moment cele mai mici din indus­tria nava­lă româ­neas­că.

Sin­di­ca­li­ş­tii Şan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia vor și menţi­ne­rea măcar a celor 1.800 de locuri de mun­că.

Situ­a­ţia finan­ci­a­ră a com­pa­niei a dus la ple­ca­rea, în ulti­mul an şi jumă­ta­te, a pes­te 700 de lucră­tori, iar nego­ci­eri pri­vind majo­ra­rea lefu­ri­lor nu au mai avut loc de 3 ani.

Damen mai deţi­ne în Româ­nia şan­ti­e­rul naval Gala­ţi, care a avut anul tre­cut o cifră de afa­ceri de 548,3 mili­oa­ne de lei (121,8 mili­oa­ne de euro) şi un pro­fit net de 1,1 mili­oa­ne lei, cu apro­xi­ma­tiv 2.200 de anga­ja­ţi. (radioconstanta.ro, 22.03.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply