Mioara Gram: La mulți ani, tuturor femeilor din această lume, cărora le doresc o primăvară plină de iubire!

0
691

Mioa­ra Gram, Sea­bro­ok, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii: 
La multi ani, tutu­ror feme­i­lor din aceas­tă lume, caro­ra le doresc o pri­ma­va­ra de iubi­re si un ano­timp de stra­lu­ci­re, via­ta si pute­re in tot ceea ce intre­prind!

Desi Ziua Inter­națio­na­lă a Feme­ii a fost adop­ta­tă de Orga­ni­za­ția Națiu­ni­lor Uni­te în 1977, ea a fost mar­ca­ta, pen­tru pri­ma data in Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, abia la înce­pu­tul ani­lor 1900, printr‑o creș­te­re trep­ta­ta a gra­du­lui de con­sti­en­ti­za­re in ceea ce pri­ves­te pro­ble­me­le lega­te de liber­ta­ti­le civi­le, drep­tu­ri­le repro­duc­ti­ve si ine­ga­li­ta­ti­le eco­no­mi­ce.

La scur­ta vre­me dupa izvorârea ei din aces­te acti­vi­tati soci­a­le de mun­ca in Ame­ri­ca de Nord, aceas­ta zi a capa­tat recu­noas­te­re si ras­pan­di­re ulte­ri­oa­re in intre­ga Euro­pa.

De cate­va dece­nii, NASA este orga­ni­za­tia care orga­ni­zea­za cel mai mare oma­giu Zilei Inter­na­tio­na­le a Feme­ii in S.U.A. Biro­ul pen­tru Ega­li­ta­tea de Sanse si Diver­si­ta­te, impre­u­na cu Gru­pul de Femei care se ocu­pă de Resur­se­le de Via­ta si Lea­der­ship aju­ta la trans­for­ma­rea come­mo­ra­rii aces­tei zile ca punct de spri­jin, recu­noas­te­re si sus­ti­ne­re a feme­i­lor de ști­in­ță, teh­no­logi, ingi­neri și mate­ma­ti­cieni de la NASA. Mul­tu­mi­ta sotu­lui meu, am avut pri­vi­le­gi­ul sa ma ala­tur cu entu­zi­asm eve­ni­men­te­lor orga­ni­za­te de aces­te biro­uri, cu oca­zia Zilei Inter­na­tio­na­le a Feme­ii.

Este un pri­lej de bucu­rie pen­tru mine sa vad cum feme­i­le de la NASA lucrea­za, prin for­ta si taria lor extra­or­di­na­re, pen­tru rea­li­za­rea uni­ta­tii ine­vi­ta­bi­le a ome­ni­rii, din punct de vede­re sti­in­ti­fic. De curand, am aflat ca prin­tre ele se afla si o român­că, pe care abia astept sa o cunosc.


Man­ga­lia News, Joi, 8 Mar­tie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele