Negocierile între Damen şi Ministerul Economiei pe tema preluării şantierului au ajuns la turaţie maximă!

0
3073

Edi­tia de Sud: Săp­tămâ­na aceas­ta, olan­de­zii de la Damen au con­ti­nu­at nego­ci­e­ri­le cu Minis­te­rul Eco­no­mi­ei pe tema pre­luă­rii pache­tu­lui majo­ri­tar de acţiuni de 51% al Şan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia.

Sur­se apro­pi­a­te nego­ci­e­ri­lor au decla­rat pen­tru „Edi­ţia de Sud” că aces­tea au con­stat atât în dis­cu­ţii direc­te la minis­ter, cât şi în comu­ni­cări scri­se reci­pro­ce. Urmă­toa­rea run­dă de nego­ci­eri este pro­gra­ma­tă pen­tru săp­tămâ­na vii­toa­re, mier­curi sau joi.

După cum am anu­nţat, joi, 22 mar­tie, în para­lel cu aces­te nego­ci­eri relu­a­te la jumă­ta­tea lunii ianu­a­rie 2018, după cele înce­pu­te şi sis­ta­te abrupt în decem­brie 2017, Sin­di­ca­tul Liber „Nava­lis­tul” va orga­ni­za un pro­test în faţa Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei.

Ace­lea­şi sur­se ne-au decla­rat că, cel mai pro­ba­bil, nego­ci­e­ri­le se vor înche­ia săp­tămâ­na vii­toa­re, când se spe­ră să se ajun­gă, în sfârşit, la un rezul­tat favo­ra­bil pen­tru şan­ti­er, care de luni bune se zba­te între via­ţă şi moar­te. (editiadesud.ro, 16.03.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply