New Belvedere. Hotelul-muzeu din România care adăpostește vestigiile anticului Callatis

1
2032

New Bel­ve­de­re este sin­gu­rul hotel-muzeu din Româ­nia care adă­pos­teș­te ves­ti­gii isto­ri­ce ale edi­fi­ci­u­lui bizan­tin Cal­la­tis. Aces­tea au fost des­co­pe­ri­te în anul 1993, de un grup de mun­ci­tori care săpau lân­gă fun­da­ția vechiu­lui hotel Sca­la. 

 

New Bel­ve­de­re. Hote­lul-muzeu din Roma­nia care ada­pos­tes­te ves­ti­gi­i­le anti­cu­lui Cal­la­tis. Sur­sa foto: mangalianews.ro

New Bel­ve­de­re. Hote­lul-muzeu din Roma­nia

Hote­lul New Bel­ve­de­re din Man­ga­lia, ampla­sat aproa­pe de Sana­to­ri­ul Bal­near ada­pos­tes­te ves­ti­gi­i­le anti­cu­lui Cal­la­tis. Acest hotel este sin­gu­rul din Roma­nia care are un sit arhe­o­lo­gic. Potri­vit repre­zen­tan­ti­lor Muze­u­lui Cal­la­tis, rui­ne­le de pes­te 2.000 de ani, au fost des­co­pe­ri­te in anul 1993, cu oca­zia lucra­ri­le de con­struc­tie ale hote­lu­lui. Ale­ea Tei­lor din Man­ga­lia s‑a trans­for­mat intr‑o poar­ta in timp, in peri­oa­da roma­no-bizan­ti­na.

Situl arhe­o­lo­gic din hote­lul New Bel­ve­de­re. Sur­sa foto: mangalianews.ro
New Bel­ve­de­re. Hote­lul-muzeu din Roma­nia care ada­pos­tes­te ves­ti­gi­i­le anti­cu­lui Cal­la­tis. Sur­sa foto: mangalianews.ro

Pe fos­tul loc al Hote­lu­lui Sca­la, ulte­ri­or Pre­si­dent si in zile­le noas­tre rede­nu­mit New Bel­ve­de­re, cer­ce­ta­to­rii au scos la lumi­na aspec­te de urba­nism al epo­cii roma­no-bizan­ti­ne. Aces­tea apar­tin car­ti­e­ru­lui sud-estic al vechii cetati. Acest loc este o fara­ma de isto­rie natio­na­la. Potri­vit cer­ce­ta­to­ru­lui sti­in­ti­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc: ”Incin­ta era pre­va­zu­ta cu un turn de apa­ra­re, iar car­ti­e­rul antic era stra­ba­tut de o stra­da prin­ci­pa­la pava­ta cu dale din cal­car. Stra­da era pre­va­zu­ta cu un canal de scur­ge­re colec­tor, con­stru­it din dale mari de cal­car”.

Ves­ti­gi­i­le anti­cu­lui Cala­tis

Ves­ti­gi­i­le arhe­o­lo­gi­ce sunt ada­pos­ti­te in sub­so­lul com­ple­xu­lui hote­li­er. Aici pot fi vazu­te rui­ne­le ora­su­lui Cal­la­tis din care nu lip­sesc o fan­ta­na, un edi­fi­ciu ter­mal si o pia­te­ta, potri­vit ace­le­ia­si sur­se.

Vase folo­si­te de popu­la­tia vechiu­lui Cal­la­tis. Sur­sa foto: mangalianews.ro

Cei curi­o­si sa afle cum ara­ta ceta­tea Cal­la­tis, in urma cu doua mile­nii, pot vizi­ta rui­ne­le in pre­zen­ta unui cus­to­de al muze­u­lui, spun repre­zen­tan­tii hote­lu­lui.

Insa, marea intre­ba­rea este cum de s‑a per­mis o ast­fel de con­struc­tie moder­na pes­te anti­ce ves­ti­gii, mar­tu­rii ale unei civi­li­za­tii pier­du­te? Așe­za­rea urba­nă (Ceta­tea) Cal­la­ti­su­lui face par­te din patri­mo­ni­ul natio­nal si nici­de­cum nu este un bun pri­vat.

New Bel­ve­de­re. Hote­lul-muzeu din Roma­nia care ada­pos­tes­te ves­ti­gi­i­le anti­cu­lui Cal­la­tis: sit arhe­o­lo­gic Man­ga­lia. Sur­sa foto: mangalianews.ro

Situ­a­tia devi­ne si mai necla­ra, atunci cand pozi­tia Muze­u­lui Cal­la­tis cu pri­vi­re la vizi­ta­rea aces­tui sit nu este toc­mai pozi­ti­va. Se pare ca admi­nis­tra­to­rii nou­lui hotel ar per­mi­te acce­sul in sit doar per­soa­ne­lor caza­te in cla­di­re, cei­lalti turisti fiind nevo­i­ti sa se minu­ne­ze de rui­ne în pre­zen­ța unui cus­to­de.

De ase­me­nea, fos­tul șef al Muze­u­lui Cal­la­tis, Sorin Mar­cel Coles­niuc, ne spu­nea că, în par­tea sudi­ca a fost des­co­pe­rit si un edi­fi­ciu ter­mal patrat, rea­li­zat din cal­car si cara­mizi. Prin­tre rui­ne au fost scoa­se la ive­a­la si frag­men­te ale unui ape­duct si amfo­re. Ast­fel, se  con­sta­ta ca in aceas­ta zona a anti­cu­lui Cal­la­tis a fost o acti­vi­ta­te inten­sa.

Dacă ați vizi­tat situl arhe­o­lo­gic de la Man­ga­lia, vă rugăm să ne spu­neti impre­si­i­le dvs. și dacă v‑a fost facil acce­sul în incin­tă. (sur­sa: momenteistorice.ro, 22.02.3018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. De curand am incer­cat sa revi­zi­tez sub­so­lul hote­lu­lui Bel­ve­de­re Cu ani in urma arhe­o­lo­a­ga muze­u­lui orasului,cea care a si des­co­pe­rit ves­ti­gi­i­le ‚Bar­la­dea­nu Ele­na s‑a urcat in cupa esca­va­to­ru­lui ce sapa pen­tru fun­da­tia hotelului,si a impie­de­cat dis­tru­ge­rea lor Un gest de suflet,nemaipomenit.Astfel,au fost sal­va­te ves­ti­gii nepre­tu­i­te pen­tru ora­sul Man­ga­lia dar si pen­tru patri­mo­ni­ul natio­nal Ce s‑a ales de el?Incercand sa le revizitez,mi s‑a comu­ni­cat ca tre­bu­ie sa fim un grup si sa ne inso­teas­ca un muze­o­graf Am reve­nit ‚ca sa aflu cu stu­poa­re si revol­ta ca acum si‑a pus hote­lul flo­ri­le pen­tru iar­na in subsol.Rusine,rusine pen­tru toti,.pentru ora­sul Mangalia,primarie ‚Minis­ter si pen­tru toti de care depin­de pas­tra­rea intac­ta a neste­ma­te­lor tarii.Domule primar,stiu ca a‑ti pier­dut pro­ce­sul penr­tu Casa pipelor,dar de 10 ani se
    degra­dea­za Chiar nu a‑ti mai putut face nimic?Nu a‑ti putut gasi nis­te fon­duri pen­tru a o cumpara?In sen­sul gira­to­riu a‑ti facut o con­struc­tie inu­ti­la la care nu poa­te nimeni ajun­ge si care nimeni nu stie ca repre­zin­ta ca te cal­ca masi­ni­le daca incerci sa treci sa vezi ce scrie aco­lo Si ban­ci­le sunt utile,dar unde este gri­ja pen­tru ce aveti in sin­gu­rul oras din tara cu ase­me­nea boga­tie ‚pen­tru vechiul Callatis?Stie lumea ce a fost Callatisul?Am intre­bat la hotel oame­nii si cu mici excep­tii habar nu aveau Oare nu e trea­ba pri­ma­ri­ei sa-si pro­mo­veze ora­sul cu tot ce are el?O sa incerc sa fac o intre­ba­re si la Minis­te­rul Cul­tu­rii si alDezvol­ta­rii Regionale,dar poa­te V‑am dat nis­te idei pe care sa le luati in sea­ma.

    .

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele